[text]

Don't show...

Tankuj taniej z Shell ClubSmart przez cały  rok!

Wymieniaj punkty Shell ClubSmart na rabaty na paliwo, dzięki którym przez cały rok możesz cieszyć się jakością Shell taniej o 12 gr/l lub nawet 25 gr/l!

Zatankuj wybrane paliwo Shell i pokaż kartę kasjerowi. Pamiętaj o upewnieniu się, że na Twojej karcie Shell ClubSmart znajduje się wystarczająco dużo punktów, by skorzystać z rabatu.  

  Za każde 12 punktów Shell ClubSmart otrzymasz rabat w wysokości: 
 
 •  25 gr na każdym litrze paliwa Shell V-Power lub
 
 •  12 gr na każdym litrze paliwa Shell FuelSave lub Shell AutoGas.

REGULAMIN OFERTY 
„Tankuj taniej z Shell ClubSmart przez cały rok”

 1. Postanowienia ogólne 
  1. OFERTA „Tankuj taniej z Shell ClubSmart przez cały rok” (zwana dalej ”Ofertą”) jest organizowana przez Shell Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a (zwaną dalej „Shell”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
  2. Z Oferty mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne będące uczestnikami Programu lojalnościowego Shell ClubSmart. 
  3. Oferta dostępna jest na stacjach paliw prowadzonych pod marką Shell, oznaczonych „Tankuj taniej z Shell Club Smart przez cały rok”. 
  4.  Z oferty nie mogą korzystać Klienci, którzy płacą za paliwo kartami: Euroshell, Esso, UTA, DKV. 
  5. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.
  II. Czas trwania Oferty
  1. Oferta rozpoczyna się w dniu 25.09.2013 r. i trwa aż do odwołania,  z wyłączeniem okresów w których obowiązują inne „Promocje rabat za punkty”. O planowanym zakończeniu Oferty  Organizator powiadomi uczestników  z miesięcznym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie odpowiedniej informacji  na stronie internetowej www:shellsmart.com oraz na stacjach paliw Shell.
  2. Shell zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków korzystania z Oferty.O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników w odpowiednim wcześniejszym  terminie umożliwiającym Uczestnikom zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie.
    III. Warunki korzystania z Oferty 
  1. Warunkiem skorzystania z Oferty jest zakup na stacji paliw prowadzonej pod marką Shell, objętą Ofertą, jednorazowo paliwa dowolnego rodzaju, w tym także gazu Shell AutoGas oraz posiadanie karty Programu Shell ClubSmart i odpowiedniej ilości punktów Shell ClubSmart. 
   IV. Przedmiot i przebieg korzystania z Oferty 
  1. Korzystanie z Oferty jest dobrowolne. Klient może dokonać wyboru czy chce skorzystać z oferty „Tankuj taniej z Shell ClubSmart przez cały rok”. 
  2. Przedmiotem Oferty  jest możliwość uzyskania rabatu na zakup paliwa, o którym mowa w pkt III,
   w zamian za punkty Shell ClubSmart zgromadzone na karcie Shell ClubSmart przez uczestnika korzystającego z Oferty  
  3. Udzielony rabat różni się w zależności od rodzaju zakupionego paliwa. 
   3a. W przypadku zakupu paliwa: Shell V-Power, Shell V-Power Diesel, Shell V-Power Racing – rabat wynosi 25 groszy brutto na 1 litrze paliwa, przy czym rabat ten można uzyskać w zamian za 12 punktów Shell ClubSmart (tj. rabat w wysokości 25 groszy brutto na cenie 1 litra paliwa w zamian za 12 punktów Shell ClubSmart za 1 litr).
  3b. W przypadku zakupu paliwa: Shell FuelSave 95, Shell FuelSave Diesel, Shell AutoGas - rabat wynosi 12 groszy brutto na 1 litrze paliwa, przy czym rabat ten można uzyskać w zamian za 12 punktów Shell ClubSmart (tj. rabat w wysokości 12 groszy brutto na cenie 1 litra paliwa w zamian za 12 punktów Shell ClubSmart za 1 litr). 
  4. Uczestnik korzystający z Oferty  może otrzymać rabat, o którym mowa w ust. 3a i 3b, wyłącznie na całość zakupionego paliwa (za każdy zakupiony litr paliwa) – dany Użytkownik musi posiadać wystarczającą liczbę punktów Shell ClubSmart na karcie Shell ClubSmart na całą transakcję. 
  5. W przypadku, gdy liczba litrów zakupionego paliwa z rabatem jest niepełna, wysokość udzielanego rabatu odpowiada iloczynowi faktycznej ilości zakupionego paliwa z rabatem i kwoty odpowiedniego rabatu (zależnego od typu paliwa) tj. np. w przypadku zakupu 18,13 litrów paliwa Shell FuelSave95 rabat wynosi 2,17 zł (18,13 litrów x 0,12 zł = 2,17 zł). Natomiast liczba punktów Shell ClubSmart wymienianych za rabat zaokrąglana jest w takim wypadku do pełnego punktu Shell ClubSmart, tj. w przypadku zakupu 18,13 litrów paliwa liczba punktów Shell ClubSmart wynosi 218 (18,13 litrów x 12 pkt = 217,56 pkt, po zaokrągleniu 218 pkt). 
  6. Uczestnikom korzystającym z Oferty  nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości rabatu w w gotówce ani w punktach Shell ClubSmart, jak również roszczenia o zamianę rabatu na jakiekolwiek inne towary lub usługi. 
  7. W Ofercie nie ma kryterium minimum ani maksimum zakupowego. Klient, który posiada dostateczną ilość punktów Shell ClubSmart może zawsze uzyskać rabat na paliwie. 
   V. Postanowienia końcowe 
  1. W przypadku, gdy na danej stacji paliw z uwagi na problemy techniczne dotyczące systemu komputerowego programu lojalnościowego Shell ClubSmart (brak połączenia z bazą danych) niemożliwe jest sprawdzenie liczby punktów Shell ClubSmart danego klienta, zakup paliwa nie jest objęty niniejszą Ofertą. Sytuacje powyższe oraz  inne sytuacje, które są spowodowane działaniem siły wyższej nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji dotyczącej Oferty.
  2. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności prowadzenia Oferty  z niniejszym Regulaminem. Termin na składanie reklamacji upływa po 30 dniach od  dnia dokonania transakcji.
  3.Wszelkie reklamacje związane z Ofertą  należy zgłaszać Shell pisemnie na adres: Biuro Obsługi Klienta Shell ClubSmart, Shell Polska Spółka z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a, 02-366 Warszawa. 
  4. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, numer karty Shell ClubSmart oraz dokładny adres Uczestnika, dokument potwierdzający dokonanie zakupu oraz opis przyczyny wniesienia reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
  5. Przystępując do Oferty uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. 
  6. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu na stronie internetowej: www.shellsmart.com, www.shell.com oraz na stacjach paliw Shell. 
  7. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzeni  Oferty, a ich interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  
© Shell Polska Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenia prawne | Polityka Prywatności | Regulamin
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08