[text]

Don't show...
Zaregistrujte sa Ako na to? Kliknite sem.

 1. Definície

 

 

Aplikácia

mobilná aplikácia Shell

Čerpacia stanica          

čerpacia stanica pohonných látok prevádzkovaná pod značkou Shell

Člen    

fyzická osoba, ktorá sa stala členom Programu

Doklad totožnosti

občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz alebo iný podobný doklad vydaný v zahraničí

Karta

Shell ClubSmart karta

Online účet

online účet Člena dostupný na Webovej stránke alebo prostredníctvom Aplikácie 

Oznámenie

informácia dostupná na Čerpacích staniciach alebo Webovej stránke o dôležitých skutočnostiach Programu

Personalizovaná ponuka

informácia adresovaná určitému Členovi alebo skupine Členov týkajúca sa výhod Programu, v ktorej sa najmä komunikuje výška koeficientu, rozsah tovarov a služieb, za ktoré sa pripisujú body, a druhy odmien, ktoré sa uplatňujú vo vzťahu k tomuto Členovi alebo skupine Členov, a ktorá je oznamovaná tomuto Členovi alebo tejto skupine Členov predovšetkým elektronicky (napr. SMS, email), poštou alebo prostredníctvom Online účtu;

Personalizovaná ponuka je prispôsobená individuálnym preferenciám zisteným najmä analýzou predchádzajúcich nákupov, účasti na Programe a používania Webovej Stránky určitého Člena alebo skupiny Členov (bližšie v Pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Shell) 

Podmienky

Všeobecné pravidlá a podmienky programu Shell ClubSmart

Ponuka

(a) Personalizovaná ponuka

(b) všeobecná informácia pre všetkých Členov týkajúca sa výhod Programu, v ktorej sa najmä komunikuje výška obratového koeficientu, rozsah tovarov a služieb, za ktoré sa pripisujú body, a druhy odmien, a ktorá je oznámená niektorým alebo všetkými z nasledovných spôsobov: elektronicky (napr. SMS, email), poštou, oznamom na Čerpacích staniciach, Webovej stránke, v médiách alebo iným podobným spôsobom

Program

program Shell ClubSmart

Rodinný program

spôsob zbierania bodov v Programe upravený v článku 9, ktorého sa zúčastňujú najmenej dvaja Členovia, pri ktorom sa body pripisujú len jednému Členovi, ktorá získava body aj za nákup tovaru a služieb alebo za splnenie inej skutočnosti, ktoré nastanú u iného Člena

Shell alebo spoločnosť Shell

SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 6000/B 

Webová stránka

Webová stránka, ktorá je súčasťou webového sídla spoločnosti Shell dostupného na adrese www.shellsmart.com

Zmena

zmena Podmienok

 

 

 1. Program

 

2.1       Program je určený zákazníkom Čerpacích staníc, ktorými sú fyzické osoby. Ak sa takýto zákazník stane Členom, patria mu výhody Programu, ktoré má právo využiť.

 

2.2       Tieto Podmienky upravujú najmä vznik a zánik členstva v Programe, jednotlivé druhy výhod Člena a spôsoby ich využitia alebo poskytovania.

 

 

 1. Členstvo v Programe

 

3.1      Vznik členstva

 

3.1.1      Členom sa môže stať len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 16. rok veku. Členstvo v Programe vzniká

a)       riadnym vyplnením prihlášky do Programu v elektronickej forme na Webovej stránke alebo prostredníctvom Aplikácie, alebo

b)       riadnym ústnym podaním prihlášky do Programu na Zákazníckom centre.

 

3.1.2     Súčasťou vyplnenia a podania prihlášky do Programu je registrácia Karty, ktorú zákazník dostal od obsluhy na Čerpacej stanici. Zákazník, ktorý dostal Kartu od obsluhy Čerpacej stanice pred jej registráciou postupom podľa týchto Podmienok, je oprávneným držiteľom karty (ďalej len „držiteľ karty“) vo vzťahu k tej Karte. Pokiaľ Karta určitého držiteľa karty nebola registrovaná, nie je tento držiteľ karty oprávnený vymieňať body za odmeny, je len oprávnený body zbierať.

3.1.3     Za riadne vyplnenú alebo podanú prihlášku sa považuje prihláška, v ktorej sú pravdivo uvedené nasledovné údaje: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, dátum narodenia, deň vyplnenia prihlášky a v prípade, ak členstvo vzniká podľa bodu 3.1.1 a) aj e-mailová adresa. Údaje o titule, pohlaví, telefónnych číslach a v prípade, ak členstvo vzniká podľa bodov 3.1.1 b), aj údaj o e-mailovej adrese, sú dobrovoľné, avšak v záujme správnej a efektívnej komunikácie so spoločnosťou Shell odporúča sa ich poskytnúť. Korešpondenčná adresa môže byť len na území Slovenska.

 

3.1.4     Zákazník vyjadrí a potvrdí svoj súhlas s Podmienkami, kliknutím príslušného políčka na prihláške v elektronickej forme podľa bodu 3.1.1 a), alebo vyhlásením súhlasu v prípade ústneho podania prihlášky podľa bodu 3.1.1 b).

 

 

3.2   Skončenie členstva

 

3.2.1   Členstvo zaniká

a) dňom doručenia písomného oznámenia Člena, v ktorom uvedie, že končí členstvo v Programe;

b) dňom smrti člena alebo dňom, ktorý súd vo vyhlásení za mŕtveho určil ako deň smrti;

c) dňom nasledujúcim po dni, v ktorom uplynuli tri roky od poslednej transakcie; transakciou sa rozumie pripísanie bodov alebo výmena bodov za odmenu;

d) dňom vylúčenia Člena z programu.

 

3.2.2     Spoločnosť Shell je oprávnená vylúčiť Člena z Programu, ak sa  Člen dopustil protiprávneho konania v súvislosti s jeho členstvom v Programe alebo vo vzťahu k spoločnosti Shell, najmä

a) ak porušil práva k ochranným známkam používaným spoločnosťou Shell,

b) spôsobil spoločnosti Shell alebo inému Členovi škodu alebo inú ujmu,

c) získal výhodu v rozpore s Podmienkami,

d) umožnil inej osobe, aby získala výhodu v rozpore s Podmienkami.

 

V tomto prípade zaniká členstvo dňom rozhodnutia spoločnosti Shell o vylúčení, ktoré bude Členovi oznámené.

 

3.2.3     Zánikom členstva sa Karta tohto Člena stáva neplatnou. Člen stráca všetky práva člena a výhody s tým spojené, najmä nemá právo vymeniť nazbierané body za odmenu.

 

3.2.4     Spoločnosť Shell môže Kartu dočasne zablokovať v prípade, že prešetruje skutočnosti ktoré by mohli viesť k vylúčeniu Člena z Programu alebo z iných dôležitých dôvodov; v prípade blokácie Karty nie je Člen oprávnený využívať výhody Programu. Blokovanie Karty spoločnosť Shell Členovi oznámi.

 

 

 1. Karta

 

4.1   Každý Člen môže dostať a používať len jednu platnú Kartu. Karta je neprenosná a je ju oprávnený použiť výlučne držiteľ karty. Karta je vlastníctvom spoločnosti Shell. Karta nie je platobná karta ani iný podobný platobný prostriedok. Karta môže byť použitá len v súlade s Podmienkami.

 

4.2   Držiteľ karty je povinný chrániť Kartu pred stratou a odcudzením. Karta nesmie byť ponechaná na takom mieste, ktoré nie je dostatočne zabezpečené pred odcudzením. V opustenom vozidle, aj keď uzamknutom alebo umiestnenom na stráženom parkovisku, Karta nesmie byť ponechaná nikdy. Držiteľ karty je povinný chrániť Kartu pred mechanickým, chemickým alebo iným poškodením.

 

4.3   Stratu alebo odcudzenie Karty je držiteľ karty povinný bezodkladne oznámiť Zákazníckemu centru. Túto správu je možné vykonať aj zanechaním určitého a zrozumiteľného odkazu na telefónnom záznamníku (je nutné uviesť celé meno držiteľa karty, korešpondenčnú adresu, dátum narodenia, prípadne aj číslo karty). Zákaznícke centrum v prípade poskytnutia všetkých nevyhnutných informácií telefonické a e-mailové odkazy spätne nepotvrdzuje. Držiteľ karty dostane novú Kartu v priebehu 1 mesiaca od nahlásenia straty alebo odcudzenia Karty (pri vystavení náhradnej Karty nie je potrebné vypĺňať novú prihlášku). Držiteľ karty dostane náhradnú Kartu s množstvom bodov, ktoré Člen nazbieral do dňa nahlásenia straty alebo odcudzenia karty. K týmto bodom budú pripísané tzv. náhradné body za obdobie, počas ktorého Člen nemá Kartu k dispozícii. Množstvo náhradných bodov zodpovedá priemerným nákupným zvyklostiam držiteľa karty za obdobie 45 dní pred dňom nahlásenia straty alebo odcudzenia Karty, maximálne však 1 500 bodov. Člen nemá nárok na dodatočné pripísanie bodov na základe predložených pokladničných účtov. Akékoľvek operácie s Kartou vykonané po strate alebo odcudzení Karty nie sú platné s výnimkou prípadov, kedy dôjde k odpísaniu bodov z Karty ešte pred oznámením jej straty alebo odcudzenia. Spoločnosť Shell nie je v takomto prípade zodpovedná za neoprávnené použitie Karty v dôsledku oneskoreného oznámenia straty alebo odcudzenia karty. Akúkoľvek škodu a zodpovednosť za odpísanie bodov zo stratenej alebo odcudzenej Karty znáša sám držiteľ karty. V prípade odcudzenia alebo straty Karty Člen môže byť dočasne (do vystavenia novej Karty) obmedzený v možnosti využívať niektoré výhody Programu.

 

4.4   V prípade poškodenia Karty držiteľ karty bezodkladne zašle takúto Kartu v obálke označenej „Poškodená karta“ s jasne uvedeným menom a adresou držiteľa karty na Zákaznícke centrum. Novú Kartu dostane Člen do jedného mesiaca od doručenia poškodenej Karty spoločnosti Shell spolu s náhradnými bodmi, počet ktorých bude určený rovnakým spôsobom ako v prípade straty alebo odcudzenia Karty.

 

4.5   V prípade použitia Karty evidovanej v zozname Kariet, s ktorými nemožno realizovať žiadnu operáciu (tzv. Čierna listina), je obsluha Čerpacej stanice oprávnená Kartu zadržať a znehodnotiť.

 

4.6   Digitálna karta

 

Okrem Karty v plastovej forme môže Člen používať aj digitálnu formu Karty dostupná v Aplikácii prostredníctvom mobilného zariadenia. Za účelom aktivácie a používania digitálnej Karty je Člen povinný postupovať podľa pravidiel a pokynov uvedených v Oznámení. Na použitie digitálnej formy Karty sa nevzťahujú tie ustanovenia týchto Podmienok, z povahy ktorých vyplýva, že sa majú vzťahovať len na použitie plastovej Karty (napríklad bod 4.5). Vo vzťahu k mobilnému zariadeniu, prostredníctvom ktorého Člen digitálnu Kartu používa, je Člen povinný dodržiavať povinnosti uvedené v bodoch 4.2 a 4.3.

 

 

 1. Výhody Člena

 

5.1   Člen môže v rozsahu a za podmienok bližšie určených príslušnou Ponukou

 

a) zbierať body pri kúpe určitého tovaru alebo služieb poskytovaných spoločnosťou Shell alebo tretími osobami;

b) získať body v súvislosti s inou skutočnosťou;

c) využiť službu alebo získať iné plnenie poskytované spoločnosťou Shell alebo tretími osobami;

d) využiť zľavu pri kúpe určitého tovaru alebo služieb poskytovaných spoločnosťou Shell alebo tretími osobami;

e) získať odmenu výmenou za body;

f) získať odmenu sčasti výmenou za body a sčasti za doplatok.

 

5.2   Odmenou je najmä

 

a) tovar alebo služba poskytovaná spoločnosťou Shell;

b) poukážka na odber tovaru alebo služby poskytovanej tretími osobami;

c) zľava na tovar alebo službu poskytovanú spoločnosťou Shell;

d) zľava na tovar alebo službu poskytovanú tretími osobami.

 

5.3   Spoločnosť Shell informuje Členov o výhodách v Ponukách.

 

 

 1. Zbieranie bodov

 

6.1   Nákup na Čerpacích staniciach

 

6.1.1   Body je možné začať zbierať ihneď po získaní Karty. Výhodu pripisovania bodov má každý držiteľ karty. Body sú zaznamenávané v centrálnej databáze bodov prostredníctvom Karty pri nákupe na Čerpacích staniciach na Slovensku a v Českej republike, pokiaľ nedôjde k Zmene.

           Postup zbierania bodov na Čerpacích staniciach mimo Slovenska môže podliehať aj podmienkam a pravidlám programu Shell ClubSmart platným v krajine, v ktorej sa daná Čerpacia stanica nachádza.

 

6.1.2   Množstvo bodov, ktoré získa Člen, a spôsob, ako sa toto množstvo určí (koeficient), závisí od druhu tovaru a služby, za ktoré sa pri ich nákupe body pripisujú. V prípade palív je to súčin objemového koeficientu a objemu palív, ktoré Člen nakúpil. V prípade iného tovaru alebo služby je to buď súčin obratového koeficientu a obratu, ktorý Člen nákupom tovaru alebo služby urobil, alebo množstevného koeficientu a množstva tovaru a služby, ktorý Člen nakúpil.

 

6.1.3   Typ a výška koeficientu a vymedzenie tovaru a služieb, za ktoré sa pripisujú body, sa uvádzajú v príslušnej Ponuke. Spoločnosť Shell je oprávnená zmeniť (a) výšku koeficientu aj (b) rozsah tovarov a služieb, za ktoré sa pripisujú body. O uvedenej zmene budú Členovia informovaní vopred prostredníctvom aktuálnej Ponuky.

 

6.1.4   Spoločnosť Shell si vyhradzuje právo nepripisovať body pri nákupoch tovaru a služieb, ku ktorým dochádza na základe transakcie určitými platobnými prostriedkami odlišnými od bankových platobných kariet (napr. palivové karty euroShell Card). Členovia budú o týchto obmedzeniach a zmenách informovaní vopred prostredníctvom Ponúk.

 

6.1.5   Kartu je nutné predložiť personálu obsluhujúcemu registračnú pokladňu pred zaplatením za nákup. Neskoršie predloženie Karty neumožňuje pripísanie bodov. Člen, ktorý pri platení na Čerpacej stanici nemá alebo zabudol Kartu predložiť obsluhe, nemôže získať body ani po dodatočnom predložení účtenky.

 

6.1.6   Pripísanie bodov za nákup je možné najviac 5-krát v priebehu jedného dňa.

 

6.1.7   Každé pripísanie bodov za nákup na Čerpacej stanici musí byť kryté nákupom Člena.

 

6.1.8   V prípade poruchy systému Čerpacej stanice vystaví obsluha Členovi náhradný kupón s uvedením počtu bodov zodpovedajúceho nákupu. Tieto body budú pripísané do 30 dní.

 

6.1.9   Aktuálny bodový stav každého držiteľa karty v centrálnej databáze bodov je možné kedykoľvek zistiť na Čerpacej stanici po predložení Karty personálu obsluhujúcemu pokladňu alebo na Webovej stránke prostredníctvom prihlásenia do Online účtu; tento stav však nemusí obsahovať body pripísané za obdobie predchádzajúcich 72 hodín. Tento úkon nie je viazaný na nákup tovaru alebo služieb.

 

6.2   Získanie bodov inak

 

Získať body je možné aj pri nákupe tovaru a služieb mimo Čerpacej stanice, alebo ak dôjde k splneniu inej skutočnosti, všetko v rozsahu a za podmienok uvedených v Ponuke. 

 

6.3   Prípady neuznania bodov

 

6.3.1   Body nebudú držiteľovi karty uznané v nasledovných prípadoch:

a) body neboli získané v súlade s Podmienkami

b) body boli získané v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi

c) body sa viažu na transakciu (napr. kúpu tovaru na Čerpacej stanici), ktorá bola z akéhokoľvek dôvodu zrušená, alebo bola poskytnutá náhrada iným spôsobom.

 

6.3.2   Pokiaľ držiteľ karty na požiadanie spoločnosti Shell nepreukáže oprávnenosť pripísania bodov pokladničným dokladom o nákupe tovaru alebo služieb vo výške zodpovedajúcej pripísaným bodom, spoločnosť Shell je oprávnená takéto body neuznať. Spoločnosť Shell však môže toto právo využiť len do 6 mesiacov od pripísania bodov.

 

 

 1. Poskytnutie služby alebo iného plnenia

 

Členovi môže spoločnosť Shell poskytnúť možnosť využiť službu alebo získať iné plnenie poskytované spoločnosťou Shell alebo tretími osobami, ktorá bude podmienená členstvom v Programe prípadne ďalšími kvalifikačnými podmienkami. Uvedené možnosti a podmienky jej poskytnutia budú uvedené v príslušnej Ponuke. 

 

 

 1. Zľava

 

Spoločnosť Shell môže poskytnúť Členom zľavu

a) pri nákupe určitého tovaru alebo služby na Čerpacej stanici alebo

b) pri nákupe určitého tovaru alebo služby poskytovanej treťou osobou,

ktorej priznanie bude podmienené členstvom v Programe prípadne ďalšími kvalifikačnými podmienkami, avšak bez toho, aby nárok na túto zľavu vznikol výmenou bodov. Uvedená zľava a podmienky vzniku nároku na zľavu budú uvedené v príslušnej Ponuke. 

 

 

 1. Odmeny

 

9.1   Všeobecne

 

9.1.1   O výmenu bodov za odmenu môže požiadať iba ten držiteľ karty, ktorý sa stal Členom. Pripísané body je možné vymeniť za odmenu až po uplynutí 48 hodín od momentu ich pripísania. Člen stráca nárok na výmenu bodov za odmenu po uplynutí troch rokov od skončenia toho kalendárneho roku, v ktorom mu boli pripísané.

 

9.1.2   Body je možné vymeniť len za odmeny uvedené v aktuálne platnej Ponuke. Body nie je možné vymeniť za peniaze.

 

9.1.3   Aktuálna Ponuka obsahuje (i) popis odmeny, (ii) informáciu, či je možné odmenu získať priamo na Čerpacej stanici alebo iným spôsobom, (iii) bodovú hodnotu odmeny a (iv) v prípade doplatkovej odmeny aj výšku doplatku v peniazoch. K odmene patrí len to príslušenstvo, ktoré je uvedené v Ponuke.

 

9.1.4   Odmeny sú k dispozícii počas doby platnosti príslušnej Ponuky alebo do vyčerpania alebo vypredania zásob, pokiaľ k nim dôjde skôr. Spoločnosť Shell si vyhradzuje právo náhrady odmeny, ktorá nie je k dispozícii v danom období, najmä z dôvodu vyčerpania (vypredania) zásob, alebo zásahu vyššej moci. Spoločnosť Shell si vyhradzuje právo niektorú odmenu stiahnuť trvalo alebo dočasne z Ponuky. Informácie o tomto kroku budú uvedené v Oznámení.

 

9.1.5   Pokiaľ je odmenou poukážka na poskytnutie tovaru alebo služby, je táto použiteľná do dátumu, ktorý je na poukážke vyznačený. Ak takýto dátum nie je na poukážke vyznačený, platnosť poukážky nie je časovo obmedzená.

 

9.2   Žiadosť o poskytnutie odmeny

 

9.2.1   O odmenu môže Člen požiadať len na Čerpacej stanici na Slovensku. Člen v takomto prípade predloží obsluhe Čerpacej stanice svoju Kartu, uvedie názov odmeny a prípadne ju aj popíše. Obsluha Čerpacej stanice odpíše zodpovedajúce množstvo bodov patriacich Členovi a evidovaných v centrálnej databáze bodov. V prípade, že sa poskytuje odmena v hodnote najmenej 900 bodov a obsluha Čerpacej stanice má pochybnosti o totožnosti Člena, môže požiadať tohto Člena o predloženie Dokladu totožnosti k nahliadnutiu za účelom overenia jeho totožnosti.

 

9.2.2   O zásielkové odmeny môže Člen požiadať aj prostredníctvom Online účtu alebo telefonicky na Zákazníckom centre.

 

9.3   Odmeny, ktoré je možné odobrať na Čerpacích staniciach na Slovensku

 

9.3.1   Člen môže dostať na Čerpacej stanici len tovar alebo službu, ktoré sú na nej aktuálne k dispozícii.

 

9.3.2   Prevzatie tovaru alebo poskytnutie služby Člen potvrdí podpisom na účtenke z terminálu, ktorý sa musí zhodovať s podpisom na Karte. Člen je povinný účtenku odovzdať obsluhe Čerpacej stanice.

 

9.3.3   Na Čerpacej stanici si môže Člen vybrať najviac štyri kusy tovaru denne.

 

9.3.4   Člen je povinný si skontrolovať prebratý tovar priamo na Čerpacej stanici. Neskoršie reklamácie chýb, ktoré sa vyskytli po prevzatí tovaru, budú uznané, len ak budú uplatnené v záručnej lehote a z dôvodov podľa zákona. Potom bude postupované v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

9.4   Zásielkové odmeny

 

9.4.1   Tovar je Členovi doručený spravidla do jedného mesiaca po odpísaní bodov z jeho účtu. Pokiaľ pre prechodný nedostatok tovaru na sklade alebo z iných vážnych dôvodov nebude možné tovar dodať do jedného mesiaca, spoločnosť Shell oznámi túto skutočnosť Členovi a zabezpečí dodanie tovaru hneď, ako to bude možné. Tovar doručuje pošta alebo iný poskytovateľ poštových alebo obdobných služieb (ďalej len „pošta“) na aktuálnu korešpondenčnú adresu. Za predĺženie dodacej lehoty spôsobenej nesprávne uvedenou adresou alebo oneskoreným informovaním o zmene adresy spoločnosť Shell nezodpovedá. Spoločnosť Shell tiež nezodpovedá za predĺženie dodacej lehoty spôsobenej nesprávnym doručovaním poštou.

 

9.4.2   Pri odpísaní bodov Člen dostane potvrdenie o tejto transakcii. Člen je povinný uschovať si potvrdenie do momentu doručenia tovaru. Pri prevzatí tovaru je Člen povinný potvrdiť prevzatie zásielkovej odmeny doručovanej poštou.

 

9.4.3   Ak si tovar zaslaný poštou Člen neprevezme do termínu uvedeného na oznámení o uložení zásielky na príslušnej pobočke pošty, bude mu tovar na požiadanie opätovne zaslaný; poštovné náklady v tomto prípade hradí Člen. Tovar mu bude opätovne zaslaný, ak o to požiada do 30 dní odo dňa, kedy uplynula lehota na prevzatie pôvodnej zásielky na pošte.

 

9.4.4   V prípade, že si Člen neprevezme tovar, spoločnosť Shell neposkytne náhradu bodov za neprevzatú zásielkovú odmenu ani žiadnu inú kompenzáciu.

 

9.5   Niektoré ustanovenia o doplatkovej odmene

 

Výška peňažného doplatku je uvedená v Ponuke. Člen zaplatí doplatok pri prevzatí doplatkovej odmeny na Čerpacej stanici, od pošty alebo inej osoby, ktorá doručuje doplatkovú odmenu.

 

9.6   Poukážky

 

 

9.6.1     Člen môže výmenou za body získať poukážku na odber tovaru alebo služby poskytovanej treťou osobou. V zmysle príslušnej Ponuky môže o výmenu požiadať buď prostredníctvom Online účtu alebo priamo na Čerpacej stanici.

 

9.6.2     Pokiaľ Člen požiada o výmenu prostredníctvom Online účtu, poukážka mu bude doručená v listinnej forme buď poštou rovnako ako zásielková odmena alebo elektronicky (napr. e-mailom).

 

9.6.3     Pokiaľ Člen požiada o výmenu na Čerpacej stanici, poukážku mu vydá obsluha Čerpacej stanice.

 

9.6.4     Osoba poskytujúca tovar alebo službu môže požadovať od Člena okrem predloženia poukážky vydanej spoločnosťou Shell aj predloženie Dokladu totožnosti za účelom overenia totožnosti Člena ako osoby oprávnenej z poukážky.

 

9.6.5     Poskytnutie tovaru alebo služby treťou osobou sa spravuje podmienkami tejto tretej osoby.

 

 

9.7   Zľava za body na Čerpacej stanici

 

9.7.1     Člen môže vymeniť 100 bodov za zľavu vo výške 50 centov. Táto sa mu odpočíta od  ceny nákupu za palivá a iný tovar alebo služby s výnimkou liehovín, tabakových výrobkov a mýtnych služieb. Výška zľavy získanej výmenou za body môže predstavovať maximálne 90 % z ceny nákupu.  V prípade, ak Člen uplatní zľavu za body na nákup paliva a súčasne iného tovaru alebo služby, zľava sa prednostne poskytne z ceny paliva.    

 

9.7.2     Zľavu za body nemožno uplatniť pri platení platobnými prostriedkami odlišnými od bankových platobných kariet (napr. palivové karty euroShell Card, Shell Card, DKV, CCS). Kombinácia zľavy za body s inou výhodou Programu môže byť obmedzená; o tejto skutočnosti budú Členovia informovaní v Oznámení. 

 

9.7.3     Uplatnenie zľavy musí Člen nahlásiť obsluhe Čerpacej stanice ešte pred platením. Obsluha odpočíta stanovený počet bodov vymenených za zľavu z ceny tovaru alebo služby. Výslednú čiastku po zohľadnení zľavy Člen zaplatí.

 

9.7.4     V prípade zmeny výšky zľavy za body alebo inej podmienky jej čerpania, spoločnosť Shell vykoná Zmenu najmenej jeden mesiac pred jej účinnosťou; to neplatí, ak spoločnosť Shell ponúkne osobitnú akciu na zľavu, ktorá bude  vyššia oproti zľave za body podľa bodu 9.7.1.     

 

9.8   Reklamácie vád odmeny - tovaru

 

9.8.1   Vadný (poškodený, nefunkčný) tovar je možné v zákonom stanovenej záručnej dobe zaslať na adresu partnera spoločnosti Shell, ktorá zabezpečuje zasielanie zásielkových odmien a ktorá ho Členovi zaslala (ďalej len „zásielková firma“), alebo na tej Čerpacej stanici, na ktorej Člen tovar dostal, pokiaľ nie je na tovare uvedené inak.

 

9.8.2   Ak má tovar vadu, ktorú je možné odstrániť, spoločnosť Shell alebo zásielková firma do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru zašle Členovi opravený alebo nový tovar.

 

9.8.3   Tovar, ktorý má neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vád, alebo tovar, na ktorom sa tá istá vada vyskytla opäť, alebo sa vyskytli najmenej tri vady, bude na požiadanie Člena

a) vymenený za nový tovar, alebo

b) vymenený za body a pri doplatkovej odmene aj za zaplatený doplatok.

V prípade písm. b) spoločnosť Shell vráti Členovi body a pri doplatkovej odmene aj zaplatený doplatok do 15 dní odo dňa prevzatia tovaru spoločnosťou Shell.

 

9.8.4   Spoločnosť Shell postupuje podľa bodu 8.3 aj v prípade iných neodstrániteľných vád tovaru s výnimkou prípadov, keď Člen reklamuje vady tovaru, ktorý je doplatkovou odmenou, a výslovne trvá na poskytnutí primeranej zľavy  z doplatku.

 

9.8.5   Podmienky a spôsob reklamácie, vrátane uplatňovania a vybavovania reklamácií tovaru, najmä lehotu na uplatnenie reklamácie a podmienky zodpovednosti za vady tovaru sú podrobnejšie upravené v Reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený na každej Čerpacej stanici nachádzajúcej sa v Slovenskej republike.

 

9.9   Reklamácie vád iných odmien ako tovaru

 

Spoločnosť Shell sa v prípade niektorých služieb, práv a iných majetkových hodnôt, ktoré poskytujú zmluvní partneri na to oprávnení, zaviazala ich poskytnutie len obstarať a tieto uhradiť. Vzťah medzi Členom a zmluvným partnerom, predmetom ktorého je plnenie takejto odmeny, sa riadi zmluvou medzi nimi. Z tohto dôvodu všetky reklamácie a uplatňovanie práv z porušenia povinností zmluvných partnerov musí Člen uplatňovať priamo u zmluvného partnera. 

 

9.10   Právo na odstúpenie od zmluvy

 

V prípade, že sa Člen po prevzatí zásielkovej odmeny rozhodne túto odmenu vrátiť (napr. z dôvodu, že nespĺňa jeho očakávania), môže tak urobiť do 14 dní po prevzatí odmeny. Odmenu musí zaslať späť na vlastné náklady na adresu zásielkovej firmy. Zásielková odmena nesmie byť poškodená a musí byť v originálnom balení vrátane dodaného príslušenstva. Po prevzatí vrátenej odmeny zásielkovou firmou alebo spoločnosťou Shell má Člen nárok na vrátenie bodov a v prípade doplatkovej odmeny okrem toho nárok na vrátenie doplatku. Člen je povinný v tejto veci kontaktovať Zákaznícke centrum a dohodnúť sa na spôsobe vrátenia bodov.

 

 

 1. Rodinný program

 

10.1   Spoločnosť Shell umožňuje Členom zbierať body v rámci Rodinného programu a vytvárať tak skupiny, v ktorých niektorí Členovia zbierajú body v prospech iného Člena, ktorý je držiteľ hlavnej Karty. V jednej skupine musí byť vždy len jeden Člen - držiteľ hlavnej Karty a najmenej jeden a najviac štyria ďalší Členovia.

 

10.2   Člen požiada o zbieranie bodov v Rodinnom programe riadnym vyplnením žiadosti o vstup (ďalej len „žiadosť o vstup“), ktorej formulár je k dispozícii prostredníctvom Online účtu a jej zaslaním poštou alebo e-mailom na Zákaznícke centrum. Žiadosť o vstup musí obsahovať nasledovné údaje: (a) meno, priezvisko, dátum narodenia a číslo Karty žiadajúceho Člena, (b) meno, priezvisko, dátum narodenia a číslo Karty toho Člena, v ktorého prospech sa body zbierajú a ktorý má byť držiteľ hlavnej Karty, (c) podpis žiadajúceho Člena a (d) podpis Člena - držiteľa hlavnej Karty. Podpisom žiadosti o vstup dotknutí Členovia vyjadrujú svoj súhlas so zbieraním bodov v Rodinnom programe a s prevedením všetkých bodov z Člena na Člena - držiteľa hlavnej Karty.

 

10.3   Každý Člen, ktorý sa zúčastňuje Rodinného programu, môže požiadať o skončenie zbierania bodov v Rodinnom programe podaním žiadosti a jej zaslaním poštou alebo e-mailom na Zákaznícke centrum. Žiadosť o skončenie musí obsahovať rovnaké náležitosti ako žiadosť o vstup podľa bodu 2 okrem podpisu Člena - držiteľa hlavnej Karty, ak žiadosť podáva iný Člen, resp. okrem podpisu iných Členov zúčastňujúcich sa Rodinného programu, ak žiadosť podáva Člen – držiteľ hlavnej Karty.

 

10.4   Zákaznícke centrum prijme žiadosť o vstup alebo žiadosť o skončenie najneskôr do 30-tich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o skončenie. Všetci Členovia sa môžu informovať o tom, či prijatie žiadosti o vstup alebo žiadosti o skončenie prebehlo úspešne na Zákazníckom centre.

 

10.5   Všetky body pripísané Členovi, ktorý sa zúčastňuje Rodinného programu, budú momentom prijatia žiadosti o vstup prevedené na iného Člena - držiteľa hlavnej Karty. Všetky body, ktoré majú byť pripísané Členovi zúčastňujúcemu sa Rodinného programu, budú automaticky pripisované Členovi - držiteľovi hlavnej Karty, a to až do prijatia žiadosti o skončenie. Bodový stav v centrálnej databáze bodov Člena, ktorý sa zúčastňuje Rodinného programu v prospech Člena – držiteľa hlavnej Karty, bude od prijatia žiadosti o vstup do prijatia žiadosti o skončenie nulový. To znamená, že v prípade skončenia zbierania bodov v Rodinnom programe začínajú všetci Členovia, ktorí sa zúčastnili Rodinného programu v prospech iného Člena – držiteľa hlavnej Karty, s nulovým bodovým stavom a body nazbierané do prijatia žiadosti o skončenie sa im opätovne nepripíšu. Body pripísané Členovi - držiteľovi hlavnej Karty počas zbierania bodov v Rodinnom programe zostávajú pripísané tomuto Členovi aj po skončení zbierania bodov v rámci Rodinného programu.

 

10.6   Prijatím žiadosti o skončenie, ktorú podal Člen zúčastňujúci sa Rodinného programu v prospech iného Člena – držiteľa hlavnej Karty, sa tento Člen stáva opäť držiteľom Karty mimo Rodinného programu. Prijatím žiadosti o skončenie, ktorú podal Člen - držiteľ hlavnej Karty alebo iný jediný posledný Člen, ktorý zbieral body v prospech Člena – držiteľa hlavnej Karty, sa stávajú všetci Členovi patriaci opäť Členmi mimo Rodinného programu.

 

10.7   Žiadať o poskytnutie odmeny môže iba Člen - držiteľ hlavnej Karty.

 

 

 1. Online účet

 

11.1   Online účet umožňuje Členom (a) kontrolovať históriu transakcií (t.j. zisťovať stav pripísaných bodov a históriu uplatnených odmien), (b) vykonávať správu Karty (t.j. nahlasovať poškodenú, stratenú alebo odcudzenú Kartu), (c) podávať žiadosti v rámci Rodinného programu, (d) prehliadať Personalizované ponuky, (e) žiadať o poskytnutie zásielkovej odmeny, poukážky a sledovať stav vybavenia žiadostí a (f) vykonávať zmeny osobných údajov.

 

11.2   Každý držiteľ karty je oprávnený registrovať sa do Online účtu len raz. Pre používanie Online účtu je držiteľ karty povinný vykonať registráciu vyplnením a odoslaním čísla Karty a e-mailovej adresy vo formulári dostupnom na Webovej stránke alebo v Aplikácii. Na základe odoslania formuláru je držiteľovi karty na uvedenú e-mailovú adresu zaslané automaticky vygenerované heslo, ktoré je po prvom prihlásení do Online účtu držiteľ karty povinný zmeniť. Z bezpečnostných dôvodov bude Online účet po vykonaní niekoľkonásobných neúspešných pokusov o prihlásenie na 24 hodín zablokovaný.

 

11.3   Držiteľ karty je povinný heslo na prihlásenie do Online účtu utajovať a neumožniť, aby sa stalo známe tretím osobám, heslo nesmie byť žiadnym spôsobom vyznačené na samotnej Karte a ani na inom mieste napísané či vytlačené. Držiteľ karty je zodpovedný za škodu a sám znáša škodu spôsobenú používaním Online účtu inou osobou, ktorá má prístup k Online účtu použitím hesla, bez ohľadu na to, či je oprávnená alebo neoprávnená. Držiteľ karty je zodpovedný za škodu spôsobenú spoločnosti Shell alebo tretím osobám neoprávneným používaním hesla, ktorá vznikla v dôsledku nesplnenia povinnosti dodržiavať mlčanlivosť ohľadom hesla.

 

11.4   Spoločnosť Shell je oprávnená z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek (a) zmeniť formát Online účtu, (b) upraviť obsah, vzhľad a technickú štruktúru Online účtu alebo (c) dočasne zastaviť používanie Online účtu z dôvodu údržby, opravy alebo zlepšenia. Spoločnosť Shell je oprávnená zrušiť Online účet z dôvodov, pre ktoré je oprávnená vylúčiť Člena z Programu podľa bodu 3.2.2, alebo ak sa Člen neprihlási do Online účtu po dobu dlhšiu ako jeden rok. Najmenej 60 dní pred zrušením Online účtu bude Členovi zaslané upozornenie na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii do Online účtu.

 

 

 1. Služby Zákazníckeho centra

 

12.1   Zákaznícke centrum zabezpečuje výlučne formou telefonického, písomného a e-mailového kontaktu so zákazníkmi nasledovné služby: poskytovanie informácií o Programe a ostatných službách siete Čerpacích staníc, informovanie o registrácii Karty, riešenie prevádzkových problémov Členov (najmä strata, odcudzenie, poškodenie karty, reklamácie odmien), prijímanie sťažností, podnetov a pripomienok Členov a vybavovanie žiadostí o výmenu bodov za odmeny.

 

12.2   Operátori sú zákazníkom k dispozícii v pracovné dni od 9.00 do 17.00 na tel. č. 0850 211 224. Telefónny záznamník na tel. č. 0850 211 224 je k dispozícii 24 hod. denne. Zákazníci môžu Zákaznícke centrum kontaktovať aj na e-mailovej adrese: smartklub.sk@shell.com. Zákaznícke centrum môže byť prevádzkované prostredníctvom tretej osoby.

 

 

 1. Alternatívne riešenie sporov

 

13.1   Každý držiteľ karty, ktorý sa domnieva, že spoločnosť Shell porušila jeho spotrebiteľské práva, má právo za účelom ochrany jeho spotrebiteľských práv obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v Slovenskej republike Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27. Držiteľ karty je oprávnený podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov, ak spoločnosť Shell odpovedala zamietavo, alebo vôbec neodpovedala ani do 30 dní odo dňa odoslania na žiadosť držiteľa karty o nápravu odoslanú z dôvodu, že držiteľ karty nebol spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť Shell vybavila jeho reklamáciu, alebo pretože sa domnieval, že spoločnosť Shell porušila jeho práva.

 

 

 1. Informácie o ochrane osobných údajov

 

14.1   Spoločnosť Shell je na základe článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) oprávnená spracúvať osobné údaje Člena uvedené v prihláške, ako aj údaje o Členom vykonaných nákupoch a uplatnených odmenách, ktoré spoločnosť Shell získa počas jeho členstva v Programe, a to na účel prevádzkovania Programu, t.j. poskytovania odmien a plnenia iných záväzkov alebo uplatňovania práv vyplývajúcich spoločnosti Shell z Programu a s tým spojenú komunikáciu s Členom. Poskytnutie nasledovných osobných údajov je povinné: meno a priezvisko, dátum narodenia (deň, mesiac a rok), korešpondenčná adresa (ulica, číslo súpisné/číslo orientačné, mesto, PSČ) a v prípade, ak členstvo vzniká podľa bodu 2.1 a) aj e-mailová adresa. Poskytnutie osobných údajov podľa predchádzajúcej vety je zmluvnou požiadavkou; pokiaľ všetky tieto údaje nebudú v prihláške pravdivo uvedené, dotknutej osobe členstvo v Programe nevznikne.

 

14.2   Pokiaľ na to Člen udelil podľa článku 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka v elektronickej prihláške alebo udelil na to svoj výslovný súhlas ústne, spoločnosť Shell je oprávnená (a) spracúvať jeho osobné údaje uvedené v prihláške aj na účel priameho marketingu - zasielania reklamy a inej podobnej komunikácie všeobecného charakteru a (b) zasielať tomuto Členovi poštou alebo elektronickou poštou, vrátane služby krátkych správ, reklamu a marketingové informácie všeobecného charakteru. Člen udeľuje tento súhlas dobrovoľne a na dobu neurčitú s tým, že ho môže kedykoľvek odvolať buď (a) zaslaním písomného oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti Shell alebo (b) prostredníctvom Webovej stránky vyznačením odhlásenia sa zo zasielania týchto informácií vo svojom Online účte. Člen môže na Webovej stránke zmeniť (zúžiť) spôsob zasielania vyššie uvedených marketingových informácií voľbou z nasledovného: e-mail, poštové služby, SMS, Aplikácia a Webová stránka.

 

14.3   Pokiaľ na to Člen udelil podľa článku 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka v elektronickej prihláške alebo udelil na to svoj výslovný súhlas ústne, spoločnosť Shell je oprávnená (i) spracúvať (a) jeho osobné údaje uvedené v prihláške, (b) údaje o ním vykonaných nákupoch (vrátane údajov o nakúpených produktoch, hodnote, čase a mieste jednotlivých nákupov a použitom spôsobe platby), (c) údaje o ním uplatnených odmenách  (vrátane údajov o charaktere a počte uplatnených odmien, počte bodov vymenených za bonusy, periodicite a čase výmeny bodov za odmeny a zvolenom spôsobe doručenia odmeny), (d) údaje o spôsobe a mieste uplatnenia ponúk na zľavnené nákupy, (e) údaje o používaní Webovej stránky a Aplikácie (vrátane údajov o webových linkách/prepojeniach, ktoré zvolil, počte prihlásení sa na svoj užívateľský profil, jeho polohe získanej na základe IP adresy alebo používania Aplikácie a údajov o tom, ako reaguje na e-maily spoločnosti Shell), (f) údaje o jeho účasti na promočných akciách organizovaných spoločnosťou Shell, ako aj (g) údaje o jeho odpovediach na otázky položené v rôznych prieskumoch spoločnosti Shell; a to na účel priameho marketingu - zasielania Personalizovaných ponúk členovi založených na jeho predchádzajúcich nákupoch a používaní Webovej stránky a Aplikácie a (ii) zasielať tomuto Členovi poštou alebo elektronickou poštou, vrátane služby krátkych správ, takéto Personalizované ponuky. Člen udeľuje tento súhlas dobrovoľne a na dobu neurčitú s tým, že ho môže kedykoľvek odvolať buď (a) zaslaním písomného oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti Shell alebo (b) prostredníctvom Webovej stránky vyznačením odhlásenia sa zo zasielania Personalizovaných ponúk vo svojom Online účte.  Člen môže na Webovej stránke zmeniť (zúžiť) spôsob zasielania Personalizovaných ponúk voľbou z nasledovného: e-mail, poštové služby, SMS, Aplikácia a Webové stránka.

 

14.4   Odvolanie súhlasu udeleného Členom podľa bodov 2 a 14.3 nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov Člena pred odvolaním súhlasu.

 

14.5   Spoločnosť Shell poskytne v prípade potreby a v rozsahu nevyhnutnom pre prevádzkovanie Programu osobné údaje Členov príjemcom, ktorí sú tretími osobami (ďalej len „Príjemcovia“). Príjemcom sa pre účely poskytnutia osobných údajov rozumejú i oprávnení zamestnanci spoločnosti Shell a Príjemcov, ktorí prichádzajú v rámci svojho pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu do kontaktu s osobnými údajmi Členov. Keďže niektorí z Príjemcov sa nachádzajú v tretích krajinách, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, dochádza k prenosom osobných údajov do týchto krajín. V týchto prípadoch však spoločnosť Shell Členom poskytuje primerané záruky. Kategórie Príjemcov a primerané záruky, ktoré poskytuje spoločnosť Shell pri prenose osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany, sú uvedené v bode 4 (Kto má prístup k Vašim údajom?) Pravidiel ochrany súkromia spoločnosti Shell.

 

14.6   Spoločnosť Shell je zodpovedná za dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov podľa článku 5 ods. 1. Nariadenia. Každá osoba je však povinná uviesť na prihláške len správne a pravdivé osobné údaje.

 

14.7   Každý Člen je povinný bezodkladne informovať Zákaznícke centrum písomne, telefonicky alebo e-mailom o zmene údajov poskytnutých v prihláške (zmena mena alebo priezviska, korešpondenčnej adresy, kontaktného telefónneho čísla a pod.) alebo tieto údaje sám zmeniť prostredníctvom Webovej stránky vo svojom Online účte.

 

14.8   Informácia o tom, ako dlho spoločnosť Shell uchováva osobné údaje Členov týkajúce sa členstva v Programe a vykonaných finančných transakcií, je dostupná v bode 5 Pravidiel ochrany súkromia spoločnosti Shell (Akú dobu uchovávame Vaše osobné údaje?).

 

14.9   Člen má ako osoba, osobné údaje o ktorej sú spracúvané spoločnosťou Shell, práva dotknutej osoby uvedené v článku 15 a nasl. Nariadenia a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Pre detailný výpočet týchto práv a pre ďalšie informácie o práve podať sťažnosť dozornému orgánu, prosíme, kliknite na Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Shell, konkrétne body 6,7, a 8 týchto Pravidiel ochrany súkromia spoločnosti Shell. Uvedené práva môže Člen uplatniť písomne ​​listom doručeným na adresu sídla spoločnosti Shell, prostredníctvom formuláru uvedeného v bode 13 Pravidiel ochrany súkromia spoločnosti Shell alebo prostredníctvom Zákazníckeho centra. Člen sa môže s otázkou, sťažnosťou alebo inou požiadavkou obrátiť aj na zodpovednú osobu. Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú zverejnené v Pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Shell.

 

14.10   Pokiaľ  sa podáva prihláška do Programu telefonicky podľa bodu 2.1 b) a súhlas so spracúvaním osobných údajov je Členom udelený ústne, Člen súhlasí, že spoločnosť Shell alebo jej sprostredkovatelia sú oprávnení vyhotoviť zvukový záznam telefonického rozhovoru.

 

 

 1. Všeobecné ustanovenia 

 

15.1   Členstvo v Programe a práva s ním spojené sú neprevoditeľné a zanikajú smrťou Člena, preto členstvo a práva s ním spojené nemôžu byť predmetom dedenia. Body nepredstavujú platobné prostriedky, sú tiež neprevoditeľné s výnimkou ustanovení o Rodinnom programe, a nie sú predmetom dedenia.

 

15.2   Spoločnosť Shell si vyhradzuje právo meniť Podmienky prostredníctvom Zmeny. Zmena sa môže vykonať oznámením o zmenených ustanoveniach alebo vydaním nového znenia Podmienok. Zmena sa zverejní na Čerpacích staniciach alebo na Webovej stránke. Shell má právo oznámiť Zmeny aj iným spôsobom. Zmena je účinná dňom, ktorý je v nej uvedený, a v prípade, že takýto deň účinnosti uvedený nie je.

 

15.3   Program pripravila spoločnosť Shell s dlhodobým zámerom. Spoločnosť Shell si však vyhradzuje právo skončiť Program. Dátum skončenia prevádzkovania Programu sa vyhlási prostredníctvom Oznámenia na všetkých Čerpacích staniciach na Slovensku, minimálne jeden mesiac vopred. Po tomto dátume nebudú ďalej prideľované body. Za body nazbierané do dátumu skončenia prevádzkovania ClubSmart bude možné získať odmenu v priebehu dva mesiace po tomto dátume. Realizácia Programu podľa vyššie uvedených podmienok sa bude uskutočňovať v súlade s Oznámením.

 

15.4   Podmienky platia pre Členov, ktorých Karty sú registrované a vydané na Slovensku. Podmienky prevádzky programu Shell ClubSmart v zahraničí sa riadia predpismi miestnych spoločností Shell, prípadne ich zmluvných partnerov.

 

15.5   Program bol do 11.9.2011 prevádzkovaný spoločnosťou Shell pod názvom “SMART klub“. Členovia SMART klubu sú od 12.9.2011 členmi Programu a SMART karty vydané členom SMART klubu sa považujú za Karty.

 

15.6   Toto znenie Podmienok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 17.9.2018.

 

 

 

 

©2013 SHELL Slovakia, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Všeobecné podmienky a pravidlá | Ochrana osobných údajov | Stanovy
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08