[text]

Don't show...

Zastrzeżenia ogólne
Użyty w niniejszym tekście jak i na stronie internetowej zwrot Shell lub Shell Polska oznacza Shell Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r nr 7a, 02-366 Warszawa, jak i każdą ze spółek w stosunku do której Shell Polska ma pozycję dominującą lub spółek z nią powiązanych. Firmy Shell posiadają swoją własną identyfikację, ale wspólne określenia "Shell" i "Shell Group" są czasami używane dla ułatwienia w sytuacji, gdy czynione jest ogólne odniesienie do firm "Royal Dutch/ Shell Group". Te właśnie wyrażenia są także używane, gdy nie ma potrzeby identyfikacji poszczególnej firmy lub poszczególnych firm.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Wszelkie informacje znajdujące się w serwisie internetowym Shell Polska mają charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Shell Polska nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, a w szczególności ich aktualności, dokładności, zupełności oraz przydatności informacji dla określonego celu. Shell nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem oraz używaniem i wykorzystywaniem informacji w nim umieszczonych. Wszelkie ryzyko związane z wykorzystywaniem i używaniem zamieszczonych na stronach Shell informacji ponosi Użytkownik Serwisu. Żadna informacja, która znajduje się na niniejszej stronie WWW nie stanowi oferty ani zaproszenia do rokowań w imieniu i na rzecz Shell. Shell na bieżąco dokonuje aktualizacji informacji, jednak pomimo tego w treści tych informacji mogą wystąpić przypadkowe błędy i omyłki, za które Shell Polska przeprasza. Jednocześnie Shell zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w serwisie, w dowolnym czasie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisu.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego Shell są zastrzeżone. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa m.in. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402). Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu internetowego Shell pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Shell. Dozwolone jest kopiowanie i tymczasowe przechowywanie zawartości niniejszej strony, pod warunkiem wykorzystywania jej jedynie dla użytku osobistego. Rozpowszechnianie, powielanie, utrwalanie, reprodukowanie w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Shell nie jest dozwolone z wyłączeniem materiałów podanych do publicznej wiadomości w dziale Gabinet Prasowy.

Znaki towarowe

Logo SHELL jest znakiem towarowym zastrzeżonym na rzecz i wykorzystywanym jedynie za zgodą Shell. Używanie znaku przez Użytkowników Serwisu bez uprzedniego zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z Shell stanowi naruszenie ustawy z dnia 30 czerwca 2000roku - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 01.49.508 z późn. zm.) lub pozostawionych przez nią w mocy przepisów prawa oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.). Umieszczenie odniesienia do naszej strony na innej stronie internetowej wymaga pisemnej zgody Shell.

Ochrona prywatności

W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane Użytkowników Serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.02.101.926).

Przetwarzanie danych

Wszelkie dane osobowe przesłane do Shell, Shell uznaje za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Shell nie ponosi żadnej szkody w wypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników Serwisu danych nieprawdziwych lub niepełnych. Dane osobowe zamieszczone w formularzu rejestracyjnym programu SMART, mogą być przetwarzane przez Shell w celach marketingowych Shell i innych podmiotów, wobec których Shell jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych.

Zakres udostępniania i wykorzystywania danych

Shell nie ujawnia, nie sprzedaje ani nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych, chyba, że: · za zgodą podmiotu danych, · wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, · dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, · jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Shell. Shell zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Użytkowników Serwisu w postaci ich zbiorczych zestawień, agencjom lub serwisom współpracującym. Takie informacje mogą być wykorzystywane w celu: · realizacji zobowiązań Shell wobec klientów · badań i analiz marketingowych wykorzystywanych na potrzeby Shell · wykonywania kampanii marketingowych na zlecenie Shell Każdy Użytkownik ma prawo usunięcia oraz modyfikowania swoich danych znajdujących się w bazie Shell. W tym celu należy przesłać stosowną informację na adres www.pl@shell.com lub w przypadku zmiany danych członków programu SMART wypełnić formularz internetowy znajdujący się na stronie : www.smart-online.com.pl.

Cookies

W celu dostosowania treści do potrzeb użytkowników Shell używa tzw. plików cookies. Cookies to informacja tekstowa zapisywana przez serwer Shell na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się użytkownika z tego komputera. Informacje z plików cookies są wykorzystywane przez Shell do administrowania Serwisem. Użytkownik ma możliwość wyłączenia opcji przyjmowania plików cookies w swoim komputerze, nie wpłynie to na możliwość korzystania z Serwisu Shell.

Prawo właściwe

Stosowanie niniejszych warunków i zasad oraz korzystanie z serwisu poddane jest prawu polskiemu. W przypadku jeśli jakiekolwiek postanowienie zawarte w niniejszych warunkach i zasadach zostanie uznane przez prawo polskie za nieważne, bezprawne lub niewywołujące skutków prawnych w tym zakresie nie będą one miały zastowowania. W pozostałym zakresie warunki i zasady pozostaną w mocy oraz wywierać będą nadal skutki prawne.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag Użytkowników Serwisu dotyczących warunków i zasad korzystania z niego, prosimy o kontakt pod adresem http://www.shellsmart.com/ smart.pl@shell.com nr tel. (0 22) 570 00 00.

© Shell Polska Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenia prawne | Polityka Prywatności | Regulamin
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08