[text]

Don't show...
ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโปรแกรมสิทธิประโยชน์เชลล์คลับสมาร์ท (Shell ClubSmart)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้กำหนดขึ้นโดยบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่สมาชิกผู้ถือบัตรสิทธิประโยชน์ในโปรแกรมเชลล์คลับสมาร์ท ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดเมื่อ 15 กรกฎาคม 2561

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก:

 1. โปรแกรมสิทธิประโยชน์เชลล์คลับสมาร์ท ("โปรแกรม") เป็นโครงการที่ลูกค้า ("สมาชิก") สามารถสะสมคะแนนเชลล์คลับสมาร์ท ("คะแนน") เมื่อซื้อสินค้าในสถานีน้ำมันเชลล์ที่ร่วมโครงการ คะแนนที่สะสมไว้ในบัตรสามารถนำมาแลกสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ ณ สถานีน้ำมันเชลล์ที่ร่วมโครงการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.shellsmart.com โดยสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าสามารถแลกจากคะแนนสะสมได้จะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ("ของรางวัล") ที่ลงประกาศในแคตตาล็อกหรือในช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
 2. โปรแกรมนี้ถือเป็นกรรมสิทธิ์และบริหารจัดการโดยบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ("เชลล์") ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 10 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 3. บัตรสิทธิประโยชน์นี้ไม่ใช่บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรการันตีมูลค่าเช็ค หรือบัตรที่สามารถนำมาชำระค่าสินค้าใดๆ ได้
 4. บัตรนี้ใช้ได้กับผู้ถือบัตรที่ระบุไว้ในใบสมัคร และได้รับการออกบัตรจากทางเชลล์เท่านั้น บัตรและสิทธิประโยชน์ในบัตรนี้ไม่สามารถโอนไปเป็นของผู้ถือบัตรท่านอื่นได้
 5. สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บัตร โดยเชลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อกำหนด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมนี้ (ที่รวมอยู่แต่ไม่จำกัดอยู่ในเงื่อนไขการใช้บัตรการรับคะแนนสะสม การใช้คะแนนแลกสิทธิประโยชน์ และอื่นๆ) หรือการทดแทนการแลกของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการสมัคร:
 1. โปรแกรมสิทธิประโยชน์นี้เปิดรับผู้สมัครซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทย ซึ่งซื้อสินค้าในสถานีน้ำมันเชลล์ที่ร่วมโครงการตามเงื่อนไขการสมัครที่เชลล์กำหนด และเชลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการสมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. สามารถรับใบสมัครได้ที่สถานีน้ำมันเชลล์ที่ร่วมโครงการ โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ และถูกต้องตามความจริงพร้อมลงชื่อกำกับ หากข้อมูลในใบสมัครไม่ครบถ้วน ทางเชลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาใบสมัครนั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ใบสมัครที่มีข้อมูลครบถ้วนในช่องที่กำหนดเท่านั้นจะได้รับการพิจารณาและอนุมัติบัตรสมาชิกโปรแกรมเชลล์คลับสมาร์ทต่อไป ทางเชลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครและออกบัตรสมาชิกโดยวิจารณญาณของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว
 3. ลูกค้า 1 ท่าน สามารถสมัครบัตรสิทธิประโยชน์นี้ได้ 1 ใบเท่านั้น เชลล์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับสมัคร และปฏิเสธไม่ออกบัตรให้แก่สมาชิกหากปรากฏในฐานข้อมูลว่าลูกค้ามีชื่อเป็นสมาชิกบัตรอยู่แล้ว เว้นแต่กรณีบัตรสูญหาย หรือเสียหาย ซึ่งสมาชิกสามารถพิสูจน์ให้เชลล์เชื่อได้ว่าบัตรของสมาชิกสูญหายหรือเสียหายตามที่ได้แจ้ง ในกรณีดังกล่าวเชลล์มีความจำเป็นต้องยกเลิกบัตรเดิมของสมาชิกทันทีโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกแต่อย่างใด และสมาชิกไม่อาจเรียกร้องใดๆ จากเชลล์  รวมถึงการเรียกร้องความเสียหายที่อาจเกิดจากการไม่สามารถโอนคะแนนสะสมจากบัตรเดิมของสมาชิกมายังบัตรใหม่ได้
 4. เชลล์เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนตัวของท่านสมาชิก บัตรสิทธิประโยชน์นี้จะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดโดยเชลล์  เชลล์เคารพในความเป็นส่วนตัวของท่านและจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และมีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานของเชลล์  ท่านสามารถอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขได้ที่ www.shellsmart.com/smart/content?site=th-th&cid=terms  และนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ www. /smart/content?site=th-th&cid=privacy
 5. การสมัครบัตรสิทธิประโยชน์นี้ สมาชิกจะได้รับข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับโปรแกรมเป็นระยะๆ ทั้งในเรื่องของบัญชีสมาชิกรายการส่งเสริมการขายต่างๆ และรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมผ่านทาง SMS อีเมล จดหมาย และ/หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเชลล์ หากสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงการรับข่าวสารจากโปรแกรม สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลบนบัญชีส่วนตัวได้ที่ www.shellsmart.com หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเชลล์คลับสมาร์ท  0 2697 5858

เงื่อนไขการสะสมคะแนน:

 1. สมาชิกจะต้องแสดงบัตรเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ทุกครั้งแก่พนักงานเพื่อสะสมคะแนน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และการสะสมคะแนนจะคำนวณจากปริมาณยอดซื้อผลิตภัณฑ์โดยสมาชิกผู้ถือบัตรเท่านั้น ไม่สามารถใช้สะสมคะแนนจากการซื้อผลิตภัณฑ์โดยบุคคลอื่นนอกจากผู้ถือบัตรได้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมจากสถานีน้ำมันเชลล์ที่ร่วมโปรแกรมตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

    ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง:

  • เติมน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 และ เชลล์ E20 แก๊สโซฮอล์ ครบทุก 1 ลิตร ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
  • เติมน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ครบทุก 1 ลิตร ได้รับคะแนนสะสม 2 คะแนน
  • เติมน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล และ เชลล์ ดีเซล บี20 ครบทุก 4 ลิตร ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
  • เติมน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์  ดีเซลครบทุกลิตร ได้รับคะแนนสะสม 2 คะแนน
  • สมาชิกสามารถเก็บสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสำหรับการเติมน้ำมัน 1 รายการ ต่อรถ 1 คัน ต่อการเติมน้ำมัน 1 ใบเสร็จ
  • สมาชิกสามารถเก็บสะสมคะแนนเมื่อเติมน้ำมันตั้งแต่ลิตรขึ้นไป
  • บัตร ใบ สามารถใช้ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นที่หลุมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เพื่อสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน
  • การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้ไม่เกิน 100 ลิตรต่อครั้ง และไม่เกิน 400 ลิตรต่อเดือนต่อบัตร 1 ใบ สำหรับคะแนนที่ได้จากยอดซื้อน้ำมันที่เกิน 400 ลิตรต่อเดือน ระบบจะหักคะแนนออกจากบัญชีของสมาชิกในภายหลัง

    ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่หลุมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

  • ใช้จ่ายครบทุก 25 บาท ที่หลุมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
  • บัตร 1 ใบ สามารถใช้ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นที่หลุมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เพื่อสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน
  • จำกัดยอดการใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 8,000 บาทต่อครั้ง และจำกัดยอดการใช้จ่ายสะสมไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือนต่อบัตร 1 ใบ สำหรับคะแนนที่ได้จากยอดการใช้จ่ายสะสมที่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน ระบบจะหักคะแนนออกจากบัญชีของสมาชิกในภายหลัง

    ร้านสะดวกซื้อซีเล็ค และร้านกาแฟเดลี่ คาเฟ่

  • ซื้อสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อซีเล็ค หรือที่ร้านกาแฟเดลี่ คาเฟ่ ครบทุก 25 บาทได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน ยกเว้นสินค้าในกลุ่มบุหรี่ และบัตรเติมเงินโทรศัพท์
  • บัตร 1 ใบสามารถใช้เพื่อสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 5 ครั้งต่อวัน
  • จำกัดยอดการใช้จ่ายสะสมไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือนต่อบัตร 1 ใบ สำหรับคะแนนที่ได้จากยอดการใช้จ่ายสะสมส่วนที่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน ระบบจะหักคะแนนออกจากบัญชีของสมาชิกในภายหลัง
การสะสมคะแนนจากการซื้อผลิตภัณฑ์โดยบุคคลอื่นนอกจากผู้ถือบัตรแม้ว่าจะได้รับความยินยอมอาจถือเป็นการทุจริต ขึ้นกับดุลยพินิจของเชลล์เป็นรายกรณี สมาชิกสามารถรับคะแนนสะสมจากการซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามรายละเอียดของโปรแกรมสิทธิประโยชน์ที่แสดงอยู่ ณ สถานีน้ำมันเชลล์ที่ร่วมโครงการ บนเว็บไซต์ www.shellsmart.com หรือผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
 
 1. บัตรนี้จัดทำเพื่อผู้ใช้ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น และสามารถสะสมคะแนนได้ตามจำนวนเงินค่าผลิตภัณฑ์ซึ่งชำระได้ทั้งเงินสด และบัตรเครดิต แต่ไม่สามารถใช้ได้กับการซื้อสินค้าแบบเงินเชื่อซึ่งลูกค้าบางท่านอาจมีข้อตกลงกับสถานีบริการน้ำมันเชลล์เป็นรายกรณี หรือการซื้อสินค้าเเบบกรอกถัง หรือบรรจุภัณฑ์ซึ่งไม่ใช่ถังน้ำมันเชื้อเพลิงของรถหรือยานพาหนะ และไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรเชลล์ฟลีทการ์ด บัตรส่วนลด หรือโปรเเกรมส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 1. เมื่อสมาชิกเติมน้ำมันเป็นมูลค่าที่มีเศษทศนิยม ทางระบบจะทำการปัดเศษลง เช่น หากเติมน้ำมันจำนวน 42.8 ลิตร ระบบจะคิดเป็น 42 ลิตร หรือในกรณีซื้อสินค้าในร้านซีเล็ค หรือร้านกาแฟเดลี่ คาเฟ่ซึ่งสมาชิกจะได้รับ 1 คะแนนเมื่อจับจ่ายทุกๆ 25 บาท หากสมาชิกซื้อสินค้ามูลค่า 73 บาท ก็จะได้รับคะแนนสะสมคะแนน เป็นต้น
 1. เชลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้คะแนนสะสมและสามารถเรียกคืนคะแนนสะสมออกจากบัญชีสมาชิกได้ ในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรสิทธิประโยชน์นี้ หรือในกรณีมีข้อสงสัยว่า สมาชิกใช้การชำระค่าผลิตภัณฑ์ของบุคคลอื่นเพื่อสะสมคะแนนของตน
 1. สมาชิกอาจไม่ได้รับคะแนนสะสมโบนัสตามแคมเปญโปรโมชั่นในช่วงนั้นหลังการซื้อสินค้าทันที เนื่องจากคะแนนสะสมโบนัสเหล่านี้จะถูกสะสมเข้ามาในบัตรหลังจากวันที่ซื้อสินค้า (เช่น อาจจะได้รับคะแนนสะสมที่เป็นโบนัสภายใน 10 วันทำการหลังจากที่โปรโมชั่นจบลงแล้ว เป็นต้น) โดยเชลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้คะแนนสะสมในบัตรรวมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆ ยกเว้นในกรณีที่มีการระบุในโฆษณาของโปรโมชั่นนั้น
 1. คะแนนสะสมในบัตรไม่สามารถโอนถ่ายหรือนำไปรวมกับคะแนนสะสมของบัตรอื่นได้ ยกเว้นได้รับการระบุรายละเอียดลงในโฆษณาของโปรโมชั่นนั้นๆ
 1. เมื่อข้อมูลของสมาชิกได้รับการลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยเเล้ว คะแนนสะสมที่ได้รับมาแต่ละครั้งจะนับเข้าบัญชีของสมาชิกภายใน 48 ชั่วโมง สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดคะแนนสะสม ณ สถานีน้ำมันเชลล์ที่ร่วมโปรแกรม ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติของศูนย์บริการลูกค้าเชลล์คลับสมาร์ทที่หมายเลข 0 2697 5858 หรือที่เว็บไซต์ www.shellsmart.com
 1. ในกรณีที่คะแนนสะสมไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับการบันทึกเนื่องจากความผิดพลาดของระบบ สมาชิกจะต้องให้สถานีบริการหรือร้านค้าที่ร่วมรายการ ลงนามยืนยันการซื้อสินค้าที่ด้านหลังใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้มีการใช้จ่ายเพื่อสะสมคะแนน และติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเชลล์คลับสมาร์ทที่หมายเลข 0 2697 5858 ภายใน 15 วันหลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้สิทธิในการพิจารณาให้คะแนนสะสมขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเชลล์
 1. เชลล์จะทำการสุ่มตรวจยอดซื้อที่ไม่ถูกต้องบนใบเสร็จเป็นระยะๆ และอาจกระทำการตรวจสอบแก้ไขเมื่อพบสิ่งผิดพลาด เช่น ยกเลิกคะแนนสะสม ยกเลิกบัตรสิทธิประโยชน์นี้ ในกรณีที่สมาชิกที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมสิทธิประโยชน์นี้ หรือในกรณีตรวจสอบพบว่า สมาชิกใช้การชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ของบุคคลอื่นในการสะสมคะแนนของตน
 1. เชลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสะสมคะแนน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม:

 1. สมาชิกสามารถเริ่มแลกของรางวัลจากคะแนนสะสม เมื่อข้อมูลของสมาชิกได้รับการลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งใช้เวลาประมาณ 45 วันทำการนับจากวันส่งใบสมัคร ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมโปรแกรมหรือภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากสมาชิกลงทะเบียนบัญชีทางเว็บไซต์ www.shellsmart.com
 1. สมาชิกจะต้องแสดงบัตรและแจ้งพนักงานทุกครั้งก่อน หากต้องการแลกคะแนนสะสม มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 1. คะแนนสะสมในโปรแกรมเชลล์คลับสมาร์ทนี้ไม่สามารถนำมาแลกเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้การชำระค่าผลิตภัณฑ์ของบุคคลอื่นเพื่อสะสมคะแนนของตนได้แม้ได้รับความยินยอมก็ตาม
 1. ของรางวัลที่ระบุอยู่ในแคตตาล็อก บนเว็บไซต์ www.shellsmart.com หรือบนช่องทางการสื่อสารอื่นๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยเชลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียม หรือมีคุณภาพใกล้เคียงกันแทนของรางวัลเก่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 1. สมาชิกสามารถแลกของรางวัลได้ ณ สถานีน้ำมันเชลล์ที่ร่วมโครงการ หรือทางเว็บไซต์ www.shellsmart.com
 1. ในกรณีที่สมาชิกใช้คูปองที่แลกมาด้วยคะแนนสะสมจากบัตรเชลล์คลับสมาร์ท ยอดการแลกรับสินค้าด้วยคูปองดังกล่าวในแต่ละครั้งจะต้องเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าของคูปองนั้น สมาชิกไม่สามารถเปลี่ยนคูปองเป็นเงินสดในกรณีที่มูลค่าของคูปองมากกว่ายอดแลกรับสินค้าในครั้งนั้น
 1. ขอสงวนสิทธิ์การแลกของรางวัลจากคะแนนสะสมในแต่ละครั้ง สำหรับบัตรสมาชิก 1 ใบต่อการ ซื้อสินค้า 1 ใบเสร็จ
 1. สมาชิกจะสามารถแลกของรางวัลบางรายการที่มีอยู่ ณ สถานีน้ำมันเชลล์ที่ร่วมโครงการได้ทันที แต่ของรางวัลบางรายการอาจไม่สามารถแลกรับได้ในทันที เนื่องจากอาจเป็นของที่ต้องสั่งให้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของสมาชิกตามที่อยู่ในระบบ การสั่งของรางวัลจะถูกดำเนินการและจัดส่งไปยังที่อยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น และภายในบัตรจะต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอสำหรับการแลกของรางวัล หากสมาชิกไม่ได้รับของรางวัลภายใน 30 วันหลังการสั่งของ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเชลล์คลับสมาร์ท หมายเลขโทรศัพท์ 0 2697 5858 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 1. คะแนนสะสมมีอายุ 36 เดือนนับจากวันที่ได้รับคะแนน โดยระบบจะสรุปและตัดยอดคะแนนสะสมในวันสุดท้ายของเดือน เช่น คะแนนสะสมที่ท่านได้รับในวันที่ 1-30 เมษายน 2557 จะถูกตัดออกจากระบบในวันที่ 30 เมษายน 2560 
 1. ในกรณีที่ของรางวัลที่จัดส่งไปชำรุด หรือเสียหายสมาชิกสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเชลล์คลับสมาร์ท หมายเลข 0 2697 5858 ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 1. ยอดแลกรับสินค้าจากการแลกคะแนนสะสมจะไม่ได้รับคะแนนสะสมจากโปรแกรมเชลล์คลับสมาร์ท
 1. สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการแลกรับของรางวัล กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.shellsmart.com
 1. สมาชิกจะต้องแจ้งให้เชลล์ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว โดยเชลล์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่เกิดการสูญหายของคะแนนสะสมหรือของรางวัลที่จัดส่งไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งในใบสมัคร เนื่องจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง สมาชิกสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.shellsmart.com หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเชลล์คลับสมาร์ท ได้ที่หมายเลข 0 2697 5858
 1. กรณีการแลกคะแนนสะสมไม่ถูกต้องเนื่องจากความผิดพลาดของระบบ สมาชิกจะต้องให้สถานีบริการหรือร้านค้าที่ร่วมรายการ ลงนามยืนยันการแลกคะแนนสะสมที่ด้านหลังใบเสร็จหรือสลิปบัตรแลกของรางวัลเพื่อเป็นหลักฐาน และติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเชลล์คลับสมาร์ทที่หมายเลข 0 2697 5858 ภายใน 15 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้สิทธิในการพิจารณาให้คะแนนสะสมขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเชลล์
 1. เชลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขอแลกรับรางวัลจากคะแนนสะสมอันเนื่องมาจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม
 1. เชลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิของผู้ออกบัตร:

 1. บัตรสิทธิประโยชน์นี้ออกโดย และเป็นกรรมสิทธิ์ของเชลล์ โดยเชลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียน เพิกถอนและยกเลิกบัตรได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบหรือคืนใบสมัครให้กับผู้สมัคร โดยเชลล์มีสิทธิ์เรียกคืนบัตรสิทธิประโยชน์จากสมาชิกได้ทุกเมื่อ
 1. เชลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือแจ้งสมาชิกล่วงหน้า หลังจากการยกเลิกโปรแกรมสมาชิกจะไม่สามารถสะสมคะแนนได้ต่อไป โดยการยกเลิกโปรแกรมจะไม่ส่งผลบังคับทางกฎหมายใดๆ ต่อเชลล์ และเชลล์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหาย หรือค่าปรับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกโปรแกรม
 1. ในกรณีที่พบว่าสมาชิกบัตรได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมไม่ว่าในทางใดทางหนึ่ง ถือว่าเป็นการผิดสัญญาซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกของโปรแกรมโดยอัตโนมัติพร้อมกับการบล็อกคะแนนในบัตร คะแนนสะสมที่อยู่ในบัตรจะถูกลบทิ้งออกจากระบบทันที และเชลล์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นต่อสมาชิกจากการถูกยกเลิกบัตรและการถูกเชิญออกจากโปรแกรมไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น
 1. เชลล์สงวนสิทธิ์ในการออกบัตรใหม่ให้กับสมาชิกที่ถูกยกเลิกบัตรตามข้อ 3

เงื่อนไขการยกเลิกบัตร หรือกรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย:

 1. หากบัตรสิทธิประโยชน์ของท่านชำรุดหรือสูญหาย สมาชิกจะต้องติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเชลล์คลับสมาร์ท ที่หมายเลข 0 2697 5858 ทันทีเพื่ออายัดบัตร โดยสมาชิกสามารถรับบัตรใหม่ได้ที่สถานีน้ำมันเชลล์ที่ร่วมโครงการ และติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เชลล์คลับสมาร์ทเพื่อแจ้งหมายเลขบัตรสมาชิกใหม่ โดยเชลล์จะตัดคะแนนสะสมออกจากบัญชีสมาชิกจำนวน 100 คะแนน พร้อมกับโอนคะแนนที่เหลืออยู่ไปยังบัตรใบใหม่ภายใน 48 ชั่วโมง หากคะแนนสะสมภายในบัตรเก่ามีไม่พอสำหรับการหักเพื่อออกบัตรใบใหม่ สมาชิกจะไม่สามารถโอนคะแนนสะสมที่เหลืออยู่ไปยังบัตรใบใหม่ได้
 2. กรณีที่บัตรสิทธิประโยชน์ชำรุดหรือสูญหาย ทางเชลล์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสำหรับรายการที่เกิดขึ้นก่อนที่สมาชิกจะทำการแจ้งอายัดบัตร
 3. สมาชิกสามารถยกเลิกบัตรได้โดยการแจ้งยกเลิกทางศูนย์บริการลูกค้าเชลล์คลับสมาร์ทที่หมายเลข 0 2697 5858
 4. เชลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรสมาชิกที่ไม่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปี โดยหลังจากยกเลิกบัตร สมาชิกจะไม่สามารถสะสมคะแนนต่อไปได้ และคะแนนสะสมคงเหลือในบัตรจะถูกตัดออกจากระบบทั้งหมด

ศูนย์บริการลูกค้าเชลล์คลับสมาร์ท:

 1. สมาชิกสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเชลล์คลับสมาร์ทเพื่อสอบถามข้อสงสัยที่เกี่ยวกับการใช้บัตร การสะสมคะแนน การแลกของรางวัล ยอดคะแนนสะสม หรือสถานะการจัดส่งของรางวัลได้ โดยบทสนทนาของสมาชิกจะถูกบันทึกและตรวจสอบเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพและการฝึกหัดพนักงานต่อไป
 2. เพื่อการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าเชลล์คลับสมาร์ทอาจถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกและรายละเอียดการใช้บัตร หรือตรวจสอบตัวตนของผู้ถือบัตรก่อนการตอบคำถามจากสมาชิกหรือทำการอายัดิบัตรตามคำขอ หากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลลูกค้าไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ตรงกับฐานข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าได้ เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการตามคำขอ โดยเชลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกคำขอในบทสนทนาทางโทรศัพท์
 3. สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดคะแนนสะสมได้ที่ระบบตอบรับอัตโนมัติของศูนย์บริการลูกค้าเชลล์คลับสมาร์ทที่หมายเลข 0 2697 5858, หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.shellsmart.com หรือสอบถามยอดคะแนนสะสมได้ที่สถานีน้ำมันเชลล์ที่ร่วมโครงการผ่านทางเจ้าหน้าที่ประจำสถานี
 4. สมาชิกสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเชลล์คลับสมาร์ทได้ที่หมายเลข 0 2697 5858 หรือเข้าไปยังเว็บไซต์ของโปรแกรมสิทธิประโยชน์ เชลล์คลับสมาร์ทได้ที่ www.shellsmart.com เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ตรวจสอบคะแนนสะสม แลกของรางวัล ติดตามสิทธิประโยชน์และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเชลล์คลับสมาร์ทได้ที่หมายเลข 0 2697 5858

 

© 2013 เชลล์คลับสมาร์ท จำกัด สงวนลิขสิทธิ์
ข้อปฏิบัติและเงื่อนไข | นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08