[text]

Don't show...
Zaregistrujte sa1 Program Shell Clubsmart

Program Shell ClubSmart (ďalej len „ClubSmart“ alebo „Program“) ponúka spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro. Vložka číslo: 6000/B  (ďalej len „spoločnosť Shell”) všetkým fyzickým osobám – zákazníkom siete čerpacích staníc Shell v Slovenskej republike. Cieľom tohto programu je zvýšenie kvality v oblasti predaja tovaru a poskytovania služieb na čerpacích staniciach Shell. Ak zákazník, ktorý je členom ClubSmart, dosiahne svojimi nákupmi alebo iným dovoleným spôsobom určitú výšku v Programe stanoveného obratu, meraného v Shell ClubSmart bodoch (ďalej len „body“), je oprávnený, a to aj opakovane, požiadať o odmenu. Odmena sa poskytuje vo formách uvedených v čl. 4 týchto Všeobecných podmienok a pravidiel ClubSmart (ďalej len „Podmienky“).

Spoločnosť Shell tak zákazníkom, ktorí sú členmi ClubSmart, v spolupráci so zmluvnými partnermi zúčastnenými na prevádzkovaní Programu (ďalej len „zmluvní partneri“), ponúka obratový rabat vo forme odmien (čl. 4 Podmienok).

 

2 Členstvo v ClubSmart, registrácia ClubSmart prihlášky a Shell ClubSmart karta

2.1 Členom ClubSmart (ďalej len „člen“) sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá dovŕšila 15. rok veku. Členstvo v Programe vzniká riadnym

a)            vyplnením ClubSmart prihlášky (ďalej len „prihláška“) v papierovej forme a jej odovzdaním na akejkoľvek čerpacej stanici Shell, alebo

b)           vyplnením elektronickej prihlášky na www.shellsmart.com a registráciou Shell Clubsmart karty (ďalej len „karta“), ktorú fyzická osoba dostane od obsluhy čerpacej stanice (ďalej len „karta“), alebo

c)            podaním prihlášky do Programu a registráciou karty, ktorú fyzická osoba dostane od obsluhy čerpacej stanice, telefonicky na 0850 211 224.

2.2  Za riadne vyplnenú alebo podanú prihlášku sa považuje prihláška, v ktorej sú pravdivo uvedené nasledovné údaje: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, dátum narodenia, deň vyplnenia prihlášky a v prípade, ak členstvo vzniká podľa bodu 2.1 b) aj e-mailová adresa. Údaje o titule, pohlaví, telefónnych číslach a v prípade, ak členstvo vzniká podľa bodu 2.1 a) a 2.1c), aj údaj o e-mailovej adrese, sú dobrovoľné, avšak v záujme správnej a efektívnej komunikácie so spoločnosťou Shell odporúča sa ich poskytnúť. Fyzická osoba vyjadrí a potvrdí svoj súhlas s Podmienkami svojím podpisom na papierovej prihláške podľa bodu 2.1 a), kliknutím príslušného políčka v elektronickej prihláške podľa bodu 2.1 b) alebo vyhlásením súhlasu podľa bodu 2.1 c).

2.3 Registrácia karty je súčasťou vyplnenia alebo podania prihlášky, ak členstvo vzniká podľa bodu 2.1 b) alebo bodu 2.1 c).

2.4  Zákazník, ktorý získal členstvo v Programe podľa bodu 2.1 a), dostane od obsluhy čerpacej stanice Shell ClubSmart kartu (ďalej len „karta“). Týmto sa stáva oprávneným držiteľom karty (ďalej len „držiteľ karty“) vo vzťahu k tej karte, ktorá mu bola vydaná na základe ním predloženej prihlášky. Pokiaľ prihláška určitého držiteľa karty nebola registrovaná Zákazníckym centrom Shell ClubSmart (ďalej len „Zákaznícke centrum“), nie je tento držiteľ karty oprávnený vymieňať body za odmeny (čl. 4 Podmienok), je len oprávnený body zbierať (čl. 3 Podmienok). Registráciu prihlášky vykoná Zákaznícke centrum spravidla do dvoch týždňov, najneskôr do 21 dní odo dňa odovzdania prihlášky a vydania karty, pokiaľ sú splnené všetky nasledovné podmienky:

a)  sú splnené podmienky podľa odseku 2.2 vyššie,

b)  všetky povinné údaje v prihláške boli vyplnené riadne a pravdivo,

c)  osoba, ktorá podala prihlášku, nie je takým držiteľom karty, ktorého prihláška už bola registrovaná,

d) neexistujú tu dôvody, pre ktoré by spoločnosť Shell mohla rozhodnúť o vylúčení príslušného člena z Programu podľa odseku 2.7 nižšie.

Tí držitelia karty, ktorí uviedli správnu e-mailovú adresu, budú o registrácii prihlášky informovaní e-mailom. Všetci držitelia karty sa môžu informovať o tom, či registrácia prihlášky prebehla úspešne, priamo na čerpacích staniciach Shell alebo na Zákazníckom centre. Držitelia karty, ktorých prihláška nebola registrovaná ani do jedného mesiaca odo dňa odovzdania prihlášky a vydania karty, sú vo vlastnom záujme povinní kontaktovať Zákaznícke centrum s cieľom odstránenia prípadných nedostatkov v prihláške alebo iných prekážok brániacich registrácii; pri odstraňovaní prekážok brániacich registrácii následne postupujú podľa pokynov Zákazníckeho centra.

2.5 Viacnásobná registrácia karty toho istého držiteľa karty nie je prípustná. V prípade viacerých registrácií držiteľa karty sa bude prihliadať len na údaje držiteľa karty uvedené pri prvej registrácií.  

2.6 Každý člen môže dostať a používať len jednu platnú kartu. Karta je neprenosná a je ju oprávnený použiť výlučne držiteľ karty. Karta je vlastníctvom spoločnosti Shell. Karta nie je platobná karta. Karta môže byť použitá len v súlade s Podmienkami.

2.7 Držiteľ karty je povinný chrániť kartu pred stratou a odcudzením. Karta nesmie byť ponechaná na takom mieste, ktoré nie je dostatočne zabezpečené pred odcudzením. V opustenom vozidle, aj keď uzamknutom alebo umiestnenom na stráženom parkovisku, karta nesmie byť ponechaná nikdy. Držiteľ karty je povinný chrániť kartu pred mechanickým, chemickým alebo iným poškodením.

2.8 Spoločnosť Shell je oprávnená vylúčiť člena z Programu, čím sa stane karta neplatnou, ak

a) člen porušil práva k ochranným známkam alebo iným označeniam spoločnosti Shell (najmä ochranné známky alebo iné označenia „Shell“, „ClubSmart“) alebo zmluvných partnerov,

b) člen zneužil mechanizmus a výhody ClubSmart,

c) člen sa dopustil konania v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, v dôsledku ktorého spoločnosť Shell utrpela škodu alebo inú ujmu,

d) člen nerealizoval žiadnu operáciu s kartou po dobu dlhšiu ako 1 rok (pripísanie a odpísanie bodov). 

V týchto prípadoch zaniká členstvo dňom rozhodnutia spoločnosti Shell o vylúčení.

2.9 Členstvo v ClubSmart zaniká aj

a) na základe písomného oznámenia člena, a to dňom prijatia tohto oznámenia spoločnosťou Shell,

b) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, a to dňom smrti alebo dňom, ktorý súd určil ako deň smrti.

2.10 Držiteľ karty, ktorého členstvo v ClubSmart zaniklo a jeho karta sa stala neplatnou, stráca nárok na použitie nazbieraných bodov a všetkých ostatných práv plynúcich z členstva v ClubSmart.

2.11  Za zneužitie mechanizmu a výhod ClubSmart sa považuje:

•  pripísanie bodov, ktoré nie je kryté nákupom držiteľa karty na čerpacej stanici Shell, s výnimkou oprávneného centrálneho pripísania bodov Zákazníckym centrom,

•   odpísanie bodov patriacich inému držiteľovi karty s výnimkou dovoleného odpísania bodov,

•   pripísanie alebo odpísanie bodov prostredníctvom karty, ktorá bola nahlásená ako stratená alebo odcudzená,

•  akékoľvek iné konanie, ktorým by došlo k získaniu odmeny iným spôsobom ako podľa týchto Podmienok.

 

3 Postup zbierania bodov

3.1 Body je možné začať zbierať ihneď po získaní karty. Body sú zaznamenávané v centrálnej databáze bodov prostredníctvom karty pri každom nákupe na čerpacích staniciach Shell v týchto krajinách: Slovenská republika a Česká republika (zmena krajín vyhradená). Postup zbierania bodov v jednotlivých krajinách podlieha pravidlám ClubSmart platným v týchto krajinách. Body je okrem nákupov možné zbierať aj centrálnym pripísaním bodov Zákazníckym centrom spôsobom a za podmienok stanovených spoločnosťou Shell v pravidlách k promočným a propagačným akciám ClubSmart.

3.2 Množstvo bodov je priamo úmerné výške obratu uskutočneného držiteľom karty pri jednotlivých nákupoch, a to v závislosti od obratového koeficientu, o ktorom budú zákazníci informovaní v katalógu Shell ClubSmart, v aktuálnych ponukách, v pravidlách k promočným a propagačným akciám ClubSmart alebo v iných informačných materiáloch ClubSmart (ďalej spolu všetko ako „katalóg“).

3.3 Kartu je nutné predložiť personálu obsluhujúcemu registračnú pokladňu pred úhradou realizovaného nákupu držiteľom karty. Spoločnosť Shell nie je zodpovedná za oneskorené predloženie karty obsluhe pokladne. Držiteľ karty, ktorý pri platení na čerpacej stanici Shell nemá alebo zabudol kartu predložiť obsluhe, nemôže získať body ani po dodatočnom predložení účtenky.

• Použitie karty je možné najviac 5-krát v priebehu jedného dňa.

• Každé pripísanie bodov prostredníctvom karty musí byť kryté nákupom držiteľa karty na čerpacej stanici Shell s výnimkou oprávneného centrálneho pripísania bodov Zákazníckym centrom.

• V prípade technickej poruchy systému čerpacej stanice Shell vystaví obsluha držiteľovi karty náhradný kupón s uvedením počtu bodov zodpovedajúceho realizovanému obratu. Tieto body budú pripísané na účet člena do 30 dní.

• V prípade použitia karty evidovanej na tzv. Čiernej listine (t.j. v zozname Shell ClubSmart kariet, s ktorými nemožno realizovať žiadnu operáciu), je obsluha čerpacej stanice Shell oprávnená kartu znehodnotiť (napr. prestrihnutím) a zaslať ju Zákazníckemu centru.

3.4 Body je možné získať pri nákupe paliva (pohonných látok) a pri nákupe tovaru alebo služieb, ktoré sú uvedené v katalógu.

Spoločnosť Shell si vyhradzuje právo

a)  zúžiť alebo zmeniť rozsah tovarov a služieb poskytovaných na čerpacích staniciach Shell, za ktoré sa budú pripisovať body,

b) nepripisovať body pri nákupoch tovaru a služieb, ku ktorým dochádza na základe transakcie určenými kartami odlišnými od platobných kariet, ktoré sa na čerpacích staniciach Shell prijímajú od zákazníkov a umožňuje sa za ne odobratie tovaru a služieb (napr. euroShell Card).

Členovia a zákazníci budú o týchto obmedzeniach a zmenách informovaní prostredníctvom oznámení spoločnosti Shell zverejnených a sprístupnených na čerpacích staniciach Shell. Tieto obmedzenia a zmeny sú účinné dňom uvedeným v oznámeniach. Shell má právo informovať o týchto obmedzeniach a zmenách aj iným spôsobom.

3.5 Aktuálny bodový stav každého držiteľa karty v centrálnej databáze bodov je možné kedykoľvek zistiť na čerpacej stanici Shell po predložení karty personálu obsluhujúcemu pokladňu alebo na internetovej stránke www.shellsmart.com; tento stav však neobsahuje body pripísané za obdobie predchádzajúcich 48 hodín. Tento úkon nie je viazaný na nákup tovaru alebo služieb.

 

4 Poskytnutie  odmeny – výmena bodov za odmenu

4.1 Po nazbieraní potrebného počtu bodov spoločnosť Shell poskytne na žiadosť držiteľovi karty, ktorého prihláška bola registrovaná (odsek 2.3 vyššie), odmeny vo forme:

- tovaru

- poukážky na poskytnutie tovaru

- služby

- poukážky na poskytnutie služby

- poukážky (resp. iného dokladu) na poskytnutie práv alebo iných majetkových hodnôt

- zľavy na palivo alebo iný tovar či službu

(súhrnne ďalej ako „odmena“) uvedené v katalógu.

Spoločnosť Shell môže ponúknuť v katalógu ako odmenu aj tovar s povinnosťou držiteľa karty uhradiť peňažný doplatok (ďalej len „doplatková odmena“).

4.2 O výmenu bodov za odmenu môže požiadať iba držiteľ karty, ktorého prihláška bola registrovaná, a to výlučne na akejkoľvek čerpacej stanici Shell v Slovenskej republike, a v prípade zásielkového tovaru aj prostredníctvom internetu alebo telefonicky na 0850 211 224. Pripísané body je možné vymeniť za odmenu až po uplynutí 48 hodín od momentu ich pripísania. Držiteľ karty nemá nárok na výmenu bodov za odmenu po uplynutí troch kalendárnych rokov odo dňa, kedy si mohol držiteľ karty uplatniť výmenu bodov po prvý raz.

4.3 Katalóg obsahuje ponuku tovarov a služieb určených k odberu priamo na čerpacej stanici Shell, ponuku zásielkového tovaru, služieb a iných majetkových hodnôt poskytovaných spoločnosťou Shell alebo zmluvnými partnermi. Každá odmena ponúkaná v tomto katalógu má stanovenú bodovú hodnotu. Bodové ohodnotenie jednotlivej odmeny je platné po dobu platnosti katalógu, pokiaľ tento nestanovuje inak. Body alebo odmeny uvedené v katalógu nie je možné vymeniť za peňažnú hotovosť.

4.4  Pri žiadosti o poskytnutie odmeny držiteľ karty informuje obsluhu čerpacej stanice Shell o svojej požiadavke (držiteľ karty uvedie názov a katalógové číslo odmeny). Obsluha čerpacej stanice Shell odpíše zodpovedajúce množstvo bodov patriacich držiteľovi karty evidovanej v centrálnej databáze bodov. V prípade, že sa poskytuje odmenu v hodnote najmenej 900 bodov, je držiteľ karty povinný preukázať obsluhe čerpacej stanice Shell svoju totožnosť (napr. vodičský preukaz, cestovný doklad, občiansky preukaz). V prípade výmeny bodov za odmenu prostredníctvom internetu držiteľ karty postupuje v súlade so Stanovami pre používanie ClubSmart on-line.

4.5 Odmeny ponúkané v katalógu sú k dispozícii počas doby platnosti príslušného katalógu alebo do vypredania alebo vyčerpania zásob, pokiaľ k nemu dôjde skôr. Spoločnosť Shell si vyhradzuje právo náhrady odmeny, ktorá nie je k dispozícii v danom období (napr. z dôvodu vyčerpania skladových zásob, technického zdokonalenia, zmeny vývoja na trhu alebo zásahom vyššej moci). V týchto prípadoch spoločnosť Shell dodá držiteľovi karty odmenu  porovnateľného druhu a kvality. Spoločnosť Shell si vyhradzuje právo niektorú odmenu stiahnuť trvalo alebo dočasne z ponuky katalógu. Informácie o tomto kroku budú poskytnuté na čerpacích staniciach alebo na www.shellsmart.com. Parametre a zobrazenia odmien uvedené v katalógu majú iba informatívny charakter. K jednotlivým odmenám patrí iba príslušenstvo uvedené v katalógu.

Poukážka na odmenu je platná a použiteľná do dátumu, ktorý je na poukážke vyznačený. Ak takýto dátum nie je na poukážke vyznačený, platnosť poukážky nie je časovo obmedzená.

4.6 Tovar určený k odberu priamo na čerpacej stanici

• Držiteľ karty môže dostať na čerpacej stanici Shell len tovar, ktorý je na nej aktuálne k dispozícii.

• Prevzatie tovaru držiteľ karty potvrdí podpisom na účtenke z terminálu, ktorý sa musí zhodovať s podpisom držiteľa karty na jeho karte. Držiteľ karty je povinný účtenku odovzdať obsluhe čerpacej stanice Shell. Takto potvrdená účtenka je na 12 mesiacov uschovaná spoločnosťou Shell pre prípadnú reklamáciu alebo spätnú kontrolu. Obsluha čerpacej stanice Shell má právo požiadať držiteľa karty o preukázanie jeho totožnosti (napr. občiansky preukaz, cestovný doklad, vodičský preukaz).

• Držiteľ karty je povinný si skontrolovať prebratý tovar priamo na čerpacej stanici Shell. Neskoršie reklamácie chýb, ktoré sa vyskytli po prevzatí tovaru, budú uznané, len ak budú uplatnené v záručnej lehote a z dôvodov podľa zákona. Potom bude postupované v súlade s platnými právnymi predpismi.

• Na čerpacej stanici Shell si môže držiteľ karty vybrať najviac štyri kusy tovaru denne.

4.7 Zásielkový tovar

• Tovar je držiteľovi karty doručený spravidla do jedného mesiaca po odpísaní bodov z jeho účtu na čerpacej stanici Shell alebo na www.shellsmart.com. Pokiaľ pre prechodný nedostatok tovaru na sklade alebo z iných vážnych dôvodov nebude možné tovar dodať do jedného mesiaca, spoločnosť Shell oznámi túto skutočnosť držiteľovi karty a dodá tovar hneď, ako to bude možné. Tovar bude doručený poštou alebo zásielkovou službou na adresu, ktorú držiteľ karty oznámil v prihláške. Za predĺženie dodacej lehoty spôsobenej nesprávne uvedenou adresou alebo oneskoreným informovaním o zmene adresy spoločnosť Shell nezodpovedá. Spoločnosť Shell tiež nezodpovedá za predĺženie dodacej lehoty spôsobenej nesprávnym doručovaním Slovenskou poštou, a.s. (ďalej len „pošta“) alebo iným poskytovateľom poštových služieb.

• Pri odpísaní bodov držiteľ karty dostane potvrdenie o tejto transakcii. Držiteľ karty je povinný uschovať si potvrdenie do momentu doručenia tovaru. Pri prevzatí tovaru je držiteľ karty povinný odovzdať potvrdenie doručovateľovi tovaru. Pri prevzatí tovaru na pošte, odovzdanie poukážky nahrádza podpis držiteľa karty na poštovej sprievodke, ktorým sa potvrdzuje prevzatie zásielky.

• Ak si tovar zaslaný poštou držiteľ karty neprevezme do termínu uvedeného na oznámení o uložení zásielky na príslušnej pobočke pošty, bude mu tovar na požiadanie opätovne zaslaný; poštovné náklady v tomto prípade hradí držiteľ karty. Tovar mu bude opätovne zaslaný, ak o to požiada do 30 dní odo dňa, kedy uplynula lehota na prevzatie pôvodnej zásielky na príslušnej pošte.

• V prípade, že si držiteľ karty opätovne neprevezme tovar na príslušnej pobočke pošty v termíne stanovenom pre prevzatie poštovej zásielky, poukážka na odber tovaru stráca platnosť. Spoločnosť Shell v takomto prípade neposkytne náhradu bodov.

4.8 Doplatkové odmeny

Výška peňažného doplatku je uvedená v katalógu. Držiteľ karty zaplatí doplatok pri prevzatí doplatkovej odmeny na pošte alebo u inej osoby, ktorá doručuje doplatkovú odmenu.

4.9  Niektoré iné odmeny ako tovar

Pri poskytnutí odmeny niektorými zmluvnými partnermi dostane držiteľ karty do dvoch týždňov po odpísaní príslušného počtu bodov od spoločnosti Shell doporučený list, na základe ktorého je oprávnený využiť služby a/alebo požiadať o poskytnutie práv a iných majetkových hodnôt u týchto zmluvných partnerov. S doručeným listom a preukazom totožnosti je držiteľ karty povinný osobne sa obrátiť na najbližšiu pobočku, predajné miesto alebo pracovisko daného zmluvného partnera.

4.10  Reklamácie a vrátenie tovaru

• Vadný tovar (poškodený, nefunkčný) je možné v zákonom stanovenej záručnej dobe zaslať na adresu tej osoby, ktorá ho držiteľovi karty zaslala (ďalej len „zásielková firma“) alebo na tej čerpacej stanici Shell, na ktorej držiteľ karty tovar dostal, pokiaľ nie je na tovare uvedené inak.

• Ak má tovar vadu, ktorú je možné odstrániť, spoločnosť Shell alebo zásielková firma do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru zašle držiteľovi karty opravený alebo nový tovar.

• Tovar, ktorý má neodstrániteľnú vadu, alebo tovar, na ktorom sa tá istá vada vyskytla opäť, alebo sa vyskytli najmenej tri vady, bude na požiadanie držiteľa karty

a) vymenený za nový tovar, alebo

b) vymenený za body a pri doplatkovej odmene aj za zaplatený doplatok.

V prípade písm. b) spoločnosť Shell vráti držiteľovi karty body a pri doplatkovej odmene aj zaplatený doplatok do 15 dní odo dňa prevzatia tovaru spoločnosťou Shell.

• V prípade, že sa držiteľ karty po prevzatí zásielkového tovaru rozhodne tovar vrátiť (napr. z dôvodu, že tovar nespĺňa jeho očakávania), môže tak urobiť do 14 dní po prevzatí tovaru. Tovar musí zaslať späť na vlastné náklady na adresu zásielkovej firmy. Tovar nesmie byť poškodený a musí byť v originálnom balení vrátane dodaného príslušenstva. Po prevzatí vráteného tovaru zásielkovou firmou alebo spoločnosťou Shell má držiteľ karty nárok na vrátenie bodov a v prípade doplatkovej odmeny okrem toho nárok na vrátenie doplatku. Zákazník je povinný v tejto veci kontaktovať Zákaznícke centrum a dohodnúť sa na spôsobe vrátenia bodov.

4.11 Reklamácie chýb a nedostatky iných odmien ako tovaru

Spoločnosť Shell sa v prípade niektorých služieb, práv a iných majetkových hodnôt, ktoré poskytujú zmluvní partneri na to oprávnení, zaviazala ich poskytnutie len obstarať a tieto uhradiť. Vzťah medzi držiteľom karty a zmluvným partnerom, predmetom ktorého je plnenie takejto  odmeny, sa riadi zmluvou medzi nimi. Z tohto dôvodu všetky reklamácie a uplatňovanie práv z porušenia povinností

zmluvných partnerov musí držiteľ karty uplatňovať priamo u zmluvného partnera. 

4.12 Zľava na palivo

Člen môže vymeniť 18 bodov za zľavu vo výške (a) 10 centov za liter paliva Shell V-Power Nitro+, Shell V-Power Nitro+ Racing alebo Shell V-Power Nitro+ Diesel, alebo  (b) 5 centov za liter paliva Shell FuelSave Natural 95 alebo Shell FuelSave Diesel.

Uplatnenie zľavy musí člen nahlásiť obsluhe čerpacej stanice ešte pred platením. Obsluha odpočíta stanovený počet bodov za každý liter paliva. Výslednú čiastku za palivo po zohľadnení zľavy člen zaplatí. Zľavu možno uplatniť len na celkový počet natankovaných celých litrov pri jednom tankovaní paliva, teda nie len na časť tankovania. Zľavu môže člen uplatniť iba výmenou stanoveného počtu bodov za každý celý liter paliva.

Pri uplatnení zľavy nebudú členovi pripísané body za nákup paliva, na ktorý sa zľava uplatňuje. Zľavu nemožno uplatniť pri platení kartami Shell Card, euroShell Card, CCS ani DKV.

V prípade zmeny tohto odseku Podmienok (viď odsek 12.2 nižšie) bude táto zmena oznámená najmenej jeden mesiac pred jej účinnosťou; to neplatí, ak Shell ponúkne osobitnú akciu na zľavu za palivo za menej ako 18 bodov alebo s vyššou zľavou za liter, ako je uvedené vyššie.   

 

5 Zbieranie bodov v rodinnom programe

5.1 Shell umožňuje držiteľom karty zbierať body v rámci rodinného programu (ďalej len „rodinný program“) a vytvárať tak skupiny držiteľov karty, v ktorých niektorí držitelia karty (ďalej len „držiteľ členskej karty“) zbierajú body v prospech iného držiteľa karty (ďalej len „držiteľ hlavnej karty“). V jednej skupine musí byť vždy len jeden držiteľ hlavnej karty a najmenej jeden a najviac štyria držitelia členskej karty.

5.2 Držiteľ karty požiada o zbieranie bodov v rodinnom programe riadnym vyplnením žiadosti (ďalej len „žiadosť o vstup“) a jej odovzdaním na akejkoľvek čerpacej stanici Shell. Žiadosť o vstup musí obsahovať nasledovné údaje: (i) meno, priezvisko, dátum narodenia a číslo karty budúceho držiteľa členskej karty, (ii) meno, priezvisko, dátum narodenia a číslo karty budúceho držiteľa hlavnej karty, (iii) podpis budúceho držiteľa členskej karty a (iv) podpis budúceho držiteľa hlavnej karty. Podpisom žiadosti o vstup dotknutí držitelia karty vyjadrujú svoj súhlas so zbieraním bodov v rodinnom programe a s prevedením všetkých bodov z držiteľa členskej karty na držiteľa hlavnej karty. Podať žiadosť o vstup môže iba držiteľ karty, ktorého prihláška bola registrovaná. Budúci držiteľ členskej karty, ktorý je uvedený v žiadosti o vstup, je povinný preukázať obsluhe čerpacej stanice Shell svoju totožnosť (napr. vodičský preukaz, cestovný doklad, občiansky preukaz).

5.3 Držiteľ členskej karty alebo držiteľ hlavnej karty požiada o skončenie zbierania bodov v rodinnom programe riadnym vyplnením žiadosti o skončenie v listinnej forme a jej odovzdaním na akejkoľvek čerpacej stanici Shell alebo doručením žiadosti o skončenie e-mailom na

e-mailovú adresu Zákazníckeho centra (ďalej len „žiadosť o skončenie“). Žiadosť o skončenie podávaná v listinnej forme držiteľom členskej karty musí obsahovať všetky náležitosti žiadosti o vstup podľa odseku 5.2 okrem podpisu držiteľa hlavnej karty a žiadosť o skončenie podávaná v listinnej forme držiteľom hlavnej karty musí obsahovať všetky náležitosti žiadosti o vstup podľa odseku 5.2 okrem podpisu držiteľov členskej karty. Žiadosť o skočenie podávaná e-mailom musí obsahovať všetky náležitosti žiadosti o vstup podľa odseku 5.2 okrem podpisov.

5.4 Zákaznícke centrum prijme (i) žiadosť o vstup alebo žiadosť o skončenie podávanú v listinnej forme najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa odovzdania riadne vyplnenej žiadosti o vstup alebo žiadosti o skončenie na čerpacej stanici a (ii) žiadosť o skončenie podávanú e-mailom najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o skončenie. Všetci držitelia karty sa môžu informovať o tom, či prijatie žiadosti o vstup alebo žiadosti o skončenie prebehlo úspešne, a to priamo na čerpacích staniciach Shell alebo na Zákazníckom centre.

5.5 Prijatím žiadosti o vstup sa držiteľ karty, ktorý požiadal o zbieranie bodov v rodinnom programe, stáva držiteľom členskej karty.

5.6 Prijatím žiadosti o skončenie, ktorú podal držiteľ členskej karty, sa stáva držiteľ členskej karty opäť držiteľom karty mimo rodinného programu. Prijatím žiadosti o skončenie, ktorú podal držiteľ hlavnej karty alebo jediný (resp. posledný) držiteľ členskej karty, sa stávajú všetci držitelia karty patriaci do príslušnej skupiny opäť držiteľmi karty mimo rodinného programu.

5.7 Všetky body pripísané držiteľovi karty budú momentom prijatia žiadosti o vstup prevedené na držiteľa hlavnej karty. Všetky body, ktoré majú byť pripísané držiteľovi karty po tom, ako sa stane držiteľom členskej karty, budú automaticky pripisované držiteľovi hlavnej karty, a to až do prijatia žiadosti o skončenie. Bodový stav v centrálnej databáze bodov držiteľa členskej karty bude od prijatia žiadosti o vstup do prijatia žiadosti o skončenie nulový. To znamená, že v prípade skončenia zbierania bodov v rodinnom programe začínajú všetci bývalí držitelia členskej karty s nulovým bodovým stavom a body nazbierané do prijatia žiadosti o skončenie sa im opätovne nepripíšu. Body pripísané držiteľovi hlavnej karty počas zbierania bodov v rodinnom programe zostávajú pripísané držiteľovi hlavnej karty aj po skončení zbierania bodov v rámci rodinného programu.

5.8 Žiadať o poskytnutie odmeny môže iba držiteľ hlavnej karty, nie držiteľ členskej karty.

5.9 Obmedzenia týkajúce sa neprevoditeľnosti práv z členstva v ClubSmart podľa odseku 12.1, vrátane neprevoditeľnosti bodov, sa nedotýkajú oprávnenia previesť a zbierať body v rámci rodinného programu v prospech držiteľa hlavnej karty.

 

6 Služby Zákazníckeho centra

Úlohou Zákazníckeho centra je zabezpečovať výlučne formou telefonického, písomného a e-mailového kontaktu so zákazníkmi nasledovné služby: poskytovanie informácií o Programe a ostatných službách siete čerpacích staníc Shell, informovanie o registrácii karty, riešenie prevádzkových problémov držiteľov kariet (najmä strata, odcudzenie, poškodenie karty, reklamácie tovaru), prijímanie sťažností, podnetov a pripomienok členov a vybavovanie žiadostí o výmenu bodov za odmeny. Operátori sú zákazníkom k dispozícii v pracovné dni Po-Pia od 9.00 do 17.00 na tel. č. 0850 211 224. Telefónny záznamník na tel. č. 0850 211 224 je k dispozícii 24 hod. denne. Zákazníci môžu Zákaznícke centrum kontaktovať aj na e-mailovej adrese: smartklub.sk@shell.com. Zákaznícke centrum môže byť prevádzkované prostredníctvom tretej osoby.

 

7 Strata a odcudzenie karty

7.1 Stratu alebo odcudzenie karty je držiteľ karty povinný bezodkladne oznámiť Zákazníckemu centru. Túto správu je možné vykonať aj zanechaním určitého a zrozumiteľného odkazu na telefónnom záznamníku (je nutné uviesť celé meno držiteľa karty, korešpondenčnú adresu, dátum narodenia, prípadne aj číslo karty). Zákaznícke centrum v prípade poskytnutia všetkých nevyhnutných informácií telefonické a e-mailové odkazy spätne nepotvrdzuje. Držiteľ karty dostane novú kartu v priebehu 1 mesiaca od nahlásenia straty alebo odcudzenia karty (pri vystavení náhradnej karty nie je potrebné vypĺňať novú prihlášku). Držiteľ karty dostane náhradnú kartu s množstvom bodov, ktoré člen nazbieral do dňa nahlásenia straty alebo odcudzenia karty. K týmto bodom budú pripísané tzv. náhradné body za obdobie, počas ktorého člen nemá kartu k dispozícii. Množstvo náhradných bodov zodpovedá priemerným nákupným zvyklostiam držiteľa karty za obdobie 45 dní pred dňom nahlásenia straty alebo odcudzenia karty, maximálne však 1 500 bodov. Člen nemá nárok na dodatočné pripísanie bodov na základe predložených pokladničných účtov.

7.2 Akékoľvek operácie s kartou vykonané po strate alebo odcudzení karty nie sú platné s výnimkou prípadov, kedy dôjde k odpísaniu bodov z karty ešte pred oznámením jej straty alebo odcudzenia. Spoločnosť Shell nie je v takomto prípade zodpovedná za neoprávnené použitie karty v dôsledku oneskoreného oznámenia straty alebo odcudzenia karty. Akúkoľvek škodu a zodpovednosť za odpísanie bodov zo stratenej alebo odcudzenej karty znáša sám držiteľ karty.

 

8 Poškodenie karty

V prípade poškodenia karty držiteľ karty bezodkladne zašle takúto kartu v obálke označenej „Poškodená karta“ s jasne uvedeným menom a adresou držiteľa karty na Zákaznícke centrum. Novú kartu dostane člen do 1 mesiaca od doručenia poškodenej karty spoločnosti Shell spolu s náhradnými bodmi, počet ktorých bude určený rovnakým spôsobom ako v prípade straty alebo odcudzenia karty  (odsek 7.1 vyššie).

 

9 Prípady neuznania bodov

9.1 Body nebudú držiteľovi karty uznané v nasledovných prípadoch:

a) body boli získané v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, najmä ak boli pripísané spôsobom, ktorý sa považuje za zneužitie mechanizmu a výhod ClubSmart podľa odseku 2.10 vyššie,

b) body boli získané z dôvodu omylu alebo technickej chyby systému,

c) body sa viažu na transakciu (napr. kúpu tovaru a služieb na čerpacej stanici Shell), ktorá bola z akéhokoľvek dôvodu zrušená, alebo bola poskytnutá náhrada iným spôsobom.

9.2 Pokiaľ držiteľ karty na požiadanie spoločnosti Shell nepreukáže oprávnenosť pripísania bodov pokladničným dokladom o nákupe tovaru alebo služieb vo výške zodpovedajúcej pripísaným bodom, spoločnosť Shell je oprávnená takéto body neuznať. Spoločnosť Shell však môže toto právo využiť len do 6 mesiacov od pripísania bodov.

 

10 Informácie o ochrane osobných údajov

10.1 Spoločnosť Shell je na základe § 10 ods. 3 písm. b)  zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  (ďalej len „zákon o ochrane OÚ“) oprávnená spracúvať osobné údaje člena uvedené v prihláške, ako aj údaje o členom vykonaných nákupoch a uplatnených odmenách, ktoré spoločnosť Shell získa počas jeho členstva v Programe, a to na účel prevádzkovania Programu, t.j. poskytovania odmien a plnenia iných záväzkov alebo uplatňovania práv vyplývajúcich spoločnosti Shell z Programu a s tým spojenú komunikáciu s členom. Poskytnutie nasledovných osobných údajov je povinné: meno a priezvisko, dátum narodenia (deň, mesiac a rok), korešpondenčná adresa (ulica, číslo súpisné/číslo orientačné, mesto, PSČ) a v prípade, ak členstvo vzniká podľa bodu 2.1 b) aj e-mailová adresa. Pokiaľ všetky tieto údaje nebudú v prihláške pravdivo uvedené, dotknutej osobe členstvo v ClubSmart nevznikne.

10.2 Pokiaľ na to člen udelil svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka v prihláške alebo udelil na to svoj výslovný súhlas ústne, spoločnosť Shell je oprávnená (i) spracúvať jeho osobné údaje uvedené v prihláške aj na účel priameho marketingu - zasielania reklamy a inej podobnej komunikácie všeobecného charakteru a (ii) zasielať tomuto členovi poštou alebo elektronickou poštou, vrátane služby krátkych správ, reklamu a marketingové informácie všeobecného charakteru. Člen udeľuje tento súhlas dobrovoľne a na dobu neurčitú s tým, že ho môže kedykoľvek odvolať buď (i) zaslaním písomného oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti Shell alebo (ii) prostredníctvom internetovej stránky www.shellsmart.com vyznačením odhlásenia sa zo zasielania týchto informácií vo svojom užívateľskom profile. Člen môže na internetovej stránke www.shellsmart.com zmeniť (zúžiť) spôsob zasielania vyššie uvedených marketingových informácií voľbou z nasledovného: e-mail, poštové služby, SMS, mobilné aplikácie Shell, a internetové stránky Shell. 

10.3 Pokiaľ na to člen udelil svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka v prihláške alebo udelil na to svoj výslovný súhlas ústne, spoločnosť Shell je oprávnená (i) spracúvať (a) jeho osobné údaje uvedené v prihláške, (b) údaje o ním vykonaných nákupoch (vrátane údajov o nakúpených produktoch, hodnote, čase a mieste jednotlivých nákupov a použitom spôsobe platby), (c) údaje o ním uplatnených odmenách  (vrátane údajov o charaktere a počte uplatnených odmien, počte bodov vymenených za bonusy, periodicite a čase výmeny bodov za odmeny a zvolenom spôsobe doručenia odmeny), (d) údaje o spôsobe a mieste uplatnenia ponúk na zľavnené nákupy, (e) údaje o používaní webového sídla a mobilných aplikácií spoločnosti Shell (vrátane údajov o internetových linkách/prepojeniach, ktoré zvolil, počte prihlásení sa na svoj užívateľský profil, jeho polohe získanej na základe IP adresy alebo používania mobilných aplikácií a údajov o tom, ako reaguje na e-maily spoločnosti Shell), (f) údaje o jeho účasti na promočných akciách organizovaných spoločnosťou Shell, ako aj (g) údaje o jeho odpovediach na otázky položené v rôznych prieskumoch spoločnosti Shell; a to na účel priameho marketingu - zasielania tzv. personalizovaných ponúk členovi založených na jeho predchádzajúcich nákupoch a používaní internetovej stránky a mobilných aplikácií spoločnosti Shell a (ii) zasielať tomuto členovi poštou alebo elektronickou poštou, vrátane služby krátkych správ, takéto personalizované ponuky. Člen udeľuje tento súhlas dobrovoľne a na dobu neurčitú s tým, že ho môže kedykoľvek odvolať buď (i) zaslaním písomného oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti Shell alebo (ii) prostredníctvom internetovej stránky www.shellsmart.com vyznačením odhlásenia sa zo zasielania personalizovaných ponúk vo svojom užívateľskom profile.  Člen môže na internetovej stránke www.shellsmart.com zmeniť (zúžiť) spôsob zasielania personalizovaných ponúk voľbou z nasledovného: e-mail, poštové služby, SMS, mobilné aplikácie Shell a internetové stránky Shell. 

10.4 Spoločnosť Shell používa pri spracúvaní osobných údajov členov na účely uvedené v odsekoch 10.1 až 10.3 vyššie sprostredkovateľov (t.j. osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje členov v mene spoločnosti Shell, v rozsahu a za podmienok dohodnutých so spoločnosťou Shell v písomnej zmluve a v súlade so zákonom o ochrane OÚ), aktuálny zoznam ktorých je zverejnený na www.shellsmart.com

10.5 Spoločnosť Shell poskytne v prípade potreby a v rozsahu nevyhnutnom pre prevádzkovanie Programu osobné údaje členov spracúvané za účelom uvedeným v odseku 10.1 vyššie svojim zmluvným partnerom dodávajúcim tovar, služby a iné odmeny do ClubSmart.

10.6 Osobné údaje členov budú sprístupnené oprávneným zamestnancom spoločnosti Shell a jej sprostredkovateľov, ktorí v rámci svojho pracovného pomeru prichádzajú do styku s osobnými údajmi.

10.7 Osobné údaje člena, ktorý podal prihlášku po 14.9.2009, budú prenesené do Vietnamu, a to na účel zaznamenania údajov z tejto prihlášky do elektronickej formy. Tento prenos sa netýka osobných údajov uvedených v prihláškach podaných do 13.9.2009.

10.8 Spoločnosť Shell zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona o ochrane OÚ v informačných systémoch. Každá osoba je povinná uviesť na prihláške len pravdivé osobné údaje (§ 16 ods. 1 zákona o ochrane OÚ).

10.9 Každý člen je povinný bezodkladne informovať Zákaznícke centrum písomne, telefonicky alebo e-mailom o zmene údajov poskytnutých v prihláške (zmena mena alebo priezviska, korešpondenčnej adresy, kontaktného telefónneho čísla a pod.) alebo tieto údaje sám zmeniť prostredníctvom internetovej stránky www.shellsmart.com zmenou príslušných osobných údajov vo svojom užívateľskom profile.

10.10 Člen má ako dotknutá osoba, osobné údaje o ktorej sú spracúvané spoločnosťou Shell, práva uvedené v § 28 až 30 zákona o ochrane OÚ, a to práva dotknutej osoby (i) vyžadovať prístup k údajom a (ii) uplatniť námietky. Pre detailný výpočet týchto práv prosím kliknite na www.shellsmart.com

10.10 Pokiaľ  sa podáva prihláška do Programu telefonicky podľa bodu 2.1 c) a súhlas so spracovaním osobných údajov je členom udelený ústne, člen súhlasí, že spoločnosť Shell alebo jej sprostredkovatelia sú oprávnení vyhotoviť zvukový záznam telefonického rozhovoru.

 

11 Komunikácia prostredníctvom internetu

V prípade vykonávania určitých úkonov prostredníctvom internetu (napr. zisťovanie stavu pripísaných bodov, výmena bodov za odmenu, nahliadanie do katalógu) sa bude držiteľ karty riadiť aj Stanovami pre používanie ClubSmart on-line, ktoré sú uvedené na internetovej stránke ClubSmart http://www.shellsmart.com/.

 

12 Všeobecné, prechodné a záverečné ustanovenia

12.1 Členstvo v Programe a práva s ním spojené sú neprevoditeľné a zanikajú smrťou člena. Preto nemôžu byť predmetom dedenia. Body nepredstavujú platobné prostriedky a slúžia len na evidenciu obratu dosiahnutého držiteľom karty, preto sú tiež neprevoditeľné a nie sú predmetom dedenia.

12.2 Spoločnosť Shell si vyhradzuje právo zmeniť Podmienky a obsah katalógu. Spoločnosť Shell si vyhradzuje právo na zmenu najmä obratového koeficientu a bodového ohodnotenia odmien v katalógu (najmä v prípade devalvácie meny, zavedenia dovozných bariér). Zmena sa môže oznámiť písomným oznámením o zmenených ustanoveniach alebo vydaním nového znenia Podmienok, ktoré sa zverejnenia na čerpacích staniciach Shell alebo na www.shellsmart.com. Shell má právo oznámiť tieto zmeny aj iným spôsobom. Vykonanie akejkoľvek transakcie kartou (pripísanie bodov, výmena bodov za odmenu) po oznámení týchto zmien alebo nezaslanie písomného oznámenia držiteľa karty o zániku členstva do 10 dní odo dňa oznámenia zmien, sa považuje za súhlas člena s nimi.

12.3 Spoločnosť Shell môže na základe spotrebiteľského správania zákazníkov ponúknuť členom osobitné promočné akcie a programy alebo poskytnúť členom osobitné benefity. Podmienky a pravidlá osobitných promočných akcií a programov a poskytnutia osobitných benefitov budú zverejnené na www.shellsmart.com.

12.4 ClubSmart pripravila spoločnosť Shell s dlhodobým zámerom. Spoločnosť Shell si však vyhradzuje právo skončiť tento program. Dátum skončenia prevádzkovania ClubSmart sa vyhlási výveskou na všetkých čerpacích staniciach Shell v Slovenskej republike, minimálne jeden kalendárny mesiac vopred. Po tomto dátume nebudú ďalej prideľované body. Za body nazbierané do dátumu skončenia prevádzkovania ClubSmart bude možné získať odmenu v priebehu 60 dní po tomto dátume. Realizácia programu podľa vyššie uvedených podmienok sa bude uskutočňovať v súlade s predpisom spoločnosti Shell, ktorý bude zverejnený na čerpacích staniciach Shell.

12.5 Akékoľvek prezentácie a vyhlásenia ohľadne ClubSmart je oprávnená poskytovať výlučne spoločnosť Shell.

12.6 Tieto Podmienky, ktoré vydala spoločnosť Shell, upravujú rozsah a podmienky, za ktorých spoločnosť Shell dáva verejný prísľub poskytnúť odmenu svojim zákazníkom. Podmienky platia pre členov, ktorých karty sú registrované a vydané v Slovenskej republike. Podmienky prevádzky ClubSmart v zahraničí sa riadia predpismi miestnych spoločností Shell, prípadne ich zmluvných partnerov.

12.7 Prihláška všetkých držiteľov karty, ktorým bola alebo má byť karta vydaná postupom podľa znenia Podmienok platného a účinného do 13.9.2009, sa považuje za riadne registrovanú.

12.8 ClubSmart bol do 11. 9. 2011 prevádzkovaný spoločnosťou Shell pod názvom “SMART klub“. Členovia SMART klubu sú od 12. 9. 2011 členmi ClubSmart a SMART karty vydané členom SMART klubu sa považujú za karty vydané podľa týchto Podmienok. SMART body získané do 11. 9. 2011 sa taktiež považujú za body podľa týchto Podmienok.

12.9 Toto znenie Podmienok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.4. 2016.

 

[1] podľa tohto zákonného ustanovenia prevádzkovateľ (t.j. spoločnosť Shell) spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby (t.j. člena) aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou

 


©2013 SHELL Slovakia, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Všeobecné podmienky a pravidlá | Ochrana osobných údajov | Stanovy
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08