[text]

Don't show...
Zaregistrujte sa Ako na to? Kliknite sem.

I. Základné pojmy 

1. Stanovy - dokument obsahujúci podmienky používania SMART on-line, ktorý stanovuje okolnosti a podmienky pre registrovaného držiteľa karty a operátora, doplňuje prevádzkové stanovy pre SMART Program. Operátor si vyhradzuje právo pri súčasnom informovaní registrovaného držiteľa karty, tieto stanovy periodicky meniť. Zmeny budú oznámené na webovom sídle SMART on-line 48 hodín pred začiatkom ich platnosti. 

2. Registrovaný držiteľ karty - osoba vlastniaca SMART kartu, ktorá zadaním údajov do on-line registračného formuláru súhlasí so stanovami a tieto prijíma. 

3. Operátor - operátorom systému SMART Program on-line je Shell Slovakia, s.r.o. 

4. Účet držiteľa karty - bodový ostatok uložený v databáze SMART, ktorý nemusí zodpovedať zostatku na karte, pretože databáza SMART funguje ako off-line systém. 

 

II. SMART on-line 

1. SMART on-line doplňuje Program SMART. Dáva príležitosť držiteľom karty vykonať niektoré funkcie prostredníctvom internetu. 

2. Určité kartové operácie vykonané interne v SMART on-line (napr. zablokovanie karty) a zmeny údajov sa môžu považovať za vykonané až po potvrdení Službou zákazníkom SMART. 

 

III. Podmienky pre používanie SMART Online 

1. SMART Online môže využívať každá osoba, ktorá je držiteľom karty SMART, vyplnila registračný formulár, akceptovala podmienky, a je staršia než 18 rokov. 

2. Číslo karty môže byť registrované iba raz. 

3. Pre registráciu je spôsobilý iba držiteľ karty. 

 

IV. Prihláška do SMART Online 

1. Tí užívatelia, ktorí ešte nevlastnia SMART kartu, ale ktorí o ňu požiadajú či už tradičným spôsobom, alebo cez webové stránky SMART Online, sa môžu po obdržaní  karty zaregistrovať do Online systému. 

2. O prípadných zmenách údajov zadaných držiteľom karty do registračného formuláru musí držiteľ karty informovať Operátora bezodkladne prostredníctvom SMART Služba zákazníkom. 

3. Po registrácii môže držiteľ karty vstúpiť do systému pomocou automaticky vytvoreného hesla, poslaného elektronickou poštou. Po prvom vstupe do systému je potrebné zmeniť automaticky vytvorené heslo. 

4. Systém dáva pozor na niekoľkonásobné neúspešné pokusy o prihlásenie. Z bezpečnostných dôvodov budú užívatelia, ktorí vykonali niekoľkonásobné neúspešné pokusy o prihlásenie, na 24 hodín zablokovaní v systéme SMART Online. 

5. Užívateľ musí držať heslo programu SMART Online v tajnosti. Operátor neprijíma zodpovednosť za škody spôsobené znalosťou hesla neoprávnenými osobami alebo stratou hesla držiteľa karty. Držiteľ karty je zodpovedný za škody vzniknuté použitím karty v zlom úmysle neoprávnenými osobami, ktoré poznajú heslo v dôsledku chyby držiteľa karty. 

 

V. Zbieranie bodov a odmeny 

1. Cez SMART Online webové sídlo môže držiteľ karty kedykoľvek zadať dotaz na aktuálny ostatok svojich bodov a súvisiace údaje. Držiteľ karty môže tiež využiť webové sídlo pre kontrolu, kedy a koľko bodov bolo aktivovaných na splatenie odmeny. 

2. Údaje zistené na webovom sídle SMART Online sa môžu odlišovať od ostatku bodov na karte. Prírastky bodov do karty sa všeobecne zapisujú do databázy, prístupnej cez webové sídlo v priebehu 48 hodín, preto môžu počas tohoto intervalu vzniknúť rozdiely. Operátor neprijíma zodpovednosť za škody spôsobené rozdielom. V prípade rozdielu je ostatok daný ostatkom na bezchybne pracujúcej karte. Ak tomu tak nie je, služba zákazníkom preskúma a spracuje prípady jednotlivo. 

 

VI. Spracovanie, uloženie, šírenie a ochrana dát držiteľa karty 

1. Zhromažďovanie vernostných bodov na kartách využíva v systémoch SMART Online a Shell SMART rozdielne databázy a programy, ale pracuje s prepojenými technológiami. 

2. Medzi obidvomi systémami nie je žiadny priamy, automatický prenos dát. K prenosu dát dochádza iba ak ho držiteľ karty povolí, zaregistrovaním sa na webovom sídle. Databáza SMART Online obsahuje výlučne dáta registrovaného držiteľa karty 

3. Registráciou dáva držiteľ karty súhlas, aby Operátor použil dáta pre potrebné úkony prieskumu trhu, výkonu, a priamo súvisiace obchodné činnosti, aj pre marketing a korešpondenciu. Tieto činnosti sú v súlade so všetkými súčasnými zákonnými predpismi, týkajúcimi sa ochrany dát. 

4. Údaje o držiteľovi karty, dáta z karty a body na karte sú prístupné iba v oblastiach webového sídla chránených heslom držiteľa karty. Partnerské služby nemajú počas činnosti prístup k osobným údajom. 

 

VII. Vybavovanie sťažností a informácie 

1. Držiteľ karty môže zmeniť registračné údaje v označených oblastiach webového sídla. Operátor neprijíma zodpovednosť za škody spôsobené oneskoreným zadaním upravených údajov. Operátor tiež neprijíma zodpovednosť  za škody vzniknuté tým, že držiteľ karty nekontroluje pravidelne webové sídlo alebo že adresa elektronickej schránky držiteľa karty už nie je platná. 

2. V prípade, že držiteľ karty zabudne svoje heslo, môže dostať nové heslo po požadovaných overeniach z ponuky pre zmenu hesla. 

3. Pre informácie o fungovaní programu alebo o bodových účtoch sa môže držiteľ karty obrátiť na Zákaznícke centrum SMART v pracovných dňoch od 9 do 17 hodín na telefóne č. 02/57277107 alebo písomne na adresu smartklub.sk@shell.com. 

 

VIII. Spôsob kontaktu 

1. Operátor pošle informácie na poslednú adresu elektronickej pošty, uvedenú držiteľom karty. Ďalšie funkcie súvisiace s kartou a s bodmi môžete nájsť po prihlásení v systéme SMART Online v okne správ na pravej strane. Adresu elektronickej pošty môžete zmeniť v ponuke zmeny osobných informácií. 

 

X. Držanie karty a registrácia 

1. Operátor je oprávnený, nad ostatné ustanovenia členských stanov, ihneď odstúpiť od zmluvy bez náhrady držiteľovi karty v prípade, že držiteľ karty používa služby nezákonne alebo zasahuje do systému. 

2. Prostredníctvom SMART Online poskytuje Shell držiteľovi karty bezplatnú jednostrannú službu. Operátor má jednostranné právo kedykoľvek zmeniť vlastnosti, podmienky a partnerov, alebo ukončiť systém SMART Online. Zmeny nemôžu pôsobiť spätne, a preto nemôžu ovplyvniť počet bodov zhromaždených držiteľom karty do tohoto dátumu. Upozornenie na ukončenie činnosti pošle Operátor elektronickou poštou a bude uvedené na webovom sídle najmenej 60 dní pred ukončením. 

3. Ak držiteľ karty nevstúpi do systému SMART Online aspoň raz počas roku, Operátor jeho registráciu jeden rok po poslednom vstupe vymaže. 

4. Ďalšie podmienky pre program Shell SMART, vrátane držania karty, zbierania bodov a získavania odmien, nájdete v programe Online. 

 

Ochrana súkromia 

Podmienky pre používanie SMART Online 

1. SMART Online môže využívať každá osoba, ktorá je držiteľom karty SMART, vyplnila registračný formulár, akceptovala podmienky, a je staršia než 18 rokov. 

2. Číslo karty môže byť registrované iba raz. 

3. Pre registráciu je spôsobilý iba držiteľ karty. 

 

Prihláška do SMART Online 

1. Tí užívatelia, ktorí ešte nevlastnia SMART kartu, ale ktorí o ňu požiadajú či už tradičným spôsobom, alebo cez webové stránky SMART Online, sa môžu po obdržaní karty zaregistrovať do Online systému. 

2. O prípadných zmenách údajov zadaných držiteľom karty do registračného formuláru musí držiteľ karty informovať Operátora bezodkladne prostredníctvom SMART Služba zákazníkom. 

3. Po registrácii môže držiteľ karty vstúpiť do systému pomocou automaticky vytvoreného hesla, poslaného elektronickou poštou. Po prvom vstupe do systému je potrebné zmeniť automaticky vytvorené heslo. 

4. Systém dáva pozor na niekoľkonásobné neúspešné pokusy o prihlásenie. Z bezpečnostných dôvodov budú užívatelia, ktorí vykonali niekoľkonásobné neúspešné pokusy o prihlásenie, na 24 hodín zablokovaní v systéme SMART Online. 

5. Užívateľ musí držať heslo programu SMART Online v tajnosti. Operátor neprijíma zodpovednosť za škody spôsobené znalosťou hesla neoprávnenými osobami alebo stratou hesla držiteľa karty. Držiteľ karty je zodpovedný za škody vzniknuté použitím karty v zlom úmysle neoprávnenými osobami, ktoré poznajú heslo v dôsledku chyby držiteľa karty. 

 

Spracovanie, uloženie, šírenie a ochrana dát držiteľa karty 

1. Zhromažďovanie vernostných bodov na kartách využíva v systémoch SMART Online a Shell SMART rozdielne databázy a programy, ale pracuje s prepojenými technológiami. 

2. Medzi obidvomi systémami nie je žiadny priamy, automatický prenos dát. K prenosu dát dochádza iba ak ho držiteľ karty povolí, zaregistrovaním sa na webovom sídle. Databáza SMART Online obsahuje výlučne dáta registrovaného držiteľa karty 

3. Vyplnením prihlášky v elektronickej podobe a jej registráciou dáva držiteľ karty spoločnosti Shell Slovakia, s.r.o. svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú údaje poskytnuté v elektronickej prihláške, ako aj so spracovaním údajov o nákupoch tovaru a službách vykonaných členom, ktoré v priebehu členstva v programe SMART klub môže Shell získať(druh, množstvo tovarov a služieb). Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely prevádzkovania programu SMART klub, t.j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich z tohto programu spoločnosťou Shell a pre potreby zisťovania správania sa zákazníkov na trhu s cieľom skvalitnenia ponuky tovarov a služieb zákazníkom, najmä členom SMART klub. Člen súhlasí najmä s tým, aby Shell sama alebo prostredníctvom sprostredkovateľa zaznamenala osobné údaje do elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávala, zhromažďovala, usporadúvala, vyhľadávala, prehľadávala, využívala, kombinovala, preskupovala, a v prípade potreby a v rozsahu nevyhnutnom pre prevádzkovanie programu SMART osobné údaje poskytovala zmluvným partnerom dodávajúcim tovar, služby a iné bonusy do programu SMART. Spoločnosť Shell je oprávnená za účelom výroby a personifikácie SMART karty poskytnúť meno, priezvisko a adresu člena spoločnosti Gemplus v SRN. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania členstva v programe SMART klub. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný, avšak súhlas s použitím osobných údajov pre účely priameho marketingu (v prípade, ak je daný na prihláške) možno kedykoľvek odvolať podpísaným písomným oznámením adresovaným spoločnosti Shell. Spoločnosť Shell zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. 

4. Údaje o držiteľovi karty, dáta z karty a body na karte sú prístupné iba v oblastiach webového sídla chránených heslom držiteľa karty. Partnerské služby nemajú počas činnosti prístup k osobným údajom.

 

 

©2013 SHELL Slovakia, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Všeobecné podmienky a pravidlá | Ochrana osobných údajov | Stanovy
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08