[text]

Don't show...
Zaregistrujte saPravidlá ochrany súkromia spoločnosti Shell   

Tieto Pravidlá ochrany súkromia obsahujú informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov dôsledkom toho, že ste (i) jedným z našich zákazníkov, (ii) členom Shell ClubSmart, (iii) návštevníkom internetovej stránky www.shellsmart.com a/alebo (iv) používateľom aplikácie Shell Motorist https://www.shellsmart.com/smart/motorist?site=sk-sk spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 6000/B, oddiel: Sro alebo jednou z jej afilácií (Shell).  

Tieto Pravidlá ochrany súkromia môžeme priebežne menit'. Preto Vám odporúčame, aby ste sa so znením Pravidiel ochrany súkromia a ich možnými zmenami pravidelne oboznamovali. Tieto Pravidlá ochrany súkromia boli naposledy zmenené dňa 21.10.2016.

1

Kedy sa uplatnia tieto Pravidlá ochrany súkromia? [čítajte ďalej]

Tieto Pravidlá ochrany súkromia sa aplikujú na spracúvanie Vašich osobných údajov v dôsledku toho, že ste (i) jedným z našich zákazníkov, (ii) členom Shell ClubSmart, (iii) návštevníkom internetovej stránky www.shellsmart.com (Stránka) a/alebo (iv) používateľom mobilnej aplikácie Shell Motoristhttps://www.shellsmart.com/smart/motorist?site=sk-sk (Aplikácia).

Na Stránke nájdete niekoľko odkazov na iné internetové stránky. Napriek tomu, že pri ich výbere postupujeme obozretne, nie sme zodpovední za spracúvanie osobných údajov ich prostredníctvom. Tieto Pravidlá ochrany súkromia sa preto neaplikujú na používanie týchto iných stránok.

Pravidlá ochrany súkromia slúžia ako všeobecný popis rôznych operácií, ktoré spoločnost' Shell môže ako prevádzkovateľ za istých podmienok vykonávat' s Vašimi osobnými údajmi, a to vždy v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Každé spracúvanie Vašich osobných údajov podľa týchto Pravidiel ochrany súkromia bude vykonávané na základe a v rozsahu Vášho súhlasu v prípadoch, v ktorých právne predpisy takýto súhlas ako právny základ spracúvania vyžadujú, resp. na základe iných skutočností či ustanovení upravených v príslušných právnych predpisoch. Shell bude Vaše osobné údaje spracúvat' vždy len na účel, ku ktorému ste dali súhlas, resp. na účel ustanovený príslušným právnym predpisom, a to vždy len v rozsahu a spôsobom, ktoré sú týmito právnymi predpismi povolené.

2

Kto je prevádzkovateľom informačných systémov spracúvania Vašich osobných údajov? [čítajte ďalej]

SSHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 6000/B, oddiel: Sro je prevádzkovateľom informačných systémov spracúvania Vašich osobných údajov.

 

3

Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje? [čítajte ďalej]

V týchto Pravidlách ochrany súkromia uvádzame, aké osobné údaje spracúvame a za akými účelmi.

3.1

Zákaznícky servis a manažment vzt'ahov so zákazníkmi [čítajte ďalej]

Čo zahŕňa tento účel?

V prípade, ak s otázkou alebo st'ažnost'ou kontaktujete Zákaznícke centrum, môžeme Vás požiadat' o niektoré informácie za účelom Vašej identifikácie, ktoré nám pomôžu reagovat' na Vaše podnety. Akékoľvek poskytnuté osobné údaje používame len na tento účel a na to, aby sme zlepšili naše služby podpory zákazníka.

 

Ktoré osobné údaje za týmto účelom spracúvame?

Aby sme boli schopní správne reagovat' na Vaše otázky alebo st'ažnosti, zaznamenávame si v databáze zákazníkov detaily ohľadom Vašich otázok a st'ažností. Môžeme Vás tiež požiadat' o Vaše kontaktné údaje, aby sme Vás mohli informovat' o Vašich otázkach alebo st'ažnostiach. V prípade, ak mate otázku alebo st'ažnost' týkajúcu sa Vašej účasti v programe Shell ClubSmart (napr. stav Vášho účtu, doručenie bonusov), môžeme za účelom potvrdenia Vašej identity požadovat' ďalšie údaje.

3.2

Účast' na promočných akciách [čítajte ďalej]

Čo zahŕňa tento účel?

Spoločnost' Shell pravidelne organizuje promočné akcie pre svojich zákazníkov. Aby ste sa mohli zúčastnit' promočnej akcie, v niektorých prípadoch Vás prostredníctvom registračného formuláru, reklamy alebo internetovej stránky požiadame, aby ste nám poskytli Vaše osobné údaje.

Ktoré osobné údaje za týmto účelom spracúvame?

Ak sa rozhodnete zúčastnit' na promočných akciách, môžeme spracúvat' osobné údaje, ktoré ste nám za týmto účelom poskytli (vrátane Vášho mena, veku, adresy a e-mailovej adresy), aby sme zaregistrovali, resp. potvrdili Vašu účast', určili, či spĺňate podmienky promočnej akcie a poslali Vám ceny, či iné benefity, ktoré môžete získat'. V závislosti od promočnej akcie môžeme spracúvat' tiež údaje o Vašej účasti na promočnej akcii, ako napríklad Vami dosiahnuté výsledky, spôsob akým ste sa do promočnej akcie zapojili a ceny/benefity.

3.3

Vývoj a zlepšovanie produktov a služieb[čítajte ďalej]

Čo zahŕňa tento účel?

Shell pravidelne vykonáva prieskumy trhu prostredníctvom dotazníkov. Vaše odpovede na otázky v dotazníkoch používame na vyhodnotenie kvality a zlepšenie Vašej zákazníckej skúsenosti s našimi službami.

Ktoré osobné údaje za týmto účelom spracúvame?

V prípade, ak sa rozhodnete prieskumu zúčastnit', môžeme spracúvat' osobné údaje, ktoré ste nám poskytli (vrátane mena, veku, adresy alebo e-mailovej adresy).

3.4

Marketingové informácie všeobecného charakteru [čítajte ďalej]

Čo zahŕňa tento účel?

Ako zákazník Shell alebo člen programu Shell ClubSmart môžete od Shell dostávat' marketingové informácie všeobecného charakteru (“Všeobecné ponuky”).

Všeobecnými ponukami by sme Vás radi upozornili na produkty, udalosti a promočné acie spoločnosti Shell, ktoré by pre Vás mohli byt' zaujímavé. Takéto Všeobecné ponuky môžu zahŕňat' napr:

 • elektronický newsletter s ponukami a všeobecnými informáciami;
 • bonusové CLUBSMART body v prípade niektorých nákupov;
 • vouchery na nákup tovarov/služieb alebo paliva spoločnosti Shell;
 • zľavové kupóny na produkty dostupné na čerpacích staniciach Shell.

Všeobecné ponuky môžete dostávat' poštou, e-mailom, krátkou správou (SMS), prostredníctvom Stránky, Aplikácie, sociálnych médií, kupónov alebo iných digitálnych kanálov, ktoré používate. Vaše Preferencie & Nastavenie účtu môžete kedykoľvek upravit' na www.shellsmart.com.

Ktoré osobné údaje za týmto účelom spracúvame?

Za účelom zasielania Všeobecných ponúk môžeme spracúvat' Vami poskytnuté osobné údaje (vrátane Vášho mena, veku, adresy a e-mailovej adresy).

Odhlásenie sa zo Všeobecných ponúk

Z prijímania Všeobecných ponúk sa môžete kedykoľvek odhlásit' prostredníctvom Vášho užívateľského profilu na https://www.shellsmart.com/smart?site=sk-sk. V takom prípade vymažeme alebo anonymizujeme akékoľvek osobné údaje, ktoré už s ohľadom na odhlásenie sa ďalej nie sú potrebné na doručovanie Všeobecných ponúk.

3.5

Personalizované ponuky [čítajte ďalej]

Čo zahŕňa tento účel?

Ako zákazníci spoločnosti Shell alebo členovia programu Shell ClubSmart môžete od spoločnosti Shell dostávat' ponuky, ktoré sú prispôsobené Vašim individuálnym preferenciám zisteným analýzou predchádzajúcich nákupov, Vašej účasti na promočných akciách, odpovedí na rôzne prieskumy spoločnosti Shell, programu Shell ClubSmart a Vášho používania Stránky, Aplikácie a iných digitálnych kanálov (Personalizované ponuky).

Personalizovanými ponukami by sme Vás radi upozornili na produkty, udalosti a promočné akcie spoločnosti Shell, ktoré by pre Vás mohli byt' zaujímavé. Takéto Personalizované ponuky môžu zahŕňat' napr.:

 • bonusové CLUBSMART body v prípade niektorých nákupov;
 • voucher na nákup tovarov/služieb alebo paliva spoločnosti Shell;
 • zľavové kupóny na produkty dostupné na čerpacích staniciach Shell.

Personalizované ponuky môžete dostávat' poštou, e-mailom, krátkou správou (SMS), prostredníctvom Stránky, Aplikácie, sociálnych médií, kupónov alebo iných digitálnych kanálov, ktoré používate. Vaše Preferencie & Nastavenie účtu môžete kedykoľvek upravit' na https://www.shellsmart.com/smart?site=sk-sk.

Ktoré osobné údaje za týmto účelom spracúvame?

Aby sme Vám mohli poskytovat' Personalizované ponuky, potrebujeme porozumiet' Vašim preferenciám. Za účelom určenia Vašich preferencií bude Shell analyzovat':

 • Vaše predchádzajúce nákupy;

  To zahŕňa údaje o (i) produktoch, ktoré ste kúpili, (ii) celkovej čiastke za Váš nákup v rámci jednej transakcie, (iii) čase a mieste nákupu, ktorý ste urobili, a (iv) spôsobe platby, ktorý ste využili.

 • Údaje o Vami uplatnených bonusoch;

  To zahŕňa údaje o (i) type a popise bonusu, ktorý ste si vybrali, (ii) počte uplatnených bonusov, (iii) počte bodov, ktoré ste uplatnili, (iv) periodicite a čase výmeny bodov za bonusy, a (v) zvolenom spôsobe doručenia bonusu (ak nejaký bol).

 • Ako a kde si uplatňujete ponuky na zľavnené nákupy (vrátane zľavových kupónov);
 • Vaše používanie Stránky, Aplikácie a e-mailov, ktoré od nás dostávate

  To zahŕňa údaje o (i) linkách/prepojeniach, ktoré ste zvolili na Stránke, (ii) počte prihlásení sa na Váš užívateľský online profil v programe Shell ClubSmart Slovensko, (iii) Vašej polohe na základe Vašej IP adresy, (iv) tom, ako reagujete na e-maily spoločnosti Shell, a (v) tom, ako používate Aplikáciu vrátane Vašej polohy získanej cez Aplikáciu, ak ste s tým predtým súhlasili).

 • Vašu účast' na promočných akciách. https://www.shellsmart.com/smart/content?site=sk-sk&cid=terms.
 • • Vaše odpovede na rôzne prieskumy spoločnosti Shell https://www.shellsmart.com/smart/content?site=sk-sk&cid=terms.

Na určenie Vašich preferencií môže Shell kombinovat' aj Vaše osobné údaje, ktoré už sú známe afiláciam Shell, vrátane Vášho používania:

 

 • programu Shell ClubSmart Slovensko;
 • Stránky, Aplikácie, kupónov, sociálnych médií, prieskumov, promočných akcií a iných digitálnych kanálov;
 • palivových kariet Shell a iných platobných kariet na prevádzkach/čerpacích staniciach Shell, spolu s nákupmi zákazníkov s podobnými záujmami a dodatočnými socio-demografickými informáciami o Vás od tretích strán, za účelom analýzy Vašich predchádzajúcich nákupov.

Odhlásenie sa z Personalizovaných ponúk

Z posielanie Personalizovaných ponúk sa môžete kedykoľvek odhlásit' prostredníctvom Vášho užívateľského profilu na https://www.shellsmart.com/smart?site=sk-sk. V takom prípade prestaneme analyzovat' Vaše osobné údaje a nákupne zvyklosti, a vymažeme alebo anonymizujeme všetky osobné údaje, ktoré už vzhľadom na Vaše odhlásenie neslúžia nato, aby sme Vám zasielali Personalizované ponuky.

3.6

Správa programu Shell ClubSmart Slovensko [čítajte ďalej]

Čo zahŕňa tento účel?

Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme mohli zabezpečit' Vašu účast' v programe Shell ClubSmart Slovensko.

Ktoré osobné údaje za týmto účelom spracúvame?

Môžeme spracúvat' všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v priebehu Vášho prihlasovania do programu Shell ClubSmart Slovensko, ako napr. Vaše meno, vek, adresu, e-mailovú adresu.

Odhlásenie sa z programu Shell ClubSmart

Z programu Shell ClubSmart Slovensko sa môžete kedykoľvek odhlásit' prostredníctvom Vášho užívateľského profilu na https://www.shellsmart.com/smart?site=sk-sk. V takom prípade vymažeme alebo anonymizujeme všetky osobné údaje, ktoré ste nám pri prihlasovaní do programu Shell ClubSmart Slovensko poskytli.

3.7

Technický a funkčný manažment Stránky a Aplikácie[čítajte ďalej]

Čo zahŕňa tento účel?

Keď navštívite alebo používate Stránku alebo Aplikáciu, spracúvame o Vás niektoré technické informácie (ako napr. Vašu IP adresu), aby sme mohli spravovat' a poskytovat' funkcionality našich online služieb. Vďaka týmto technickým informáciám sme schopní spravovat' Stránku a Aplikáciu, napr. riešit' technické zlyhania alebo zvýšit' ich spoľahlivost'.

Ktoré osobné údaje za týmto účelom spracúvame?

Spracúvame údaje ako IP adresa Vášho počítača, tabletu alebo smartfónu, detaily stránok, ktoré ste na Stránke alebo Aplikácii navštívili, Váš internetový prehliadač, predošlé stránky, ktoré ste navštívili, ako aj dĺžku Vašej návštevy.

3.8

Generovanie manažérskych informácií a štatistických údajov [čítajte ďalej]

Čo zahŕňa tento účel?

Shell vykonáva výskum trendov na trhu prostredníctvom štatistickej analýzy. Náš výskum používame, aby sme vyhodnotili súčasné tovary a služby a aby sme prispôsobili produkty, marketing a čerpacie stanice novému vývoju. Výsledky výskumu sú spracúvané len v agregovanej podobe.

3.9

Predchádzanie, odhaľovanie a vyšetrovanie podvodov [čítajte ďalej]

Čo zahŕňa tento účel?

Shell môže používat' osobné údaje, ktoré jej poskytnete, aby predchádzala, odhaľovala a vyšetrovala podvody a vynucovala plnenie Všeobecných podmienok a pravidiel programu Shell ClubSmart.

4

Kto má prístup k Vašim údajom? [čítajte ďalej]

Shell môže sprístupnit' Vaše údaje nasledujúcim osobám:

 • oprávnené tretie osoby, ktoré sa podieľajú na prevádzkovaní programu Shell ClubSmart, ako napríklad každá spoločnost', ktorá je oprávnená dodávat' produkty alebo poskytovat' služby členom Vernostného programu;
 • zástupcovia, poskytovatelia služieb a/alebo subdodávatelia spoločnosti Shell a ich afilácie;
 • osoby, ktorým dá Shell návrh na prevod svojich práv a/alebo povinností.

Zoznam sprostredkovateľských spoločností:

Excursion Services s.r.o.
Továrenská 10
811 09 Bratislava
IČO: 47743476

Arvato k.s.
Brno Business Park
Londýnské náměstí 1A
639 00 Brno
IČO: 28511018

Swiss Post Solutions GmbH
Am Börstig 5
96052 Bamberg
Nemecko
Registergericht: Bamberg HRB 11

WUNDERMAN s.r.o.
Nádražní 32
15000 Praha
Česká republika
IČO: 25054309

Prevádzkovateľ čerpacej stanice, na ktorej dotknutá osoba odovzdala prihlášku do Shell ClubSmart pričom jeho identifikačné údaje sú uvedené na konkrétnej prevádzkarni – čerpacej stanici.

Na niektoré operácie (napr. webhosting) používa Shell tretie osoby. Zozbierané osobné údaje môžu byt' ako súčast' Vám poskytovaných služieb prenesené tretím stranám, ktoré môžu mat' sídlo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). K tomu môže dôjst' napríklad v prípade, ak je ktorýkoľvek z našich serverov alebo poskytovateľ internetových služieb umiestnený v krajine mimo EHP. Pokiaľ majú tieto tretie osoby prístup k osobných údajom za účelom ich spracúvania, Shell prijala požadované organizačné a/alebo zmluvné opatrenia/záruky, že Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na účely uvedené vyššie a že došlo k implementácií adekvátnej úrovne ochrany, potrebnej na zabezpečenie Vašich osobných údajov.

S výnimkou prípadov uvedených v týchto Pravidlách ochrany súkromia nesprístupníme bez Vášho súhlasu žiadne Vaše osobné údaje, ibaže by sme na to boli oprávnení alebo povinní, alebo by sprístupnenie bolo potrebné na ochranu a/alebo obranu práv, majetku alebo osobnej bezpečnosti spoločnosti Shell, našich zákazníkov/používateľov alebo iných osôb. Spoločnost' Shell poskytne Vaše osobné údaje orgánom dozoru/dohľadu, daňovým úradom alebo orgánom činným v trestnom konaní iba v prípade, ak k tomu bude povinná podľa zákona.

5

Akú dobu uchovávame Vaše osobné údaje? [čítajte ďalej]

V prípade skončenia Vašej účasti v programe Shell ClubSmart alebo skončenia iného vzt'ahu so spoločnost'ou Shell, na ktorom sa zakladalo spracúvanie Vašich osobných údajov, budeme ďalej uchovávat' Vaše osobné údaje len v rozsahu a po dobu požadovanú príslušnými právnymi predpismi. Všetky ostatné osobné údaje budú vymazané alebo anonymizované.

6

Ktoré súbory cookies Shell používa? [čítajte ďalej]

Stránka a/alebo Aplikácia používajú súbory cookies alebo podobné technológie. “Cookie” je malý textový súbor, ktorý sa odosiela do Vášho internetového prehliadača, aby sme Váš prehliadač boli schopní rozpoznat', keď sa opät' vrátite. Shell a ním autorizovaní poskytovatelia služieb môžu používat' malé grafické zobrazenia známe ako “čistý GIF”, ktorý dokáže v spolupráci so súbormi cookies identifikovat' Vás a Vaše používanie Stránky a/alebo Aplikácie. Shell a takýto poskytovatelia služieb môžu na uskladnenie informácií na Vašom prehliadači používat' tiež iné technológie s využitím lokálne zdieľaných objektov alebo local storage, ako napríklad HTML 5 cookies, flash cookies, alebo iné metódy softvéru webových aplikácií.

Používajúc tieto technológie môžeme zbierat' údaje o používaní Stránky a/alebo Aplikácie, ako napr. údaje o tom, ktoré stránky boli navštívené, Vašu interakciu s informáciami na Stránke a dĺžku Vašej návštevy Stránky.

Funkčné cookies - Shell ukladá cookies, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie funkcionalít Stránky a /alebo Aplikácie. Cookies si, napríklad, vedia zapamätat' Vaše preferencie ohľad jazyka či krajinu pôvodu, ktoré zostanú ako Vami zvolené prednastavenie ak znova navštívite Stránku a/alebo aplikáciu. Avšak, v prípade ak sa tak rozhodnete, môžete odmietnut' resp. zablokovat' cookies nastavené spoločnost'ou Shell zmenou v nastaveniach Vášho prehliadača – pre ďalšie informácie vyhľadajte funkciu Help vo Vašom prehliadači.

Cookies pre webovú analytiku - Shell môže pre webovú analýzu využívat' tzv. “third party cookies” (cookies tretích strán). Tieto súbory cookies umožňujú Shell analyzovat' používanie Stránky a/alebo Aplikácie. To sa spolieha na agregované štatistické údaje, ktoré spoločnosti Shell poskytli poskytovatelia služieb a ktoré umožňujú spoločnosti Shell porozumiet' spôsobu, akým sa používa Stránka a/alebo Aplikácia. Tieto údaje môže Shell a takýto tretí poskytovatelia poskytnút' tretím osobám len v prípade, ak to od nich požaduje všeobecne záväzný právny predpis.

Reklamné cookie - Shell môže používat' tzv. “third party cookies” (cookies tretích strán) na reklamné účely. Shell môže využívat' autorizovaných poskytovateľov služieb, aby spravovali reklamu na Stránke a/alebo v Aplikácii a na iných internetových stránkach. Takýto poskytovatelia služieb môžu na Váš prehliadač umiestnit' súbory cookies a môžu zbierat' údaje, ktoré im pomôžu identifikovat' Vaše zariadenie, napr. prostredníctvom IP adresy alebo iných unikátnych identifikátorov Vás alebo Vášho zariadenia.

Shell súbory cookies neuchováva dlhšie ako je nevyhnutné. Používame tzv. “session cookies” a trvalé (“permanent”) cookies:

 • Session cookie vie sledovat' používanie stránok, ktoré navštívite a možnosti, ktoré na nich využívate. Keď zatvoríte Váš internetový prehliadač, “session” sa končí a cookie sa vymaže.
 • Trvalý “permanent” cookie umožňuje Stránke a/alebo Aplikácii, aby Vás rozpoznala pri Vašej ďalšej návšteve. Zostáva na Vašom systéme pokiaľ ho nevymažete.

Trvalý “permanent” cookie umožňuje Stránke a/alebo Aplikácii, aby Vás rozpoznala pri Vašej ďalšej návšteve. Zostáva na Vašom systéme pokiaľ ho nevymažete.

Môžete tiež navštívit' stránku www.shell.sk/aboutshell/about-our-website/privacy-policy/cookie-policy.html pre špecifické informácie o tom ako vymazat' alebo odmietnut' súbory cookies a pre ďalšie všeobecné informácie o súboroch cookies. Pre informácie o používaní súborov cookies v prehliadačoch mobilných telefónoch a pre informácie možnostiach ich odmietnutia alebo vymazania si, prosím, naštudujte handset manuál k Vášmu mobilnému telefónu.

Povšimnite si, prosím, že v prípade ak odmietnete používanie súborov cookies, budete stále môct' navštívit' naše internetové stránky, ale niektoré ich funkcie nemusia fungovat' správne a nemusíte byt' naďalej schopný používat' všetky funkcionality Stránky a/alebo Aplikácie.

7

Ak s nami komunikujete prostredníctvom sociálnych médií [čítajte ďalej]

Zdieľanie našej Stránky alebo nášho obsahu prostredníctvom sociálnych médií

Ak sa rozhodnete zdieľat' našu Stránku alebo náš obsah prostredníctvom sociálnych médií, ako napr. LinkedIn, Facebook a/alebo Twitter, Vaše osobné údaje (ako napr. Vaše meno a skutočnost', že sa zaujímate o spoločnost' Shell) budú zobrazené všetkým návštevníkom Vaše osobnej stránky na sociálnych médiách LinkedIn, Facebook a/alebo Twitter. Na takéto používanie sociálnych médií sa aplikujú výhradne ich vlastné podmienky používania (vrátane podmienok ochrany súkromia a osobných údajov). Spoločnost' Shell nie je zodpovedná za spracúvanie osobných údajov alebo podmienky ochrany súkromia takýchto sociálnych médií, a na takéto konanie sa preto neaplikujú Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Shell.

Naša stránka na Facebook-u

Máme stránku na Facebook-u. V prípade, ak s nami komunikujete prostredníctvom našej Facebook stránky (napríklad ak vkladáte komentár, nahrávate mediálny záznam, posielate súkromné správy alebo ak sa stanete našim fanúšikom prostredníctvom tlačítka “Like”, môžeme získat' Vaše osobné údaje (ako napr. Vaše (používateľské) meno, profilovú fotku, mesto, v ktorom sa nachádzate, e-mailovú adresu alebo Vaše pohlavie). Spôsob, akým budeme Vaše osobné údaje používat' je popísaný v príslušných Pravidlách ochrany súkromia stránky Facebook, ktoré sa aplikujú spolu s (i) týmito Pravidlami ochrany súkromia a (ii) ostatnými podmienkami používania a inými vyhlásenia spoločnosti Facebook. Spoločnost' Shell Vás prosí, aby ste si podmienky používania a iné vyhlásenia spoločnosti Facebook pozorne prečítali. Takéto podmienky používania a iné vyhlásenia sa môžu od týchto Pravidiel ochrany súkromia líšit'.

8

Špeciálne upozornenie – ste mladší ako 14 rokov? [čítajte ďalej]

Shell cielene nezbiera osobné údaje osôb mladších ako 14 rokov. V prípade, ak ste mladší ako 14 rokov neposielajte nám, prosím, Vaše osobné údaje (napríklad Vaše meno, adresu alebo e-mailovú adresu). V prípade, ak ste mladší ako 14 rokov a chcete sa nás spýtat' otázku alebo používat' Stránku a/alebo aplikáciu spôsobom, ktorý vyžaduje aby ste nám predložili Vaše osobné údaje, urobte tak, prosím, prostredníctvom Vášho rodiča alebo zákonného zástupcu.

9

Ako chránime Vaše osobné údaje? [čítajte ďalej]

Za účelom ochrany pred neoprávneným prístupom do Vášho súkromia a jeho zneužitím sme zaviedli rôzne postupy a opatrenia.

10

10 Na koho sa obrátit' s otázkami a žiadost'ami o prístup, odstránenie, a pod. [čítajte ďalej]

Snažíme sa udržiavat' naše údaje stále presné a aktuálne. V prípade ak by ste mali záujem pozriet' si, zmenit' alebo vymazat' údaje, ktoré ste nám dali, pošlite nám, prosím, Vašu žiadost' prostredníctvom tohto formuláru: https://www.shellsmart.com/smart/contact_us?site=sk-sk.

Tu je link na pôvodnú verziu Ochrany osobných údajov, ktorá bola aktuálnou verziou nahradená dňa 21.10.2016
©2013 SHELL Slovakia, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Všeobecné podmienky a pravidlá | Ochrana osobných údajov | Stanovy
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08