[text]

Don't show...
ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

สมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท รับฟรี 2,000 คะแนน เมื่อซื้อประกันกับไดเร็ค เอเชีย
พิเศษ! เฉพาะสมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท
เพียงคุณ “โทร” เพื่อซื้อประกันรถยนต์ ชั้น 1 หรือ 2+ กับทาง Direct Asia ที่หมายเลข 02 767 7844 หรือฝากข้อมูลเพิ่มติดต่อกลับที่ www.directasia.co.th/promotion/shell รับเลยคะแนนเชลล์ คลับสมาร์ท 2,000 คะแนน

ระยะเวลาร่วมรายการ 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2562

เงื่อนไขการได้รับคะแนนพิเศษ
  1. สงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท ที่ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 หรือ ชั้น 2+ จาก Direct Asia เท่านั้น
  2. สงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท ที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่ กับ Direct Asia และรับสิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์ ต่อ สมาชิกเท่านั้น กรณีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  3. สงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท ที่ซื้อกรมธรรม์ผ่านช่องทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 767 7844 หรือฝากข้อมูลเพิ่มติดต่อกลับที่ www.directasia.co.th/promotion/shell เท่านั้น
  4. คะแนนพิเศษ 2,000 คะแนนจากเชลล์ คลับสมาร์ท จะถูกเพิ่มเข้าบัญชีสมาชิกโดยอัติโนมัติ ภายใน 15 วันทำการ นับจากสิ้นเดือน หลังจากข้อมูลได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจาเชลล์
  5. สงวนสิทธิ์สำหรับการซื้อประกันรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น การซื้อประกันรถยนต์ในรูปแบบขององค์กร ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
  6. สงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนรวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริตฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของรายการ จะถือว่าสิทธิ์ประโยชน์นั้นจะถูกยกเลิกทันที หรือหากสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว จะถือว่าสิทธิ์ประโยชน์นั้นจะถูกยกเลิกทันที
  7. สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรับสิทธิประโยชน์เพียงรายการใดรายการหนึ่งเท่านั้น
  8. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการนี้รวมถึงเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของไดเร็ค เอเชียถือเป็นที่สิ้นสุด
เช็คเบี้ยประกันเลย
© 2013 เชลล์คลับสมาร์ท จำกัด สงวนลิขสิทธิ์
ข้อปฏิบัติและเงื่อนไข | นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08