[text]

Don't show...
ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเชลล์

นี่คือนโยบายความเป็นส่วนตัวของโปรแกรมสิทธิประโยชน์เชลล์คลับสมาร์ท (Shell ClubSmart) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านอยู่ในฐานะ (1) ลูกค้าของเชลล์ (2) สมาชิกโปรแกรมสิทธิประโยชน์เชลล์คลับสมาร์ท (3) ผู้เข้าชมเว็บไซต์เชลล์คลับสมาร์ท ("เว็บไซต์") และ/หรือ (4) ผู้ใช้แอพพลิเคชั่น Shell Motorist ("แอพ") หรือแอพพลิเคชั่นอื่นของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด หรือบริษัทในเครือเชลล์แห่งใดแห่งหนึ่ง ("เชลล์")  

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ท่านสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21/10/2016

1

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้เมื่อใด [อ่านต่อ]

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ หากท่านอยู่ในฐานะต่อไปนี้ (1) ลูกค้าของเชลล์ (2) สมาชิกโปรแกรมสิทธิประโยชน์เชลล์คลับสมาร์ท (3) ผู้เข้าชมเว็บไซต์เชลล์คลับสมาร์ท ("เว็บไซต์") และ/หรือ (4) ผู้ใช้แอพพลิเคชั่น Shell Motorist ("แอพ")

สำหรับบนเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนนี้ไม่สามารถใช้ในกรณีที่ท่านใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับเว็บไซต์อื่นๆ ที่ท่านทำการเชื่อมต่อออกไป

2

ใครเป็นผู้ควบคุมข้อมูลของท่าน [อ่านต่อ]

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร หมายเลขทะเบียนเลขที่ 00130588 มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ เชลล์เซ็นเตอร์ กรุงลอนดอน SE1 7 NA และมีสำนักงานจดทะเบียนในประเทศไทยที่ เลขที่ 10 ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เป็นผู้ควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

3

วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน [อ่านต่อ]

นโยบายความเป็นส่วนนี้ จะอธิบายถึงการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ถูกนำไปใช้ และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง

3.1

ลูกค้าสัมพันธ์ [อ่านต่อ]

วัตถุประสงค์การใช้งาน

หากท่านสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ เชลล์อาจสอบถามข้อมูลจากท่านเพื่อยืนยันตัวตนและใช้ในการตอบคำถามของท่าน เชลล์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้เฉพาะวัตถุประสงค์ข้างต้นและเพื่อการปรับปรุงการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของเชลล์

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้สำหรับกรณีนี้

เพื่อสามารถตอบคำถามและเรื่องร้องเรียนของท่านได้อย่างเหมาะสม เชลล์บันทึกรายละเอียดคำถามและข้อร้องเรียนของท่านไว้ในฐานข้อมูลลูกค้าของเชลล์ เชลล์อาจสอบถามช่องทางการติดต่อของท่านเพื่อแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับคำถามหรือข้อร้องเรียน
และหากท่านมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรแกรมสิทธิประโยชน์เชลล์คลับสมาร์ท (เช่น ยอดคะแนนสะสม และการจัดส่งของรางวัล) เชลล์อาจสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่านเพิ่มเติมเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน

3.2

การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย [อ่านต่อ]

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เชลล์จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ในบางกรณีเชลล์อาจขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแบบฟอร์มการลงทะเบียน โฆษณาหรือเว็บไซต์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้สำหรับกรณีนี้

หากท่านประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายดังกล่าว เชลล์อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้ (รวมถึงชื่อ อายุ ที่อยู่ และอีเมล) เพื่อใช้ในการลงทะเบียนหรือยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การพิจารณาความสมบูรณ์ของเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อการจัดส่งของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ นอกจากนี้ในแต่ละกิจกรรมส่งเสริมการขาย เชลล์อาจใช้ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายเดิมของท่าน เช่น คะแนนสะสม ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม หรือ รางวัลและสิทธิประโยชน์ที่ท่านได้รับมาเป็นข้อมูลประกอบ

3.3

การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ [อ่านต่อ]

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เชลล์ใช้คำตอบของท่านจากแบบสอบถามของการทำวิจัยทางการตลาดในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์และใช้ในการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้สำหรับกรณีนี้

หากท่านเข้าร่วมโครงการสำรวจของเชลล์ เชลล์อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้กับเชลล์ (รวมถึงชื่อ อายุ ที่อยู่ และอีเมล)

3.4

ข้อเสนอทั่วไป [อ่านต่อ]

วัตถุประสงค์การใช้งาน

ในฐานะลูกค้าของเชลล์ หรือสมาชิกโปรแกรมสิทธิประโยชน์เชลล์คลับสมาร์ท ท่านอาจได้รับข้อเสนอทั่วไปและข้อมูลจากเชลล์ ("ข้อเสนอทั่วไป")

สำหรับข้อเสนอทั่วไป เชลล์จะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กิจกรรม และกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ท่านอาจสนใจ ตัวอย่างข้อเสนอทั่วไปที่ท่านอาจจะได้รับมีดังนี้

 • จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อเสนอและข้อมูลทั่วไป
 • โบนัสคะแนนสะสมโปรแกรมสิทธิประโยชน์เชลล์คลับสมาร์ทกรณีมียอดการใช้จ่ายตามที่กำหนด
 • บัตรเงินสดน้ำมันเชลล์หรือสินค้าอื่น
 • คูปองส่วนลดสำหรับผลิตภัณฑ์ในร้านของเชลล์

ท่านอาจได้รับข้อเสนอทั่วไปผ่านทางจดหมาย อีเมล ข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ เชลล์คลับสมาร์ทเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น สื่อสังคมออนไลน์ คูปอง หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ท่านใช้ โดยท่านสามารถปรับเปลี่ยนช่องทางการติดต่อและการแก้ไขบัญชีของท่านเมื่อใดก็ได้บนเว็บไซต์ของเชลล์คลับสมาร์ทที่ https://www.shellsmart.com/smart/index.html?site=th-th.

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้สำหรับกรณีนี้

สำหรับการส่งข้อเสนอทั่วไป เชลล์อาจใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเชลล์ (รวมถึงชื่อ อายุ ที่อยู่ และอีเมล)

การยกเลิกการรับข้อเสนอทั่วไป

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการยกเลิกการรับข้อเสนอทั่วไปเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่ +66(0)-2697-5858 หรือบนเว็บไซต์เชลล์คลับสมาร์ทที่ https://www.shellsmart.com/smart/index.html?site=th-th เชลล์จะลบหรือซ่อนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ต้องใช้ในการส่งข้อเสนอทั่วไป

3.5

ข้อเสนอเฉพาะบุคคล [อ่านต่อ]

วัตถุประสงค์การใช้งาน

ในฐานะลูกค้าของเชลล์หรือสมาชิกโปรแกรมสิทธิประโยชน์เชลล์คลับสมาร์ท ท่านอาจได้รับข้อเสนอจากเชลล์ที่มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการส่วนบุคคลของท่าน โดยขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ประวัติการซื้อ การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การสำรวจโปรแกรมสิทธิประโยชน์เชลล์คลับสมาร์ท และการใช้งานเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น("ข้อเสนอเฉพาะบุคคล")

สำหรับข้อเสนอเฉพาะบุคคล เชลล์ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเชลล์ กิจกรรม และกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เชลล์เชื่อว่าอยู่ในความสนใจของท่าน ตัวอย่างข้อเสนอเฉพาะบุคคลที่ท่านอาจจะได้รับมีดังนี้

 • โบนัสคะแนนสะสมของโปรแกรมสิทธิประโยชน์เชลล์คลับสมาร์ทกรณีมียอดการใช้จ่ายตามที่กำหนด
 • บัตรเงินสดน้ำมันเชลล์หรือสินค้าอื่น
 • คูปองส่วนลดสำหรับผลิตภัณฑ์ในร้านของเชลล์

ท่านอาจได้รับข้อเสนอเฉพาะบุคคลผ่านทางจดหมาย อีเมล ข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์เชลล์คลับสมาร์ท แอพพลิเคชั่น สื่อสังคมออนไลน์ คูปอง หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ท่านใช้ โดยท่านสามารถปรับเปลี่ยนช่องทางการติดต่อและการแก้ไขบัญชีของท่านเมื่อใดก็ได้บนเว็บไซต์เชลล์คลับสมาร์ทที่ https://www.shellsmart.com/smart/index.html?site=th-th.

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้สำหรับกรณีนี้

เพื่อให้เชลล์สามารถจัดส่งข้อเสนอเฉพาะบุคคลให้ตรงตามความชอบของท่าน เชลล์ต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

 • ประวัติการซื้อ;

  ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ (1) ผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อ (2) จำนวนการซื้อสุทธิต่อรายการ (3) เวลาและสถานที่ในการทำธุรกรรม และ (4) วิธีการชำระเงิน

 • วิธีการแลกของรางวัลโดยใช้คะแนนสะสม;

  ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ (1) ประเภทและลักษณะของรางวัลที่ท่านเลือก (2) จำนวนของรางวัล (3) คะแนนสะสมที่ท่านใช้แลกของรางวัล (4) ความถี่และจำนวนครั้งที่ใช้คะแนนสะสม และ (5) วิธีการส่งของรางวัล (ถ้ามี)

 • วิธีการและสถานที่ในการแลกคะแนนสะสมหากท่านเคยทำรายการ (รวมถึงคูปอง);
 • การใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และอีเมลที่ได้รับจากเชลล์;

  ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับ (1) การเชื่อมต่อที่ท่านคลิกบนเว็บไซต์ (2) จำนวนครั้งที่ท่านเข้าสู่ระบบบัญชีออนไลน์เชลล์คลับสมาร์ท (3) ที่อยู่ IP-address ของท่าน (4) วิธีการตอบรับหรือมีส่วนร่วมของท่านในอีเมลที่เชลล์ส่งให้ (5) วิธีการใช้แอพพลิเคชั่นของท่าน (รวมถึงที่อยู่ที่ปรากฎในแอพพลิเคชั่นหากท่านอนุญาติให้ใช้มาก่อนแล้ว)

 • o การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย [ไปข้อ 3.2].
 • o การตอบแบบสอบถาม [ไปข้อ 3.3].

เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของท่าน เชลล์อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทในเครือทราบอยู่แล้วมาใช้ร่วมกัน:

 

 • โปรแกรมสิทธิประโยชน์เชลล์คลับสมาร์ท;
 • เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น คูปอง สื่อสังคมออนไลน์ การสำรวจ กิจกรรมส่งเสริมการขาย และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น;
 • บัตรเติมน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้าของเชลล์และบัตรที่ใช้ชำระค่าสินค้าอื่นในสถานีบริการน้ำมันเชลล์ รวมถึงกรณีที่มีการซื้อข้อมูลลูกค้าจากบุคคลภายนอก ซึ่งมีความสนใจและมีปัจจัยทางสังคมและอายุที่คล้ายคลึงกันโดยมีข้อมูลของท่านรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การซื้อที่ผ่านมาของท่าน

การยกเลิกการรับข้อเสนอเฉพาะบุคคล

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะยกเลิกการรับข้อเสนอเฉพาะบุคคลเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่ +66(0)-2697-5858 หรือบนเว็บไซต์เชลล์คลับสมาร์ทที่ https://www.shellsmart.com/smart/index.html?site=th-th เชลล์จะยุติการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซื้อของท่าน และเชลล์จะลบหรือซ่อนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ต้องใช้สำหรับข้อเสนอเฉพาะบุคคล

3.6

การบริหารโปรแกรมสิทธิประโยชน์เชลล์คลับสมาร์ท [อ่านต่อ]

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เชลล์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดูแลการเข้าร่วมในโปรแกรมสิทธิประโยชน์เชลล์คลับสมาร์ท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้สำหรับกรณีนี้

เชลล์อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดของท่าน เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ และอีเมล ที่ท่านให้ไว้ระหว่างการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมสิทธิประโยชน์เชลล์คลับสมาร์ท

การยกเลิกจากโปรแกรมสิทธิประโยชน์เชลล์คลับสมาร์ท

ท่านสามารถเลือกยกเลิกการเป็นสมาชิกในโปรแกรมสิทธิประโยชน์เชลล์คลับสมาร์ททั้งหมดเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่ +66(0)-2697-5858 หรือบนเว็บไซต์เชลล์คลับสมาร์ทที่ https://www.shellsmart.com/smart/index.html?site=th-th เชลล์จะยุติการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซื้อของท่าน และเชลล์จะลบหรือซ่อนข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ตอนลงทะเบียนกับโปรแกรมสิทธิประโยชน์เชลล์คลับสมาร์ท

3.7

การบริหารจัดการทางเทคนิคและการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น [อ่านต่อ]

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เมื่อคุณเข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น เชลล์ใช้ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับท่าน (เช่น IP address) เพื่อนำเสนอฟังก์ชั่นการใช้งานออนไลน์ของเชลล์ที่เหมาะสมกับท่าน และเพื่อจัดระบบการใช้งาน ด้วยข้อมูลทางเทคนิคนี้ เชลล์สามารถจัดการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นได้ ยกตัวอย่างเช่น เพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิค หรือปรับปรุงเสถียรภาพของระบบ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้สำหรับกรณีนี้

เชลล์ใช้ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP address ของคอมพิวเตอร์ของท่าน แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน รายละเอียดของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่ท่านเคยเข้าชม web browser ที่ท่านใช้ เว็บเพจที่ท่านเข้าชมก่อนหน้าและหลังสุด และระยะเวลาที่ท่านเข้าชมและใช้งาน

3.8

การประมวลข้อมูลบริหารจัดการและข้อมูลสถิติ [อ่านต่อ]

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เชลล์มีการทำวิจัยทางการตลาดเพื่อดูแนวโน้มของตลาดโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ เชลล์ใช้ผลการวิจัยดังกล่าวเพื่อประเมินผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน และนำไปปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และสถานีบริการ ผลจากการวิจัยจะใช้เฉพาะรายงานสรุปในภาพรวมเท่านั้น

3.9

การป้องกัน, การสืบสวน และการสอบสวนการทุจริต [อ่านต่อ]

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เชลล์อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้เพื่อใช้ในการป้องกัน สืบสวน และสอบสวนการทุจริต และใช้บังคับตามข้อตกลงและเงื่อนไข

4

ใครที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่าน [อ่านต่อ]

เชลล์อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับบุคคลดังต่อไปนี้

 • บริษัทภายนอกที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับโปรแกรมสิทธิประโยชน์เชลล์คลับสมาร์ท เช่น บริษัทอื่นที่ได้รับมอบหมายให้จัดหาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการให้กับสมาชิกเชลล์คลับสมาร์ท
 • ตัวแทน ผู้ให้บริการ และ/หรือ ผู้รับจ้างช่วงอื่นใดของเชลล์และบริษัทในเครือ
 • บุคคลใดๆ ที่เชลล์มีคำเสนอให้รับโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ของเชลล์

เชลล์ใช้บุคคลภายนอกในการดำเนินการ อาทิ การดูแลเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีการถ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอกที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจตั้งอยู่ภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (Economic European Area: EEA) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำนวยความสะดวกสำหรับท่าน ยกตัวอย่างเช่น เซิร์ฟเวอร์ของเชลล์อาจตั้งอยู่นอกพื้นที่ EEA ในบางเวลา หรือผู้ให้บริการของเชลล์อยู่ในประเทศนอกกลุ่ม EEA เป็นต้น ตราบเท่าที่บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้งาน เชลล์มีมาตรการทั้งทางด้านการจัดการ และ/หรือ ทางสัญญาที่กำหนดไว้รองรับ เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่ามีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นการเฉพาะ และมีการนำระบบการป้องกันในระดับที่เพียงพอมาใช้เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

และด้วยความยินยอมของท่าน เชลล์อาจแบ่งปันข้อมูลของท่านให้กับบริษัทในเครือเชลล์ และบุคคลภายนอกอื่น อาทิ พันธมิตรทางธุรกิจ บุคคลภายนอกเหล่านี้จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเปิดบัญชี และการทำให้โครงการนี้สมบูรณ์ รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะการวิจัยและการทำการตลาด เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เชลล์จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านหากท่านไม่อนุญาต เว้นแต่เชลล์มีสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย หรือหากเชลล์เชื่อว่าการกระทำดังกล่าวนั้นมีความจำเป็นเพื่อที่จะปกป้อง และ/หรือ ป้องกันสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของเชลล์ และสำหรับผู้ใช้งาน/ลูกค้า ของเชลล์ หรือบุคคลอื่นใด หากเชลล์สามารถทำได้ตามกฎหมายแล้ว จึงจะส่งมอบข้อมูลของท่านให้กับหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานทางการคลังและภาษี และหน่วยงานสืบสวนสอบสวนของรัฐ

5

เชลล์จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเท่าใด [อ่านต่อ]

ทันทีที่ท่านยกเลิกการเป็นสมาชิกโปรแกรมสิทธิประโยชน์เชลล์คลับสมาร์ท หรือยุติความสัมพันธ์ใดๆกับเชลล์ เชลล์จะปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับท่านทันทีที่สามารถทำได้ นอกจากนี้เชลล์จะปิดหรือยุติการใช้บัญชีลูกค้าที่ไม่มีการใช้งานแล้ว รวมถึงบัญชีที่มีการใช้งานโดยการฝ่าฝืนนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลในบัญชีที่ปิดลงหรือยุติการใช้งานแล้วจะถูกลบหรือซ่อนทันทีที่สามารถทำได้ ในบางกรณี เชลล์อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้สักระยะเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต หรือการดำเนินการอื่นใดที่อนุญาตหรือเป็นไปตามกฎหมาย

6

เชลล์ใช้โปรแกรมคุกกี้แบบใด [อ่านต่อ]

เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นที่ใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกัน คุกกี้เป็นโปรแกรมไฟล์ข้อความที่ถูกส่งไปยัง Internet Browser ของท่านเพื่อให้เชลล์ทราบว่าท่านใช้ Browser ใด เมื่อท่านกลับมาใช้ใหม่ เชลล์และผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอาจใช้ภาพกราฟฟิกขนาดเล็กที่เรียกว่า “Clear GIFs” ที่ใช้คู่กับคุกกี้เพื่อระบุตัวตนของท่าน และการใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของท่าน เชลล์และผู้ให้บริการดังกล่าวอาจใช้เทคโนโลยีอื่นที่จัดเก็บข้อมูลใน Browser ของท่านอีกด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน objects ที่ใช้ร่วมกัน หรือพื้นที่ว่างในเครื่อง อาทิ HTML 5 คุกกี้ flash คุกกี้ และโปรแกรมแอพพลิเคชั่นอื่นสำหรับเว็บประเภทอื่น

การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวทำให้เชลล์สามารถจัดเก็บข้อมูลการใช้เว็บไซต์ และ/หรือ แอพพลิเคชั่นได้ ยกตัวอย่างเช่น ท่านเคยเยี่ยมชมเว็บเพจใด การตอบสนองต่อข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นอย่างไร รวมถึงระยะเวลาในการเข้าชม

กำหนดการตั้งค่าใช้งานของคุกกี้ เชลล์จัดเก็บคุกกี้ที่จำเป็นในการจดจำการใช้งานของเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น เช่น คุกกี้จดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา และภูมิภาค ซึ่งเป็นการตั้งค่าพื้นฐานเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นในครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม หากท่านมีความประสงค์ที่จะปฎิเสธการใช้งานคุกกี้ที่เชลล์ตั้งไว้ ท่านสามารถทำได้โดยการแก้ไขการตั้งค่า Browser ของท่าน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเมนูช่วยเหลือที่ปรากฎใน Browser ของท่าน

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์เว็บไซต์ เชลล์อาจใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเพื่อวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้ดังกล่าวอนุญาตให้เชลล์วิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ แอพพลิเคชั่น โดยอาศัยข้อมูลทางสถิติที่จัดเก็บได้โดยผู้ให้บริการที่ได้รับมอบหมายของเชลล์ซึ่งมอบและอนุญาตให้เชลล์ทำความเข้าใจแนวทางการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ แอพพลิเคชั่นของท่าน เชลล์และผู้ให้บริการดังกล่าวอาจส่งมอบข้อมูลให้กับบุคคลกรณีมีกฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

คุกกี้สำหรับการโฆษณา เชลล์อาจใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเพื่อการโฆษณา อาจใช้ให้ผู้ให้บริการที่ได้รับมอบหมายแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์อื่นๆ ในอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ให้บริการดังกล่าวอาจนำคุกกี้ไปไว้ใน Browser ของท่านและอาจจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยในการบ่งชี้เครื่องของท่าน เช่น IP Address หรือสิ่งบ่งชี้อื่นที่เป็นเอกลักษณ์หรือบ่งบอกเครื่องของท่าน

สำหรับรายละเอียดคุกกี้ของบุคคลภายนอกที่เชลล์ใช้นั้น ท่านสามารถดูได้ที่ https://www.shellsmart.com/smart/content?site=th-en&cid=privacy.

เชลล์ไม่สามารถเก็บคุกกี้ไว้นานกว่าที่จำเป็น โดยคุกกี้ที่ใช้จะเป็นแบบตัวแปรและถาวรดังต่อไปนี้

 • คุกกี้แบบตัวแปรสามารถติดตามการใช้ เช่น เว็บเพจที่ท่านเข้าชมและตัวเลือกที่ท่านใช้ เมื่อท่านปิด Web Browser ตัวแปรจะยุติลงและคุกกี้จะถูกลบ
 • คุกกี้ถาวรทำให้เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นสามารถจดจำท่านได้ในการเข้าชมครั้งต่อๆไป และจะคงอยู่ในระบบของท่านจนกว่าท่านจะลบทิ้ง

ขอเรียนให้ทราบว่า Browsers ส่วนมากจะรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ หากท่านไม่ต้องการให้ใช้คุกกี้ ท่านสามารถลบหรือป้องกันการใช้คุกกี้ได้

ท่านสามารถเยี่ยมชม www.shell.co.th/th/about-our-website/cookie-policy.html สำหรับรายละเอียดการลบหรือปฏิเสธการใช้คุกกี้และข้อมูลทั่วไปของคุกกี้ สำหรับข้อมูลการใช้คุกกี้ใน Browser บนโทรศัพท์เคลื่อนที่และวิธีการปฏิเสธการใช้คุกกี้ดังกล่าว โปรดหาอ่านได้จากคู่มือการใช้งาน

ทั้งนี้ หากท่านปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ท่านยังคงสามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ แต่การใช้งานบางส่วนอาจไม่สามารถทำงานได้ตามปกติและท่านอาจไม่สามารถใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่น

7

หากท่านติดต่อเชลล์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ [อ่านต่อ]

การแชร์เว็บไซต์หรือเนื้อหาสาระของเชลล์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

หากท่านจะแชร์เว็บไซต์หรือข้อความของเชลล์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น LinkedIn, Facebook และ/หรือ Twitter ข้อมูลส่วนตัวของท่าน (เช่น ชื่อ และข้อเท็จจริงที่ท่านสนใจในเชลล์) จะถูกเผยแพร่ให้ผู้เยี่ยมชมทุกคนเห็นบนหน้าเว็บส่วนตัวของท่านบน LinkedIn, Facebook และ/หรือ Twitter ในการใช้งานบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไข (รวมทั้งนโยบายส่วนบุคคล) ของสื่อสังคมออนไลน์นั้น เชลล์จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์แต่ละแห่ง และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเชลล์ไม่ถูกบังคับใช้กับสื่อสังคมออนไลน์

หน้าเพจ Facebook

เชลล์มีหน้าเพจ Facebook เมื่อท่านติดต่อเชลล์ผ่านหน้าเพจ Facebook (เช่น เมื่อท่านโพสต์ความคิดเห็น นำสื่ออัพโหลดเข้าสู่ระบบ ส่งข้อมูลส่วนบุคคล หรือสมัครแฟนเพจของเชลล์โดยคลิกปุ่ม Like) เชลล์อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น ชื่อ (User name) ภาพโปรไฟล์ บ้านเกิด อีเมล และเพศ) วิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะปรากฎในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook ซึ่งเป็นส่วนที่เพิ่มเติมจาก (1) นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (2) ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายอื่นของ Facebook เชลล์สนับสนุนให้ท่านอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายอื่นของ Facebook โดยละเอียด ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายดังกล่าวอาจแตกต่างจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

8

ข้อกำหนดพิเศษ – ท่านอายุเกิน 14 ปีหรือไม่ [อ่านต่อ]

เชลล์ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่อายุต่ำกว่า 14 ปี หากท่านอายุต่ำกว่า 14 ปี กรุณางดส่งข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ และอีเมล) หากท่านอายุต่ำกว่า 14 ปีและท่านมีความประสงค์ที่จะสอบถามหรือใช้เว็บไซต์ และ/หรือ แอพพลิเคชั่นในทางใดทางหนึ่งที่ท่านจะต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้เชลล์ โปรดมอบหมายให้ผู้ปกครองหรือผู้อุปการะท่านเป็นผู้ดำเนินการแทน

9

เชลล์เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร [อ่านต่อ]

เชลล์ใช้เทคโนโลยีและนโยบายที่มีเป้าหมายในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตและการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

10

ใครเป็นผู้ตอบคำถามและดำเนินการตามคำขอเข้าถึงข้อมูล ลบข้อมูล ฯลฯ [อ่านต่อ]

เชลล์ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะจัดเก็บข้อมูลของท่านให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากท่านต้องการตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง หรือลบรายละเอียดที่ท่านมอบไว้ให้เชลล์ โปรดส่งคำขอของท่านผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66(0)-2697-5858 หรือเข้าสู่ระบบบัญชีออนไลน์เชลล์คลับสมาร์ทได้ที่ https://www.shellsmart.com/smart/index.html?site=th-th.

© 2013 เชลล์คลับสมาร์ท จำกัด สงวนลิขสิทธิ์
ข้อปฏิบัติและเงื่อนไข | นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08