[text]

Don't show...

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.10.2018r.

 I.Zasady ogólne Programu Shell ClubSmart

 1. Regulamin organizowanego przez Shell Programu Shell ClubSmart (zwanego dalej “Programem”), przeznaczonego dla Stałych Klientów Shell, zawiera warunki i zasady uczestnictwa w tym Programie oraz ustala zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem Programu a  Shell Polska Sp. z o.o. (zwaną dalej „Shell”), jako jego Organizatorem.
 2. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne. Poprzez przystąpienie do Programu Uczestnik przyjmuje warunki i zasady określone w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”). Jeżeli Posiadacz karty naruszy warunki Regulaminu, to tym samym narusza umowę, co może skutkować rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym i zablokowaniem lub odebraniem karty oraz przejęciem zgromadzonych przez Uczestnika punktów.
 3. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które wskażą adres do korespondencji i doręczania Nagród na terenie Polski. Pracownicy stacji paliw Shell, w tym również stacji patronackich Shell nie mogą uczestniczyć w Programie podczas pracy w placówkach Shell.
 4. Shell zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, przy jednoczesnym powiadamianiu o tym Uczestników za pośrednictwem strony internetowej shellsmart.com oraz w korespondencji elektronicznej lub poprzez sms jeżeli Uczestnik udostępnił adres mailowy albo nr telefonu. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Programie z powodu zmiany Regulaminu, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia go o wprowadzeniu zmiany.
 5. Shell może wyłączyć poszczególne stacje paliw Shell z Programu. Za zakup paliwa i dokonywanie innych zakupów w takich placówkach Shell nie można uzyskać Punktów. Stacje paliw Shell uczestniczące w Programie są oznakowane emblematem Shell ClubSmart.
 6. Shell zastrzega możliwość wyłączenia poszczególnych stacji paliw Shell z Programu  w zakresie możliwości zamawiania i/lub odbierania na nich Nagród. Takie stacje zostaną w odpowiedni sposób oznakowane.
 7. Shell ma prawo tworzenia w ramach Programu  klubów dla określonych grup Uczestników Programu. Zasady uczestniczenia w tych klubach określane będą w odrębnych regulaminach.

 II. Warunki przystąpienia, karta Shell ClubSmart

 1. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień, osoba, która chce przystąpić do Programu, zbierać punkty Shell ClubSmart (dalej zwane Punktami) w zamian za swoje zakupy na stacji paliw i wymieniać zebrane Punkty na nagrody powinna spełnić łącznie następujące warunki: (a) odebrać kartę Shell ClubSmart (dalej zwaną Kartą) na stacji paliw Shell, (b) zaakceptować Regulamin Programu, (c) prawidłowo spersonalizować Kartę oraz (d) podpisać Kartę.
 2. Karta bez podpisu Uczestnika nie będzie akceptowana przez obsługę stacji. Karta podpisana, ale nie spersonalizowana służy wyłącznie do zbierania Punktów. Personalizacja Karty pozwala na wymianę Punktów na Nagrody zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 3. Pod warunkiem spersonalizowania Karty Uczestnik może zamienić Punkty zgromadzone za zakupy towarów lub usług na stacji paliw Shell biorącej udział w Programie na Nagrody lub usługi zgodnie z ofertą umieszczoną w katalogu Shell ClubSmart (dalej jako Katalog), na stronie internetowej shellsmart.com, na stacjach paliw Shell, ulotkach wydawanych przez Shell oraz innych materiałach wydawanych przez Shell.
 4. Personalizacja Karty może nastąpić w jeden następujących sposobów:
 5. a) poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej shellsmart.com,
 6. b) telefonicznie poprzez Biuro Obsługi Klienta (BOK) pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej Programu ClubSmart (www.shellsmart.com).
 7. Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane Punkty po upływie 48 godzin od spersonalizowania Karty na stronie internetowej lub poprzez BOK. Poprzez spersonalizowanie Karty uczestnik Programu wyraża zgodę na gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie przez Shell w celach związanych z realizacją Programu swoich danych osobowych podanych Shell jako organizatorowi Programu. Dane będą służyć identyfikacji Uczestnika, oraz w celach kontaktowych związanych m. in. z wyjaśnianiem reklamacji lub przesyłaniem zamówionych Nagród.
 8. Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o organizowanych akcjach promocyjnych. Poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną na podany adres e-mail, poprzez sms na podany numer, poprzez aplikacje internetowe lub pocztą, na wskazany w zgłoszeniu adres, informacji handlowych, w tym informacji o promocjach objętych Programem.
 9. Zgłoszenia wypełnione nieprawidłowo nie będą przyjmowane.
 10. Uczestnik powinien powiadomić Organizatora o zmianach w danych zawartych w zgłoszeniu za pośrednictwem strony internetowej shellsmart.com lub telefonicznie w BOK w terminie 10 dni roboczych od wystąpienia zmiany. Wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z niepowiadomienia obciążają Uczestnika.
 11. Każdy z Uczestników posiada indywidualny numer Karty. Karta nie może być używana przez osoby trzecie, inne niż osoba, która Kartę podpisała. Shell zastrzega sobie prawo unieważnienia Punktów zdobytych na Kartę przez osobę inną niż uprawniony do niej Uczestnik.
 12. Karta  stanowi własność Shell.
 13. Karty są przekazywane Uczestnikom nieodpłatnie.
 14. Każdy Uczestnik może korzystać tylko z jednej karty, a w ramach jednego gospodarstwa domowego może być aktywnych maksymalnie 5 Kart.
 15. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.
 16. Karta  nie jest zbywalna i nie można jej przekazywać osobom trzecim.
 17. Shell ma prawo wydawać karty Shell ClubSmart o różnej szacie graficznej, w tym umieszczać na nich logo poszczególnych Partnerów programu.
 18. W ramach prowadzonych promocji lub ofert specjalnych Shell ma prawo wydawać Karty  na zasadach odmiennych od określonych w Regulaminie, w tym także za pośrednictwem Partnerów Programu. W takim przypadku zasady wydawania i korzystania z takich Kart  określone są w regulaminie danej promocji lub oferty specjalnej.

 

III. Uszkodzenie, zagubienie, zniszczenie, kradzież Karty.

 1. O każdym przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty należy niezwłocznie telefonicznie powiadomić BOK. Spersonalizowana Karta zostanie zablokowana, a w jej miejsce zostanie wydana nowa Karta na tych samych zasadach i z tą samą ilością Punktów. Nie ma możliwości przeniesienia Punktów z utraconej lub uszkodzonej Karty niespersonalizowanej. Jeżeli Karta została uszkodzona, wydanie duplikatu nastąpi po jej zwrocie do BOK.
 2. Karta może także zostać zablokowana w przypadku podania nieprawdziwych danych w formularzu zgłoszeniowym, o czym Shell zawiadomi Uczestnika.
 3. Shell nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zagubienia lub uszkodzenia karty, jeżeli Uczestnik nie zgłosił tego faktu oraz nie spersonalizował Karty, włącznie z wymianą Punktów na nagrody przez nieuprawnioną osobę. Shell przejmuje odpowiedzialność za zablokowanie Karty i zabezpieczenie zgromadzonych Punktów po 24 godzinach od chwili zgłoszenia utraty lub uszkodzenia spersonalizowanej Karty.
 4. Zablokowanej Karty  nie można dalej używać. W razie odnalezienia zablokowanej Karty Uczestnik powinien skontaktować się z BOK celem podjęcia dalszych kroków.
 5. W przypadku wystawienia duplikatu karty dotychczas zgromadzone przez Uczestnika Punkty  zostaną automatycznie zapisane na nowej karcie. W okresie oczekiwania na duplikat Karty Punkty nie są naliczane. Pracownik BOK może dokonać innych ustaleń z Uczestnikiem.
 6. Doręczenie duplikatu Karty  powinno nastąpić w terminie 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia zagubienia lub kradzieży Karty w BOK, a w przypadku Kart  uszkodzonych - od chwili zgłoszenia uszkodzenia albo od chwili doręczenia uszkodzonej karty do BOK na adres ustalony telefonicznie.
 7. Posiadacz Karty  może skorzystać z wymiany karty najwyżej 9 razy. Shell ma prawo każdorazowo badać zasadność wymiany Karty.

 

IV. Korzystanie z Karty

A. Gromadzenie Punktów na Karcie

 1. Punktymożna zdobywać na stacjach paliw Shell na terenie Polski, a także u Partnerów, zgodnie z ofertą przedstawioną w Katalogu, na stronie internetowej shellsmart.com oraz informacjami udostępnionymi na stacjach Shell biorących udział w Programie. 
 2. W celu zapisu Punktów na Karcie  Uczestnik powinien przekazać Kartę kasjerowi przed dokonaniem płatności. Punkty  za zakupy dokonane na stacjach Shell są zapisywane w systemie informatycznym  automatycznie po umieszczeniu przez kasjera karty w czytniku kart przed zakończeniem transakcji.
 3. Korzystanie z Punktów jest możliwe po 48 godzinach od momentu dokonania transakcji. Punkty  uzyskane u Partnerów mogą być zapisywane na Karcie w nieznacznie dłuższym terminie. Partner Programu  jest zobowiązany poinformować swoich Uczestników o sposobie i terminie naliczania Punktów.
 4. Karta  jest przypisana do osoby, a nie do pojazdu. Karty Shell może używać tylko osoba, której podpis widnieje na karcie (Uczestnik) i używanie jej wymaga fizycznej obecności Uczestnika przy zakupie i użyciu Karty. Niedozwolone jest pozostawianie kart na stacji paliw w celu zapisywania punktów. Karty takie Shell może wycofać i zablokować, a Uczestnika wykluczyć z Programu.
 5. Za podstawę do zapisania Punktów może służyć wyłącznie dokonanie zakupów przez Posiadacza karty. W przypadku, gdy przy wymianie Punktów zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że podstawą Punktów zapisanych Posiadaczowi Karty  nie były rzeczywiste zakupy Posiadacza, Punkty mogą nie zostać wymienione na Nagrody, a Shell ma prawo zatrzymać Kartę  i wstrzymać wydanie Nagrody do czasu wyjaśnienia sprawy.
 6. Uczestnik, który nie posiada Karty  przy dokonywaniu zakupów lub z jakichkolwiek względów nie przekazał jej kasjerowi przed dokonaniem płatności, nie otrzymuje Punktów. Punkty za dokonany zakup nie mogą być wpisywane na Kartę  na podstawie później przedstawionego paragonu kasowego.
 7. Wszelkie reklamacje związane ze zgromadzonymi Punktami  mogą być rozpatrywane tylko po przedstawieniu paragonów kasowych w terminie do 30 dni od daty zakupu.
 8. Jeżeli wskutek awarii komputera nie można w danej chwili zapisać zdobytych Punktów,  po zgłoszeniu przez Uczestnika, w terminie do 30 dni od dnia transakcji i przesłaniu paragonu, BOK przyznaje Punkty na konto Uczestnika na podstawie paragonu. Punkty pojawiają się automatycznie na koncie Uczestnika w przeciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia.
 9. W przypadku wprowadzenia nowych możliwości zbierania Punktów (np. oferty partnerskie, promocje) Shell poinformuje Uczestników za pośrednictwem stacji paliw Shell, na stronach internetowych lub w bezpośredniej korespondencji.

B. Punkty dodatkowe

Wszystkie Punkty przyznawane centralnie przez BOK („Punkty dodatkowe”) pojawiają się automatycznie na karcie Uczestnika. Punkty są aktywne po 24 godzinach od momentu ich wprowadzenia przez pracownika BOK.

C.Wymiana Punktów na Nagrody

 1. Punkty  mogą być wymienione na towary i usługi (zwane dalej „Nagrodami”) wyszczególnione w Katalogu, na stronach internetowych Programu lub wybrane towary w sklepie na stacji paliw Shell. Nie ma możliwości wymiany Punktów na gotówkę.
 2. W przypadku wymiany Punktów na Nagrodę lub odbioru Nagrody na stacji paliw Shell, pracownik stacji paliw Shell poprosi Uczestnika Programu o możliwość wczytania karty do terminala, oraz może poprosić o okazanie dokumentu identyfikującego podanego w Zgłoszeniu w celu potwierdzenia, że dana osoba jest uprawniona do wymiany Punktów na Nagrodę lub odbioru Nagrody.
 3. Zamówienia na Nagrody są realizowane zgodnie z oznaczeniami przy Nagrodach lub zgodnie z informacjami dotyczącymi tych Nagród.
 4. W przypadku Nagród oznaczonych „Nagroda do odbioru na stacji po 14 dniach roboczychod złożenia zamówienia” Uczestnik jest zobowiązany odebrać zamówioną Nagrodę po 14 dniach roboczych na stacji, na której zostało złożone zamówienie. Po 14 dniach roboczych oczekiwania na stacji Nagroda zostanie odesłana do magazynu. Ewentualna ponowna wysyłka będzie realizowana na koszt Uczestnika do domu uczestnika na adres korespondencyjny podany w formularzu zgłoszeniowym (w procesie personalizacji).
 5. Przedstawiony w katalogu asortyment Nagród może ulegać zmianom. Zamówienia będą realizowane w miarę dostępności Nagród, do wyczerpania ich asortymentu. W momencie składania zamówienia Uczestnik może zostać poinformowany o ograniczonej dostępności towaru. Wówczas realizacja zamówienia będzie kontynuowana po potwierdzeniu przez Shell dostępności Nagrody.
 6. Shell zachowuje możliwość udostępniania za Punkty innych Nagród, niefigurujących w Katalogu, a objętych promocją. Shell ma także prawo prowadzić promocje związane ze sprzedażą określonych towarów lub usług, w ramach których Punkty mogą być wymieniane na rabaty na towary lub usługi objęte promocją. O warunkach takich akcji informuje on Uczestników za pośrednictwem stacji paliw Shell, na stronach internetowych lub w bezpośredniej korespondencji.
 7. Jeżeli Uczestnik wybierze Nagrodę, którą można odebrać bezpośrednio na stacji paliw Shell, to po odjęciu odpowiedniej ilości Punktów lub, w przypadku Nagród objętych promocją wiązaną, odjęciu Punktów i uiszczeniu opłaty, może odebrać Nagrodę na miejscu. Ilość Nagród na stacjach paliw Shell do natychmiastowego odbioru jest ograniczona.
 8. W przypadku Nagród oznaczonych „Nagroda do odbioru na stacji po 14 dniach roboczychod złożenia zamówienia” w trakcie składania zamówienia obsługa stacji odejmuje z Karty jej Posiadacza odpowiednią ilość Punktów. Posiadacz Karty otrzymuje potwierdzenie zamówienia (kwit Shell ClubSmart), które powinien zachować.
 9. W przypadku zamówień wymagających potwierdzenia z powodu ograniczonej dostępności towaru (o których mowa w pkt 4 powyżej) Punkty zostaną odjęte dopiero po potwierdzeniu zamówienia.
 10. W przypadku zamówień złożonych z kilku Nagród Shell zastrzega sobie prawo odrębnej wysyłki każdej Nagrody.
 11. Shell realizuje dostawy w terminie 14 dni roboczych (Nagrody oznaczone „Nagroda do odbioru na stacji po 14 dniach roboczychod złożenia zamówienia”), o ile nie zostanie ustalony inny termin dostawy. Shell zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku Nagrody w magazynie spowodowanego przyczynami niezależnymi od Shell.
 12. W przypadku Nagród wydawanych w trybie „Punkty + gotówka” i dostarczanych na wskazany adres w trakcie składania zamówienia obsługa stacji paliw Shell odejmie z Karty jej posiadacza odpowiednią liczbę Punktów, zaś posiadacz Karty zobowiązany będzie do zapłaty kwoty w gotówce kurierowi podczas dostawy Nagrody.
 13. W przypadku Nagród wydawanych w trybie „Punkty + gotówka” i dostarczanych na adres stacji w trakcie składania zamówienia obsługa stacji paliw Shell odejmie z Karty jej posiadacza odpowiednią liczbę Punktów, zaś posiadacz Karty zobowiązany będzie do zapłaty kwoty w gotówce na stacji podczas odbioru Nagrody.
 14. W przypadku, gdy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z otrzymaniem Nagrody przez Uczestnika Programu wiąże się obowiązek zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych związanego z wartością Nagrody, Uczestnik Programu otrzymuje dodatkową nagrodę w kwocie odpowiadającej wartości należnego podatku.  Kwota ta ulega automatycznie pobraniu przez Shell na poczet należnego podatku  i zostaje odprowadzona do stosownego Urzędu Skarbowego.  Uczestnik otrzymuje Nagrodę wolną od dodatkowych obciążeń.
 15. W przypadku Nagród związanych z usługami o charakterze lokalnym, np. biletów wstępu do określonych placówek kulturalno-rozrywkowych, Shell zastrzega sobie prawo udostępniania tych Nagród wyłącznie w wybranych stacjach paliw Shell, położonych w pobliżu miejsca świadczenia tych usług.
D. Zwroty i reklamacje
 1. Uczestnik przy składaniu każdego zamówienia otrzymuje kwit. Jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek reklamacji związanej z realizacją zamówienia, to okazanie tego kwitu (przesłanie skanu kwitu mailem do BOK na żądanie) jest warunkiem zbadania sprawy przez BOK.
 2. Uczestnik ma prawo nie przyjąć przesyłki uszkodzonej w transporcie, przy czym powinien wówczas w możliwie najszybszym terminie powiadomić BOK o przyczynie nieprzyjęcia przesyłki.
 3. Prawo zwrotu zamówionej Nagrody przysługuje Uczestnikowi w przypadku jej uszkodzenia w transporcie lub niezgodności z zamówieniem, w tym także niekompletności lub wady. W celu złożenia reklamacji Uczestnik powinien w ciągu miesiąca od daty otrzymania przesyłki, a w przypadku wady Nagrody w terminie miesiąca od stwierdzenia wady, skontaktować się z BOK.
 4. Nagrody posiadające kartę gwarancyjną producenta powinny być reklamowane w punktach serwisowych danego producenta wymienionych w karcie gwarancyjnej

 E. Transfer Punktów z Karty na Kartę

 1. Posiadacz Karty może przekazać zebrane przez siebie Punkty innemu Uczestnikowi Programu w dowolnej ilości w obrębie posiadanej puli Punktów. Zabronione jest pobieranie z tego tytułu opłat czy innych korzyści majątkowych.
 2. Operacja przekazania Punktów odbywa się za pośrednictwem strony internetowej shellsmart.com lub za pośrednictwem BOK – według wskazania Shell, związanego z aktualnymi możliwościami technicznymi Programu.
 3. Jeżeli Punkty z Karty skradzionej, zgubionej przez innego Uczestnika lub Karty zablokowanej będą przeniesione na inną Kartę, Karta ta będzie automatycznie zablokowana do czasu wyjaśnienia przyczyn transferu.
 4. Niedozwolony jest transfer Punktów przy użyciu Kart należących do jednego Uczestnika (duplikatów Kart).

F. Program Shell ClubSmart a karty paliwowe, w tym karty euroShell

Shell zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania Punktów lub określania maksymalnego limitu Punktów, które mogą być przyznane za transakcje realizowane przy użyciu wszystkich lub niektórych kart paliwowych, w tym karty euroShell. Przyznanie Punktów jest uzależnione od indywidualnych ustaleń dotyczących zasad wydawania i korzystania z kart euroShell dokonanych przez dział sprzedaży kart euroShell.

G. Nieprzepisowo zdobyte Karty i Punkty

 1. Kartę uważa się za nieprzepisowo zdobytą, jeżeli uzyskano ją podając do zgłoszenia nieprawdziwe dane lub którą w jakikolwiek sposób sfałszowano. Niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu przez BOK karta jest blokowana do czasu wyjaśnienia.
 2. Nieprzepisowo zdobytymi Punktami są te, które uzyskano odpłatnie od innego Uczestnika lub jeżeli podstawą zapisu były transakcje zakupowe niedokonane przez Uczestnika na którego koncie znalazły się Punkty, lub też, jeżeli Punkty zostały zgromadzone w inny sposób, sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 3. Jeżeli Uczestnik do operacji transferu Punktów użyje lub spróbuje użyć Karty cudzej bez udziału tej osoby lub Karty zablokowanej to czyn ten traktowany jest jako ciężkie naruszenie zasad Programu. W takim przypadku Shell ma prawo zablokować Kartę i wykluczyć Uczestnika z Programu. Wymiana Punktów z Karty zablokowanej nie będzie możliwa.
 4. Shell ma prawo wykluczenia z Programu Uczestnika, który zdobył Punkty lub Kartę w sposób niezgodny z Regulaminem i unieważnienia karty oraz zgromadzonych na niej Punktów.
V. Działalność Biura Obsługi Klientów
 1. Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem Programu i używaniem Kart Uczestnicy mogą uzyskać telefonicznie lub drogą korespondencji od BOK. Pracownicy BOK zajmują się też sprawami blokowania Kart, pytaniami i reklamacjami odnośnie Kart oraz wszelkich operacji dokonywanych na Kartach.
 2. W interesie ochrony danych Uczestników Programu oraz bezpiecznego stosowania Kart, BOK w przypadku telefonicznego zgłoszenia lub prośby zastosowania blokady przez Uczestnika ma prawo zadawać pytania w celu ustalenia tożsamości Uczestnika w zakresie danych podanych przez niego w związku z przystąpieniem i korzystaniem z Programu. W przypadku odmowy udzielenia odpowiedzi przez Uczestnika BOK nie jest zobowiązany do obsługi zgłaszającej się osoby.
 3. Jeżeli pracownik BOK uzna za potrzebne dalsze ustalanie tożsamości dla prośby zgłoszonej telefonicznie, może prosić o potwierdzenie prośby ustnej w formie pisemnej. W takim przypadku informacje ustne tracą ważność.
 4. W przypadku próśb lub reklamacji odnoszących się do spraw dotyczących 1000 lub więcej Punktów, pracownik BOK  ma prawo prosić o potwierdzenie ustnej prośby w formie pisemnej.
 5. Uczestnik może upoważnić na piśmie inną osobę do reprezentowania go w kontaktach z BOK. BOK w razie wątpliwości może zażądać osobistego kontaktu z uczestnikiem albo pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie.
VI. Oferta Nagród
 1. Aktualna oferta Nagród dostępnych dla uczestników Programu zamieszczona jest w Katalogu, na stronie internetowej programu: shellsmart.com (Katalog Shell ClubSmart), na stacjach paliw oraz ewentualnie w innych materiałach reklamowych.
 2. Nagrody z Katalogu są wydawane wraz z takimi akcesoriami, które są wyszczególnione w opisie Nagrody umieszczonym w Katalogu W braku opisu w skład Nagrody mogą nie wchodzić takie akcesoria jak np. baterie.
 3. Nagrody figurujące w katalogu są do dyspozycji w miarę posiadanych zasobów. Shell zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Nagród z katalogu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem stacji paliw Shell lub na stronach internetowych; nie dotyczy to jednak zamówień przyjętych do realizacji, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 4. Wartości punktowe zbliżonych Nagród oferowanych Uczestnikom w kolejnych edycjach Katalogu mogą się od siebie różnić. W razie pojawienia się nowej edycji Katalogu oferta z poprzedniego Katalogu traci ważność w dacie określonej przez Shell. Zamówienia przyjęte do realizacji przed datą utraty ważności katalogu pozostają ważne i zostaną zrealizowane na dotychczasowych zasadach.
 5. Shell ma prawo wycofania z katalogu Nagród wadliwych.
 6. Shell ma prawo wprowadzić promocyjne wartości punktowe w przypadku wybranych Nagród promując w ten sposób określony sposób wymiany Punktów na nagrody np. wymianę Punktów na Nagrody za pośrednictwem strony http://www.shellsmart.com/. Oferta może być ograniczona w czasie.

VII. Współpraca z Partnerami

 1. Dla podniesienia atrakcyjności Programu Shell ma prawo ogłaszania promocji lub akcji na czas określony, dla których wprowadza stronę trzecią jako Partnera na czas trwania tej promocji. O oddzielnych zasadach takich akcji Shell informuje Uczestników w formie reklamy na stacjach Shell, na stronach internetowych, a tych, którzy wyrazili na to zgodę w Zgłoszeniu, również w bezpośredniej korespondencji. Dla promocji na czas określony Shell ma prawo ustalać zasady odbiegające od ogólnych, ale nie mogą one naruszać interesu Uczestników.
 2. Uczestnik akceptuje iż Shell ma prawo do przekazywania jego danych podmiotom zewnętrznym współpracującym z Shell na potrzeby realizacji promocji, które zapewniają produkty i/lub usługi użytkownikom aplikacji Shell i Programu lojalnościowego Shell. W szczególności  Shell może przekazać dane:

  - Innym spółkom z grupy Shell;
  - Autoryzowanym podmiotom zewnętrznym współpracującym z Shell Polska sp. z o.o., które zapewniają produkty i/lub usługi użytkownikom Aplikacji Shell i Programu lojalnościowego Shell
  - Autoryzowanym dostawcom usług zaangażowanym w płatności mobilne (takim jak PayPal, Apple Wallet czy Android Pay)
  - Autoryzowanym agentom, licencjobiorcom, dostawcom usług i/lub podwykonawcom Shell Polska sp. z o.o.,
  - Za Państwa zgodą innym podmiotom z którymi Shell Polska planuje nawiązać współpracę w ramach realizowania usług związanych z Programem lojalnościowym Shell oraz jego funkcjonowaniem i promocją

 3. Dla jak najbardziej pomyślnego funkcjonowania Programu oraz zapewnienia obsługi Uczestników na jak najwyższym poziomie, Shell może włączyć do Programu inne podmioty w charakterze Partnerów. Partner poprzez uczestnictwo w Programie może stać się jednostką przydzielającą lub wymieniającą Punkty. O włączeniu Partnera/ów do Programu Shell poinformuje Uczestników w Katalogu, za pośrednictwem stacji paliw Shell, na stronach internetowych, a dla tych, którzy wyrazili na to zgodę w Zgłoszeniu, również w korespondencji bezpośredniej.

VIII. Ważność Kart i Punktów

 1. Punkty  wydane po dniu 30 kwietnia 2011 r. zachowują ważność przez okres 4 lat.
 2. Shell unieważnia Punkty starsze niż 4 lata co roku 31 grudnia.
 3. Shell wyklucza z Programu Uczestnika, blokuje Kartę i unieważnia Punkty znajdujące się na jego Karcie, jeżeli Uczestnik nie jest aktywny przez okres 36 miesięcy. Pod pojęciem nieaktywności Uczestnika rozumie się sytuację, w której Uczestnik nie dokonał zakupu, z którym związany był faktyczny zapis Punktów na Karcie, przez okres 36 miesięcy od dnia ostatniego takiego zapisu, lub nie dokonał wymiany Punktów na Nagrody.
 4. Regulamin ma zastosowanie również do wydanych do dnia 12 września 2011 roku kart SMART i punktów SMART. Przez Karty ClubSmart i Punkty Shell ClubSmart należy rozumieć także odpowiednio karty SMART i punkty SMART oraz do wszystkich Kart wydanych przed wejściem niniejszego Regulaminu w życie. Uczestnicy którzy nie akceptują zmian, mogą w terminie 30 dni od dnia poinformowania ich o wejściu w życie Regulaminu  zgłosić w BOK rezygnację z uczestnictwa w Programie, a wówczas nastąpi rozliczenie ich dotychczasowych Punktów, a następnie zablokowanie Karty.
IX. Zmiany i likwidacja Programu
 1. Shell może dowolnie zadecydować o zakończeniu Programu.
 2. Obwieszczenie zakończenia Programu będzie przez  Shell wystawione na wszystkich stacjach paliw Shell biorących udział w Programie w dobrze widocznym miejscu z wyprzedzeniem przynajmniej 60 dni. Obwieszczenie będzie zawierać szczegółowe warunki  zakończenia i datę ostatecznego terminu wymiany Punktów.
 3. Po zakończeniu Programu Punkty nie mogą być  gromadzone ani wymieniane na Nagrody.

 

 

 

Niniejszy Regulamin obowiązywał od  01.09.2018r. do 30.10.2018r.

 I.Zasady ogólne Programu Shell ClubSmart

 1. Regulamin organizowanego przez Shell Programu Shell ClubSmart (zwanego dalej “Programem”), przeznaczonego dla Stałych Klientów Shell, zawiera warunki i zasady uczestnictwa w tym Programie oraz ustala zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem Programu a  Shell Polska Sp. z o.o. (zwaną dalej „Shell”), jako jego Organizatorem.
 2. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne. Poprzez przystąpienie do Programu Uczestnik przyjmuje warunki i zasady określone w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”). Jeżeli Posiadacz karty naruszy warunki Regulaminu, to tym samym narusza umowę, co może skutkować rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym i zablokowaniem lub odebraniem karty oraz przejęciem zgromadzonych przez Uczestnika punktów.
 3. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które wskażą adres do korespondencji i doręczania Nagród na terenie Polski. Pracownicy stacji paliw Shell, w tym również stacji patronackich Shell nie mogą uczestniczyć w Programie podczas pracy w placówkach Shell.
 4. Shell zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, przy jednoczesnym powiadamianiu o tym Uczestników za pośrednictwem strony internetowej shellsmart.com oraz w korespondencji elektronicznej lub poprzez sms jeżeli Uczestnik udostępnił adres mailowy albo nr telefonu. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Programie z powodu zmiany Regulaminu, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia go o wprowadzeniu zmiany.
 5. Shell może wyłączyć poszczególne stacje paliw Shell z Programu. Za zakup paliwa i dokonywanie innych zakupów w takich placówkach Shell nie można uzyskać Punktów. Stacje paliw Shell uczestniczące w Programie są oznakowane emblematem Shell ClubSmart.
 6. Shell zastrzega możliwość wyłączenia poszczególnych stacji paliw Shell z Programu  w zakresie możliwości zamawiania i/lub odbierania na nich Nagród. Takie stacje zostaną w odpowiedni sposób oznakowane.
 7. Shell ma prawo tworzenia w ramach Programu  klubów dla określonych grup Uczestników Programu. Zasady uczestniczenia w tych klubach określane będą w odrębnych regulaminach.

 II. Warunki przystąpienia, karta Shell ClubSmart

 1. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień, osoba, która chce przystąpić do Programu, zbierać punkty Shell ClubSmart (dalej zwane Punktami) w zamian za swoje zakupy na stacji paliw i wymieniać zebrane Punkty na nagrody powinna spełnić łącznie następujące warunki: (a) odebrać kartę Shell ClubSmart (dalej zwaną Kartą) na stacji paliw Shell, (b) zaakceptować Regulamin Programu, (c) prawidłowo spersonalizować Kartę oraz (d) podpisać Kartę.
 2. Karta bez podpisu Uczestnika nie będzie akceptowana przez obsługę stacji. Karta podpisana, ale nie spersonalizowana służy wyłącznie do zbierania Punktów. Personalizacja Karty pozwala na wymianę Punktów na Nagrody zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 3. Pod warunkiem spersonalizowania Karty Uczestnik może zamienić Punkty zgromadzone za zakupy towarów lub usług na stacji paliw Shell biorącej udział w Programie na Nagrody lub usługi zgodnie z ofertą umieszczoną w katalogu Shell ClubSmart (dalej jako Katalog), na stronie internetowej shellsmart.com, na stacjach paliw Shell, ulotkach wydawanych przez Shell oraz innych materiałach wydawanych przez Shell.
 4. Personalizacja Karty może nastąpić w jeden następujących sposobów:
 5. a) poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej shellsmart.com,
 6. b) telefonicznie poprzez Biuro Obsługi Klienta (BOK) pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej Programu ClubSmart (www.shellsmart.com).
 7. Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane Punkty po upływie 48 godzin od spersonalizowania Karty na stronie internetowej lub poprzez BOK. Poprzez spersonalizowanie Karty uczestnik Programu wyraża zgodę na gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie przez Shell w celach związanych z realizacją Programu swoich danych osobowych podanych Shell jako organizatorowi Programu. Dane będą służyć identyfikacji Uczestnika, oraz w celach kontaktowych związanych m. in. z wyjaśnianiem reklamacji lub przesyłaniem zamówionych Nagród.
 8. Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o organizowanych akcjach promocyjnych. Poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną na podany adres e-mail, poprzez sms na podany numer, poprzez aplikacje internetowe lub pocztą, na wskazany w zgłoszeniu adres, informacji handlowych, w tym informacji o promocjach objętych Programem.
 9. Zgłoszenia wypełnione nieprawidłowo nie będą przyjmowane.
 10. Uczestnik powinien powiadomić Organizatora o zmianach w danych zawartych w zgłoszeniu za pośrednictwem strony internetowej shellsmart.com lub telefonicznie w BOK w terminie 10 dni roboczych od wystąpienia zmiany. Wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z niepowiadomienia obciążają Uczestnika.
 11. Każdy z Uczestników posiada indywidualny numer Karty. Karta nie może być używana przez osoby trzecie, inne niż osoba, która Kartę podpisała. Shell zastrzega sobie prawo unieważnienia Punktów zdobytych na Kartę przez osobę inną niż uprawniony do niej Uczestnik.
 12. Karta  stanowi własność Shell.
 13. Karty są przekazywane Uczestnikom nieodpłatnie.
 14. Każdy Uczestnik może korzystać tylko z jednej karty, a w ramach jednego gospodarstwa domowego może być aktywnych maksymalnie 5 Kart.
 15. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.
 16. Karta  nie jest zbywalna i nie można jej przekazywać osobom trzecim.
 17. Shell ma prawo wydawać karty Shell ClubSmart o różnej szacie graficznej, w tym umieszczać na nich logo poszczególnych Partnerów programu.
 18. W ramach prowadzonych promocji lub ofert specjalnych Shell ma prawo wydawać Karty  na zasadach odmiennych od określonych w Regulaminie, w tym także za pośrednictwem Partnerów Programu. W takim przypadku zasady wydawania i korzystania z takich Kart  określone są w regulaminie danej promocji lub oferty specjalnej.

 

III. Uszkodzenie, zagubienie, zniszczenie, kradzież Karty.

 1. O każdym przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty należy niezwłocznie telefonicznie powiadomić BOK. Spersonalizowana Karta zostanie zablokowana, a w jej miejsce zostanie wydana nowa Karta na tych samych zasadach i z tą samą ilością Punktów. Nie ma możliwości przeniesienia Punktów z utraconej lub uszkodzonej Karty niespersonalizowanej. Jeżeli Karta została uszkodzona, wydanie duplikatu nastąpi po jej zwrocie do BOK.
 2. Karta może także zostać zablokowana w przypadku podania nieprawdziwych danych w formularzu zgłoszeniowym, o czym Shell zawiadomi Uczestnika.
 3. Shell nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zagubienia lub uszkodzenia karty, jeżeli Uczestnik nie zgłosił tego faktu oraz nie spersonalizował Karty, włącznie z wymianą Punktów na nagrody przez nieuprawnioną osobę. Shell przejmuje odpowiedzialność za zablokowanie Karty i zabezpieczenie zgromadzonych Punktów po 24 godzinach od chwili zgłoszenia utraty lub uszkodzenia spersonalizowanej Karty.
 4. Zablokowanej Karty  nie można dalej używać. W razie odnalezienia zablokowanej Karty Uczestnik powinien skontaktować się z BOK celem podjęcia dalszych kroków.
 5. W przypadku wystawienia duplikatu karty dotychczas zgromadzone przez Uczestnika Punkty  zostaną automatycznie zapisane na nowej karcie. W okresie oczekiwania na duplikat Karty Punkty nie są naliczane. Pracownik BOK może dokonać innych ustaleń z Uczestnikiem.
 6. Doręczenie duplikatu Karty  powinno nastąpić w terminie 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia zagubienia lub kradzieży Karty w BOK, a w przypadku Kart  uszkodzonych - od chwili zgłoszenia uszkodzenia albo od chwili doręczenia uszkodzonej karty do BOK na adres ustalony telefonicznie.
 7. Posiadacz Karty  może skorzystać z wymiany karty najwyżej 9 razy. Shell ma prawo każdorazowo badać zasadność wymiany Karty.

 

IV. Korzystanie z Karty

A. Gromadzenie Punktów na Karcie

 1. Punktymożna zdobywać na stacjach paliw Shell na terenie Polski, a także u Partnerów, zgodnie z ofertą przedstawioną w Katalogu, na stronie internetowej shellsmart.com oraz informacjami udostępnionymi na stacjach Shell biorących udział w Programie. 
 2. W celu zapisu Punktów na Karcie  Uczestnik powinien przekazać Kartę kasjerowi przed dokonaniem płatności. Punkty  za zakupy dokonane na stacjach Shell są zapisywane w systemie informatycznym  automatycznie po umieszczeniu przez kasjera karty w czytniku kart przed zakończeniem transakcji.
 3. Korzystanie z Punktów jest możliwe po 48 godzinach od momentu dokonania transakcji. Punkty  uzyskane u Partnerów mogą być zapisywane na Karcie w nieznacznie dłuższym terminie. Partner Programu  jest zobowiązany poinformować swoich Uczestników o sposobie i terminie naliczania Punktów.
 4. Karta  jest przypisana do osoby, a nie do pojazdu. Karty Shell może używać tylko osoba, której podpis widnieje na karcie (Uczestnik) i używanie jej wymaga fizycznej obecności Uczestnika przy zakupie i użyciu Karty. Niedozwolone jest pozostawianie kart na stacji paliw w celu zapisywania punktów. Karty takie Shell może wycofać i zablokować, a Uczestnika wykluczyć z Programu.
 5. Za podstawę do zapisania Punktów może służyć wyłącznie dokonanie zakupów przez Posiadacza karty. W przypadku, gdy przy wymianie Punktów zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że podstawą Punktów zapisanych Posiadaczowi Karty  nie były rzeczywiste zakupy Posiadacza, Punkty mogą nie zostać wymienione na Nagrody, a Shell ma prawo zatrzymać Kartę  i wstrzymać wydanie Nagrody do czasu wyjaśnienia sprawy.
 6. Uczestnik, który nie posiada Karty  przy dokonywaniu zakupów lub z jakichkolwiek względów nie przekazał jej kasjerowi przed dokonaniem płatności, nie otrzymuje Punktów. Punkty za dokonany zakup nie mogą być wpisywane na Kartę  na podstawie później przedstawionego paragonu kasowego.
 7. Wszelkie reklamacje związane ze zgromadzonymi Punktami  mogą być rozpatrywane tylko po przedstawieniu paragonów kasowych w terminie do 30 dni od daty zakupu.
 8. Jeżeli wskutek awarii komputera nie można w danej chwili zapisać zdobytych Punktów,  po zgłoszeniu przez Uczestnika, w terminie do 30 dni od dnia transakcji i przesłaniu paragonu, BOK przyznaje Punkty na konto Uczestnika na podstawie paragonu. Punkty pojawiają się automatycznie na koncie Uczestnika w przeciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia.
 9. W przypadku wprowadzenia nowych możliwości zbierania Punktów (np. oferty partnerskie, promocje) Shell poinformuje Uczestników za pośrednictwem stacji paliw Shell, na stronach internetowych lub w bezpośredniej korespondencji.

B. Punkty dodatkowe

Wszystkie Punkty przyznawane centralnie przez BOK („Punkty dodatkowe”) pojawiają się automatycznie na karcie Uczestnika. Punkty są aktywne po 24 godzinach od momentu ich wprowadzenia przez pracownika BOK.

C.Wymiana Punktów na Nagrody

 1. Punkty  mogą być wymienione na towary i usługi (zwane dalej „Nagrodami”) wyszczególnione w Katalogu, na stronach internetowych Programu lub wybrane towary w sklepie na stacji paliw Shell. Nie ma możliwości wymiany Punktów na gotówkę.
 2. W przypadku wymiany Punktów na Nagrodę lub odbioru Nagrody na stacji paliw Shell, pracownik stacji paliw Shell poprosi Uczestnika Programu o możliwość wczytania karty do terminala, oraz może poprosić o okazanie dokumentu identyfikującego podanego w Zgłoszeniu w celu potwierdzenia, że dana osoba jest uprawniona do wymiany Punktów na Nagrodę lub odbioru Nagrody.
 3. Zamówienia na Nagrody są realizowane zgodnie z oznaczeniami przy Nagrodach lub zgodnie z informacjami dotyczącymi tych Nagród.
 4. W przypadku Nagród oznaczonych „Nagroda do odbioru na stacji po 14 dniach roboczychod złożenia zamówienia” Uczestnik jest zobowiązany odebrać zamówioną Nagrodę po 14 dniach roboczych na stacji, na której zostało złożone zamówienie. Po 14 dniach roboczych oczekiwania na stacji Nagroda zostanie odesłana do magazynu. Ewentualna ponowna wysyłka będzie realizowana na koszt Uczestnika do domu uczestnika na adres korespondencyjny podany w formularzu zgłoszeniowym (w procesie personalizacji).
 5. Przedstawiony w katalogu asortyment Nagród może ulegać zmianom. Zamówienia będą realizowane w miarę dostępności Nagród, do wyczerpania ich asortymentu. W momencie składania zamówienia Uczestnik może zostać poinformowany o ograniczonej dostępności towaru. Wówczas realizacja zamówienia będzie kontynuowana po potwierdzeniu przez Shell dostępności Nagrody.
 6. Shell zachowuje możliwość udostępniania za Punkty innych Nagród, niefigurujących w Katalogu, a objętych promocją. Shell ma także prawo prowadzić promocje związane ze sprzedażą określonych towarów lub usług, w ramach których Punkty mogą być wymieniane na rabaty na towary lub usługi objęte promocją. O warunkach takich akcji informuje on Uczestników za pośrednictwem stacji paliw Shell, na stronach internetowych lub w bezpośredniej korespondencji.
 7. Jeżeli Uczestnik wybierze Nagrodę, którą można odebrać bezpośrednio na stacji paliw Shell, to po odjęciu odpowiedniej ilości Punktów lub, w przypadku Nagród objętych promocją wiązaną, odjęciu Punktów i uiszczeniu opłaty, może odebrać Nagrodę na miejscu. Ilość Nagród na stacjach paliw Shell do natychmiastowego odbioru jest ograniczona.
 8. W przypadku Nagród oznaczonych „Nagroda do odbioru na stacji po 14 dniach roboczychod złożenia zamówienia” w trakcie składania zamówienia obsługa stacji odejmuje z Karty jej Posiadacza odpowiednią ilość Punktów. Posiadacz Karty otrzymuje potwierdzenie zamówienia (kwit Shell ClubSmart), które powinien zachować.
 9. W przypadku zamówień wymagających potwierdzenia z powodu ograniczonej dostępności towaru (o których mowa w pkt 4 powyżej) Punkty zostaną odjęte dopiero po potwierdzeniu zamówienia.
 10. W przypadku zamówień złożonych z kilku Nagród Shell zastrzega sobie prawo odrębnej wysyłki każdej Nagrody.
 11. Shell realizuje dostawy w terminie 14 dni roboczych (Nagrody oznaczone „Nagroda do odbioru na stacji po 14 dniach roboczychod złożenia zamówienia”), o ile nie zostanie ustalony inny termin dostawy. Shell zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku Nagrody w magazynie spowodowanego przyczynami niezależnymi od Shell.
 12. W przypadku Nagród wydawanych w trybie „Punkty + gotówka” i dostarczanych na wskazany adres w trakcie składania zamówienia obsługa stacji paliw Shell odejmie z Karty jej posiadacza odpowiednią liczbę Punktów, zaś posiadacz Karty zobowiązany będzie do zapłaty kwoty w gotówce kurierowi podczas dostawy Nagrody.
 13. W przypadku Nagród wydawanych w trybie „Punkty + gotówka” i dostarczanych na adres stacji w trakcie składania zamówienia obsługa stacji paliw Shell odejmie z Karty jej posiadacza odpowiednią liczbę Punktów, zaś posiadacz Karty zobowiązany będzie do zapłaty kwoty w gotówce na stacji podczas odbioru Nagrody.
 14. W przypadku, gdy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z otrzymaniem Nagrody przez Uczestnika Programu wiąże się obowiązek zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych związanego z wartością Nagrody, Uczestnik Programu otrzymuje dodatkową nagrodę w kwocie odpowiadającej wartości należnego podatku.  Kwota ta ulega automatycznie pobraniu przez Shell na poczet należnego podatku  i zostaje odprowadzona do stosownego Urzędu Skarbowego.  Uczestnik otrzymuje Nagrodę wolną od dodatkowych obciążeń.
 15. W przypadku Nagród związanych z usługami o charakterze lokalnym, np. biletów wstępu do określonych placówek kulturalno-rozrywkowych, Shell zastrzega sobie prawo udostępniania tych Nagród wyłącznie w wybranych stacjach paliw Shell, położonych w pobliżu miejsca świadczenia tych usług.
D. Zwroty i reklamacje
 1. Uczestnik przy składaniu każdego zamówienia otrzymuje kwit. Jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek reklamacji związanej z realizacją zamówienia, to okazanie tego kwitu (przesłanie skanu kwitu mailem do BOK na żądanie) jest warunkiem zbadania sprawy przez BOK.
 2. Uczestnik ma prawo nie przyjąć przesyłki uszkodzonej w transporcie, przy czym powinien wówczas w możliwie najszybszym terminie powiadomić BOK o przyczynie nieprzyjęcia przesyłki.
 3. Prawo zwrotu zamówionej Nagrody przysługuje Uczestnikowi w przypadku jej uszkodzenia w transporcie lub niezgodności z zamówieniem, w tym także niekompletności lub wady. W celu złożenia reklamacji Uczestnik powinien w ciągu miesiąca od daty otrzymania przesyłki, a w przypadku wady Nagrody w terminie miesiąca od stwierdzenia wady, skontaktować się z BOK.
 4. Nagrody posiadające kartę gwarancyjną producenta powinny być reklamowane w punktach serwisowych danego producenta wymienionych w karcie gwarancyjnej

 E. Transfer Punktów z Karty na Kartę

 1. Posiadacz Karty może przekazać zebrane przez siebie Punkty innemu Uczestnikowi Programu w dowolnej ilości w obrębie posiadanej puli Punktów. Zabronione jest pobieranie z tego tytułu opłat czy innych korzyści majątkowych.
 2. Operacja przekazania Punktów odbywa się za pośrednictwem strony internetowej shellsmart.com lub za pośrednictwem BOK – według wskazania Shell, związanego z aktualnymi możliwościami technicznymi Programu.
 3. Jeżeli Punkty z Karty skradzionej, zgubionej przez innego Uczestnika lub Karty zablokowanej będą przeniesione na inną Kartę, Karta ta będzie automatycznie zablokowana do czasu wyjaśnienia przyczyn transferu.
 4. Niedozwolony jest transfer Punktów przy użyciu Kart należących do jednego Uczestnika (duplikatów Kart).

F. Program Shell ClubSmart a karty paliwowe, w tym karty euroShell

Shell zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania Punktów lub określania maksymalnego limitu Punktów, które mogą być przyznane za transakcje realizowane przy użyciu wszystkich lub niektórych kart paliwowych, w tym karty euroShell. Przyznanie Punktów jest uzależnione od indywidualnych ustaleń dotyczących zasad wydawania i korzystania z kart euroShell dokonanych przez dział sprzedaży kart euroShell.

G. Nieprzepisowo zdobyte Karty i Punkty

 1. Kartę uważa się za nieprzepisowo zdobytą, jeżeli uzyskano ją podając do zgłoszenia nieprawdziwe dane lub którą w jakikolwiek sposób sfałszowano. Niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu przez BOK karta jest blokowana do czasu wyjaśnienia.
 2. Nieprzepisowo zdobytymi Punktami są te, które uzyskano odpłatnie od innego Uczestnika lub jeżeli podstawą zapisu były transakcje zakupowe niedokonane przez Uczestnika na którego koncie znalazły się Punkty, lub też, jeżeli Punkty zostały zgromadzone w inny sposób, sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 3. Jeżeli Uczestnik do operacji transferu Punktów użyje lub spróbuje użyć Karty cudzej bez udziału tej osoby lub Karty zablokowanej to czyn ten traktowany jest jako ciężkie naruszenie zasad Programu. W takim przypadku Shell ma prawo zablokować Kartę i wykluczyć Uczestnika z Programu. Wymiana Punktów z Karty zablokowanej nie będzie możliwa.
 4. Shell ma prawo wykluczenia z Programu Uczestnika, który zdobył Punkty lub Kartę w sposób niezgodny z Regulaminem i unieważnienia karty oraz zgromadzonych na niej Punktów.
V. Działalność Biura Obsługi Klientów
 1. Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem Programu i używaniem Kart Uczestnicy mogą uzyskać telefonicznie lub drogą korespondencji od BOK. Pracownicy BOK zajmują się też sprawami blokowania Kart, pytaniami i reklamacjami odnośnie Kart oraz wszelkich operacji dokonywanych na Kartach.
 2. W interesie ochrony danych Uczestników Programu oraz bezpiecznego stosowania Kart, BOK w przypadku telefonicznego zgłoszenia lub prośby zastosowania blokady przez Uczestnika ma prawo zadawać pytania w celu ustalenia tożsamości Uczestnika w zakresie danych podanych przez niego w związku z przystąpieniem i korzystaniem z Programu. W przypadku odmowy udzielenia odpowiedzi przez Uczestnika BOK nie jest zobowiązany do obsługi zgłaszającej się osoby.
 3. Jeżeli pracownik BOK uzna za potrzebne dalsze ustalanie tożsamości dla prośby zgłoszonej telefonicznie, może prosić o potwierdzenie prośby ustnej w formie pisemnej. W takim przypadku informacje ustne tracą ważność.
 4. W przypadku próśb lub reklamacji odnoszących się do spraw dotyczących 1000 lub więcej Punktów, pracownik BOK  ma prawo prosić o potwierdzenie ustnej prośby w formie pisemnej.
 5. Uczestnik może upoważnić na piśmie inną osobę do reprezentowania go w kontaktach z BOK. BOK w razie wątpliwości może zażądać osobistego kontaktu z uczestnikiem albo pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie.
VI. Oferta Nagród
 1. Aktualna oferta Nagród dostępnych dla uczestników Programu zamieszczona jest w Katalogu, na stronie internetowej programu: shellsmart.com (Katalog Shell ClubSmart), na stacjach paliw oraz ewentualnie w innych materiałach reklamowych.
 2. Nagrody z Katalogu są wydawane wraz z takimi akcesoriami, które są wyszczególnione w opisie Nagrody umieszczonym w Katalogu W braku opisu w skład Nagrody mogą nie wchodzić takie akcesoria jak np. baterie.
 3. Nagrody figurujące w katalogu są do dyspozycji w miarę posiadanych zasobów. Shell zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Nagród z katalogu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem stacji paliw Shell lub na stronach internetowych; nie dotyczy to jednak zamówień przyjętych do realizacji, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 4. Wartości punktowe zbliżonych Nagród oferowanych Uczestnikom w kolejnych edycjach Katalogu mogą się od siebie różnić. W razie pojawienia się nowej edycji Katalogu oferta z poprzedniego Katalogu traci ważność w dacie określonej przez Shell. Zamówienia przyjęte do realizacji przed datą utraty ważności katalogu pozostają ważne i zostaną zrealizowane na dotychczasowych zasadach.
 5. Shell ma prawo wycofania z katalogu Nagród wadliwych.
 6. Shell ma prawo wprowadzić promocyjne wartości punktowe w przypadku wybranych Nagród promując w ten sposób określony sposób wymiany Punktów na nagrody np. wymianę Punktów na Nagrody za pośrednictwem strony http://www.shellsmart.com/. Oferta może być ograniczona w czasie.

VII. Współpraca z Partnerami

 1. Dla podniesienia atrakcyjności Programu Shell ma prawo ogłaszania promocji lub akcji na czas określony, dla których wprowadza stronę trzecią jako Partnera na czas trwania tej promocji. O oddzielnych zasadach takich akcji Shell informuje Uczestników w formie reklamy na stacjach Shell, na stronach internetowych, a tych, którzy wyrazili na to zgodę w Zgłoszeniu, również w bezpośredniej korespondencji. Dla promocji na czas określony Shell ma prawo ustalać zasady odbiegające od ogólnych, ale nie mogą one naruszać interesu Uczestników.
 2. Uczestnik akceptuje iż Shell ma prawo do przekazywania jego danych autoryzowanym podmiotom zewnętrznym współpracującym z Shell jako Partner na czas trwania promocji, które zapewniają produkty i/lub usługi użytkownikom aplikacji Shell i Programu lojalnościowego Shell.
 3. Dla jak najbardziej pomyślnego funkcjonowania Programu oraz zapewnienia obsługi Uczestników na jak najwyższym poziomie, Shell może włączyć do Programu inne podmioty w charakterze Partnerów. Partner poprzez uczestnictwo w Programie może stać się jednostką przydzielającą lub wymieniającą Punkty. O włączeniu Partnera/ów do Programu Shell poinformuje Uczestników w Katalogu, za pośrednictwem stacji paliw Shell, na stronach internetowych, a dla tych, którzy wyrazili na to zgodę w Zgłoszeniu, również w korespondencji bezpośredniej.

VIII. Ważność Kart i Punktów

 1. Punkty  wydane po dniu 30 kwietnia 2011 r. zachowują ważność przez okres 4 lat.
 2. Shell unieważnia Punkty starsze niż 4 lata co roku 31 grudnia.
 3. Shell wyklucza z Programu Uczestnika, blokuje Kartę i unieważnia Punkty znajdujące się na jego Karcie, jeżeli Uczestnik nie jest aktywny przez okres 36 miesięcy. Pod pojęciem nieaktywności Uczestnika rozumie się sytuację, w której Uczestnik nie dokonał zakupu, z którym związany był faktyczny zapis Punktów na Karcie, przez okres 36 miesięcy od dnia ostatniego takiego zapisu, lub nie dokonał wymiany Punktów na Nagrody.
 4. Regulamin ma zastosowanie również do wydanych do dnia 12 września 2011 roku kart SMART i punktów SMART. Przez Karty ClubSmart i Punkty Shell ClubSmart należy rozumieć także odpowiednio karty SMART i punkty SMART oraz do wszystkich Kart wydanych przed wejściem niniejszego Regulaminu w życie. Uczestnicy którzy nie akceptują zmian, mogą w terminie 30 dni od dnia poinformowania ich o wejściu w życie Regulaminu  zgłosić w BOK rezygnację z uczestnictwa w Programie, a wówczas nastąpi rozliczenie ich dotychczasowych Punktów, a następnie zablokowanie Karty.
IX. Zmiany i likwidacja Programu
 1. Shell może dowolnie zadecydować o zakończeniu Programu.
 2. Obwieszczenie zakończenia Programu będzie przez  Shell wystawione na wszystkich stacjach paliw Shell biorących udział w Programie w dobrze widocznym miejscu z wyprzedzeniem przynajmniej 60 dni. Obwieszczenie będzie zawierać szczegółowe warunki  zakończenia i datę ostatecznego terminu wymiany Punktów.
 3. Po zakończeniu Programu Punkty nie mogą być  gromadzone ani wymieniane na Nagrody.

 

 

 

 

© Shell Polska Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenia prawne | Polityka Prywatności | Regulamin
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08