[text]

Don't show...
Zaregistrovat
 1. Shell ClubSmart

Shell ClubSmart je název věrnostního programu, který společnost Shell Czech Republic a.s., IČ 15890554, se sídlem Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 690 (dále jen „Společnost Shell“) nabízí fyzickým osobám - zákazníkům sítě čerpacích stanic Shell v ČR splňujícím níže uvedené podmínky (dále jen „Program“). Cílem Programu je zvýšení kvality v oblasti prodeje zboží a poskytování služeb na čerpacích stanicích Shell. Na základě přesně definované výše obratu (nákupů) dosažené zákazníkem za určité časové období mají členové Programu možnost požádat o poskytnutí slevy ve formě poukázky na odběr zboží a služeb uvedených v Shell ClubSmart katalogu (dále jen „Katalog“) a v rámci speciálních akcích (společně s Katalogem dále jen „Nabídka“). Společnost Shell tak svým zákazníkům - členům Programu poskytuje bonus (tzv. obratový naturální rabat) ve formě zboží a služeb specifikovaných v Nabídce (dále jen „Odměna“). Společnost Shell je oprávněna k účasti na Programu přizvat partnery. O takové skutečnosti bude Společnost Shell své zákazníky - členy Programu informovat.Společnost Shell je oprávněna vytvářet pro členy Programu speciální akce, o kterých budou členové Programu informováni. Pravidla takovýchto speciálních akcí budou zveřejňována na internetových stránkách Programu - www.shellsmart.com Podmínky a pravidla Programu jsou upravena v tomto dokumentu s názvem Všeobecné podmínky a pravidla Shell ClubSmart (dále jen „Podmínky“).

 1. Členství v Programu a karta Shell ClubSmart

Členem Programu (dále jen „Člen“) se může stát jakákoliv fyzická osoba, která dovršila 16 let a souhlasí s Podmínkami. Členem se nemůže stát jiný subjekt než fyzická osoba splňující podmínky uvedené výše, tj. Členem se nemůže stát obchodní společnost ani jiná právnická osoba. Členem se nestane ani fyzická osoba, která: a) zneužila ochrannou známku Shell, ClubSmart nebo ochrannou známku partnera Programu; b) zneužila mechanismus a výhody Programu.

Zájemce o členství v Programu má možnost získat Shell ClubSmart kartu (dále jen „Karta“), která je součástí  papírové podoby přihlášky do Programu na všech čerpacích stanicích provozovaných pod značkou Shell v České republice. Současně jsou na těchto čerpacích stanicích k dispozici Podmínky.

Členství v Programu vzniká jedním z níže uvedených způsobů, přičemž použije-li zájemce o členství v Programu více než jeden z níže uvedených způsobů registrace, jeho členství v Programu vzniká tím ze způsobů registrace, který byl úspěšně dokončen jako první v pořadí:

 • zaregistrováním řádně vyplněné papírové podoby přihlášky do Programu a příslušné Karty do systému Společnosti Shell.

Za řádně vyplněnou papírovou podobu přihlášky se považuje přihláška, ve které jsou pravdivě uvedeny údaje: jméno, příjmení, adresa pro korespondenci a dodání Odměn (P.O. Box nebo adresa zaměstnání nebudou uznány; musí se jednat o adresu na území České republiky), datum narození, číslo Karty, den vyplnění přihlášky a vlastnoruční podpis. Vyplněním a podepsáním papírové podoby přihlášky zákazník potvrzuje svůj souhlas s Podmínkami a Zásadami ochrany soukromí. Řádně vyplněnou papírovou podobu přihlášky mohou zákazníci odevzdat obsluze na kterékoli čerpací stanici Shell v České republice. Na základě řádně vyplněné papírové podoby přihlášky Společnost Shell zaregistruje zákazníka a jeho Kartu do systému Společnosti Shell do 30 dnů ode dne odevzdání papírové podoby přihlášky na čerpací stanici. Zákazník je po dobu do zaregistrování do systému Společnosti Shell oprávněn sbírat Shell ClubSmart body (dále jen „Body“). Po zaregistrování do systému Společnosti Shell je Člen oprávněn využívat všechny výhody Programu.

 • zaregistrováním řádně vyplněné elektronické verze přihlášky do Programu a příslušné Karty na www.shellsmart.com do systému Společnosti Shell.

Za řádně vyplněnou elektronickou verzi přihlášky se považuje přihláška, ve které jsou pravdivě uvedeny údaje:jméno, příjmení, adresa pro korespondenci a dodání Odměn (musí se jednat o adresu na území České republiky; P.O.Box nebo adresa zaměstnání nebudou uznány), datum narození, číslo Karty, e-mailová adresa, den vyplnění přihlášky. Takto vyplněnou přihlášku je zákazník povinen potvrdit prostřednictvím stisknutí tlačítka „Registrovat“. Vyplněním a potvrzením elektronické verze přihlášky (včetně zaškrtnutí příslušného políčka) zákazník vyjadřuje svůj souhlas s Podmínkami a Zásadami ochrany soukromí. Po vyplnění a potvrzení elektronické verze přihlášky bude zákazníkovi odeslán na jím udanou e-mailovou adresu registrační email, jehož prostřednictvím musí zákazník registraci dokončit. Registrace přihlášky, resp. Karty do systému Společnosti Shell proběhne bezprostředně poté, co zákazník registraci tímto způsobem  dokončí. Zákazník je po dobu do zaregistrování do systému Společnosti Shell oprávněn sbírat Body. Po zaregistrování do systému Společnosti Shell je Člen oprávněn využívat všechny výhody Programu.

 • zaregistrováním řádně podané přihlášky do Programu a příslušné Karty, a to telefonicky prostřednictvím zákaznické linky Programu +420 244 025 444,                        do systému Společnosti Shell

Za řádné podání přihlášky prostřednictvím zákaznické linky Programu se považuje pravdivé sdělení následujících údajů pracovníkovi zákaznické linky Programu: jméno, příjmení, adresa pro korespondenci a dodání Odměn (musí se jednat o adresu na území České republiky; P.O. Box nebo adresa zaměstnání nebudou uznány), datum narození a číslo Karty, a výslovné projevení souhlasu s Podmínkami a Zásadami ochrany soukromí. Zaregistrování zákazníka a Karty do systému Společnosti Shell ústně potvrdí zákazníkovi pracovník zákaznické linky Programu, a to do 48 hodin ode dne řádného podání přihlášky prostřednictvím zákaznické linky Programu. Pro účely doložení poskytnutých souhlasů s Podmínkami a Zásadami ochrany soukromí jsou tyto hovory nahrávány, na což je zákazník upozorněn na začátku hovoru před započetím nahrávání. Zákazník je po dobu do zaregistrování do Programu oprávněn sbírat Body. Po zaregistrování do systému Společnosti je Člen oprávněn využívat všechny výhody Programu.

Každý Člen může obdržet a používat pouze jednu platnou Kartu.

Karta je nepřenosná a je platná jen s podpisem Člena. Kartu je oprávněna použít výlučně osoba, na jejíž jméno je Karta vystavena. Karta je vlastnictvím Společnosti Shell, Karta není kreditní ani platební kartou. Karta může být použita jen v souladu s Podmínkami.  Každý Člen by měl ve vlastním zájmu bezodkladně informovat Zákaznické centrum Programu (písemně nebo telefonicky) o změně základních informací poskytovaných v přihlášce (změna jména, příjmení, adresy kontaktního telefonního čísla apod.). Po získání Karty je Člen povinen  Kartu  na její zadní straně podepsat. Karta bez takovéhoto podpisu Člena je neplatná.

Členství v Programu zaniká a Karta bude Společností Shell zrušena v případě, že:

a) Člen záměrně poskytl v přihlášce nesprávné informace;

b) Člen zneužil ochranné známky Shell, ClubSmart nebo ochranné známky partnerů Programu;

c) Člen zneužil mechanismus a výhody Programu;

d) na základě písemné žádosti Člena, resp. v případě jeho úmrtí;

e) Člen nerealizoval žádnou operaci s Kartou po dobu delší než 1 rok (připsání nebo odepsání Bodů z účtu Člena);                                                                                                                                                         

f) Člen požádá písemně nebo telefonicky o zánik členství, resp. zrušení Karty.

Člen, jehož členství zaniklo a jehož Karta byla zrušena z důvodů uvedených pod písm. a) až f), ztrácí nárok na použití Bodů nasbíraných na jeho účtu a na všechny ostatní výhody plynoucí z členství v Programu.

Za zneužití mechanismu a výhod Programu se považuje zejména: • připsání Bodů na účet Člena, které nejsou kryté nákupem Člena  na čerpací stanici Shell v ČR v odpovídající výši; • neautorizované použití cizí Karty, která byla nahlášena jako ztracená nebo odcizená, tzn. připsání nebo odepsání Bodů z účtu Člena ; • jakékoliv jiné jednání, kterým by došlo k získání bonusu ve formě poukázky na odběr zboží nebo služeb jiným způsobem než podle těchto Podmínek.  

 1. Postup sbírání Bodů

Člen je po dobu od získání Karty  na čerpací stanici do zaregistrování přihlášky, resp. Karty do Programu oprávněn sbírat Body. Po zaregistrování přihlášky, resp. Karty do Programu je Člen oprávněn využívat všechny výhody Programu, tzn. vyměnit Body za Odměny. Kartu je možné začít používat ihned po jejím získání na čerpací stanici. Body jsou zaznamenávány na účet Člena při každém nákupu na čerpací stanici Shell v těchto zemích: Česká republika a Slovensko. Postup sbírání Bodů na Slovensku podléhá pravidlům programu Shell ClubSmart platným na Slovensku. Body nasbírané na území České republiky budou připsány na účet Člena do 48 hodin od provedení transakce na čerpací stanici. Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že (i) transakcí, za níž jsou připisovány body v odpovídající výši se rozumí každý jednotlivý nákup, resp. odběr zboží či služeb na čerpací stanici Shell (např. jednotlivý odběr pohonných hmot zaznamenaný stojanem), nikoliv platební transakce realizovaná jakoukoliv metodou úhrady a že (ii) tyto transakce není možné pro účely připsání bodů sčítat. Kartu je Člen povinen předložit personálu obsluhujícímu pokladnu před úhradou realizovaného nákupu. Množství Bodů je přímo úměrné výši obratu uskutečněného Členem při jednotlivých nákupech, a to v poměru (tzv. obratový koeficient), o kterém budou Členové informováni v Katalogu nebo v jiných informačních materiálech Programu. Body se nezískávají při nákupu následujícího zboží, které je z Programu vyňato: poplatky (včetně úhrady mýtného), ceniny (poštovní známky apod.), zboží předávané prostřednictvím samoobslužných mincových automatů (nápoje apod.), losy,  služby sázkového terminálu (např. Sportka), služby předplacených plateb, kupony pro mobilní telefony, telefonní karty a vratné obaly . Body se dále nezískávají při nákupu zboží nebo služeb, na které se vztahují slevové akce vyhlášené Společností Shell. O takovýchto slevových akcích budou Členové informováni. Společnost Shell si vyhrazuje právo v případě potřeby vyloučit z Programu další produkty a služby. Členové budou o těchto omezeních informováni na čerpacích stanicích Shell nebo na webové stránce www.shellsmart.com. Člen , který při placení na čerpací stanici nemá nebo zapomněl Kartu předložit obsluze, nemůže získat Body ani po dodatečném předložení účtenky. Aktuální bodový stav účtu Člena je možné kdykoliv zjistit na čerpacích stanicích Shell po předložení Karty personálu obsluhujícímu pokladnu nebo na internetových stránkách www.shellsmart.com. Tento úkon není vázaný na nákup zboží nebo služeb. Stav účtu Člena však neobsahuje Body načtené v období 48 hodin před jejich kontrolou na čerpací stanici nebo na internetových stránkách www.shellsmart.com. Společnost Shell není zodpovědná za opožděné upozornění obsluhy pokladny o použití Karty.

• Použití Karty je možné maximálně 5x v průběhu jednoho dne.

• Každé připsání Bodů na účet Člena musí být kryté nákupem Člena na čerpací stanici Shell, s výjimkou centrálního připsání Bodů Zákaznickým centrem Programu.

• V případě technické poruchy systému na čerpací stanici Shell vystaví obsluha ČS Členovi náhradní potvrzenku o nároku na daný počet Bodů. Tyto Body budou připsány na účet Člena do 30 dnů ode dne vystavení takovéto náhradní potvrzenky.

• Společnost Shell si vyhrazuje právo neposkytnout Body v případě, že Člen platí zboží a/nebo služby na čerpací stanici prostřednictvím karty euroShell Card nebo Shell Card.

 

 1. Sbírání Bodů v rodinném programu

 

Společnost Shell umožňuje Členům sbírat Body v rámci rodinného programu (dále jen „Rodinný program“) a vytvářet tak skupiny Členů, ve kterých někteří Členové (dále jen „Držitel členské karty“) sbírají Body ve prospěch jiného Člena , resp. jeho účtu (dále jen „Držitel hlavní karty“). V jedné skupině musí být vždy jeden Držitel hlavní karty a minimálně jeden, maximálně však čtyři Držitelé členské karty.
 
• Člen požádá o sbírání Bodů v Rodinném programu řádným vyplněním žádosti o vstup do Rodinného programu (dále jen „Žádost o vstup“) a jejím odevzdáním na jakékoliv čerpací stanici Shell. Žádost o vstup musí obsahovat následující údaje o budoucím Držiteli hlavní karty: jméno a příjmení, datum narození, číslo Karty, datum a jeho vlastnoruční podpis. Dále pak Žádost o vstup musí obsahovat tyto údaje budoucího Držitele členské karty: jméno a příjmení, datum narození a číslo Karty a jeho vlastnoruční podpis. Podpisem na Žádosti o vstup všichni podepsaní Členové vyjadřují svůj souhlas se sbíráním Bodů v Rodinném programu a s převedením všech Bodů z účtu Držitele členské karty na účet Držitele hlavní karty. Podat Žádost o vstup může pouze Člen, jehož přihláška do Programu, resp. Karta byla řádně zaregistrována.                                                     
• Držitel členské karty nebo Držitel hlavní karty jsou oprávněni požádat o skončení sbírání Bodů v Rodinném programu písemnou žádostí o skončení sbírání Bodů v Rodinném programu a jejím předáním na kterékoliv čerpací stanici Shell nebo doručením e-mailové formy takové žádosti na e-mailovou adresu zákaznického centra Programu smartklub.cz@shell.com (dále jen „Žádost o skončení“). Žádost o skončení se podává v písemné podobě Držitelem členské karty a musí obsahovat všechny náležitosti Žádosti o vstup podle druhého odseku tohoto článku s výjimkou vlastnoručního podpisu u e-mailové žádosti.
• Zákaznické centrum Programu přijme Žádost o vstup nebo Žádost o skončení podávanou v listinné podobě nejpozději do 30 pracovních dní ode dne odevzdání řádně vyplněné Žádosti o vstup nebo Žádosti o skončení na čerpací stanici. Žádost o skončení podávaná e-mailem bude přijata nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení Źádosti o skončení. Všichni dotčení Členové se mohou informovat o tom, zda přijetí Žádosti o vstup nebo Žádosti o skončení proběhlo úspěšně, a to přímo na čerpacích stanicích Shell nebo na zákaznickém centru Programu.
• Přijetím Žádosti o vstup se Člen, který požádál o sbírání Bodů v Rodinném programu, stává Držitelem členské karty.
• Přijetím Žádosti o skončení, kterou podal Držitel členské karty, se stává Držitel členské karty opět držitelem Karty mimo Rodinný program. Přijetím Žádosti o skončení, kterou podal Držitel hlavní karty anebo jediný, resp. poslední Držitel členské karty, se stávájí všichni držitelé karty patřící do příslušné skupiny opět držiteli Karty mimo Rodinný program.
• Všechny Body připsané na účtu Člena budou okamžikem přijetí Žádosti o vstup do Rodinného programu převedené na účet Držitele hlavní karty. Všechny Body, které mají být připsané na účet držitele Karty poté, co se stane Držitelem členské karty, budou automaticky připisované na účet Držitele hlavní karty, a to až do přijetí Žádosti o skončení. Bodový stav na účtu v centrální databázi Bodů Držitele členské karty bude od přijetí Žádosti o vstup do přijetí Žádosti o skončení nulový. To znamená, že v případě skončení sbírání Bodů v Rodinném programu začínají všichni bývalí Držitelé členské karty s nulový bodovým stavem na jejich účtě a Body nasbírané do přijetí Žádosti o skončení se jim opětovně nepřipíší na jejich účet. Body připsané Držiteli hlavní karty po dobu sbírání Bodů v Rodinném programu zůstávají připsané na účtu Držitele hlavní karty i po skončení sbírání Bodů v rámci Rodinného programu.
• Žádat o poskytnutí Odměny může pouze a výhradně Držitel hlavní karty.
• Omezení týkající se nepřevoditelnosti práv z členství v Programu včetně nepřevoditelnosti Bodů uvedené v prvním odstavci bodu 9 Podmínek se netýkají práva převést a sbírat Body v rámci Rodinného programu ve prospěch Držitele hlavní karty.

 

 1. Výměna Bodů za Odměny

Po nasbírání potřebného počtu Bodů, získaných koupí zboží a služeb na čerpacích stanicích Shell, si Člen vybere příslušnou Odměnu. O poskytnutí Odměny může Člen požádat na čerpacích stanicích Shell v ČR, na internetových stránkách www.shellsmart.com, nebo na zákaznické lince Programu (tel. + 420 244 025 444). Nabídka obsahuje Odměny určené k odběru přímo na čerpacích stanicích Shell, nabídku zásilkového zboží a nabídku služeb od některých partnerů Programu, které lze získat v elektronické formě (např. poukázky). Jednotlivé Odměny mají stanovenou bodovou hodnotu nebo hodnotu skládající se z bodové hodnoty a doplatku v českých korunách. Body nebo Odměny není možné vyměnit za peněžní hotovost. Člen nemá nárok na výměnu Bodů za Odměny po uplynutí 3 kalendářních roků ode dne, kdy Člen mohl výměnu Bodů uskutečnit.

Při výměně Bodů za Odměny na čerpací stanici Shell v ČR Člen informuje obsluhu čerpací stanice o svém požadavku (uvede název a katalogové číslo Odměny). Obsluha čerpací stanice odepíše odpovídající množství Bodů z účtu Člena. Při odepsání Bodů Člen obdrží potvrzení (účtenku) o této transakci. Člen je povinen uschovat si potvrzení do okamžiku doručení Odměny pro případ reklamace. Při výměně Bodů za Odměny prostřednictvím www.shellsmart.com je Člen nejprve povinen vytvořit si tzv. online účet. Po úspěšném zřízení online účtu a přihlášení si Člen vybere Odměnu, a to zakliknutím příslušného políčka u vybrané Odměny. Společnost Shell odepíše odpovídající množství Bodů z účtu Člena. Při odepsání Bodů Člen obdrží emailem potvrzení o této transakci. Člen je povinen uschovat si potvrzení do okamžiku doručení Odměny pro případ reklamace.   

Při výměně Bodů za Odměny prostřednictvím zákaznické linky Programu (tel. + 420 244 025 444) Člen informuje pracovníka zákaznické linky Programu o svém požadavku (uvede název a katalogové číslo Odměny). Pracovník zákaznické linky Programu odepíše odpovídající množství Bodů z účtu Člena. Při odepsání Bodů Člen obdrží emailem potvrzení o této transakci. Člen je povinen uschovat si potvrzení do okamžiku doručení Odměny pro případ reklamace.

Odměny určené k odběru přímo na ČS Shell v ČR

• Člen může obdržet na ČS jen Odměny, které jsou označeny příslušným piktogramem v Nabídce a které jsou aktuálně k dispozici na čerpací stanici.

• Žádat o odepsání Bodů z účtu může jen Člen osobně.

• Převzetí Odměny Člen potvrdí podpisem na účtenku z terminálu, který se musí shodovat s podpisem na Kartě tohoto Člena. Takto potvrzená účtenka je na 12 měsíců uschována Společností Shell pro případnou reklamaci, resp. zpětnou kontrolu. V případě pochybností má obsluha čerpací stanice právo požádat Člena o prokázání jeho totožnosti.

• Člen je povinen si zkontrolovat převzatou Odměnu přímo na čerpací stanici. Pozdější reklamace nebudou uznány, s výjimkou skrytých vad výrobku, reklamovaných v zákonem stanovené záruční lhůtě. Poté bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy a platným reklamačním řádem Společnosti Shell, který je k dispozici na čerpacích stanicích Shell v ČR.

• Na čerpací stanici si může Člen vybrat max. 4ks Odměn denně.

 

Zásilkové Odměny

• Odměna je Členovi doručena v průběhu 1 měsíce od podání žádosti o Odměnu na čerpací stanici, na internetových stránkách www.shellsmart.com nebo postřednictvím zákaznické linky Programu (tel. +420 244 025 444). Odměna je doručena poštou nebo zásilkovou službou na adresu, pod kterou je Člen vedený v Programu. Za prodloužení dodací lhůty, způsobené nesprávně uvedenou adresou, resp. zpožděným informováním o změně adresy, nenese Společnost Shell odpovědnost.

• Za Odměny zaslané poštou, které si Člen nepřevezme do termínu, který byl uveden na oznámení o uložení zásilky na dané pobočce České pošty, Společnost Shell neposkytuje náhradu Bodů. Na přání Člena mu bude Odměna opětovně zaslána, poštovné v tomto případě hradí Člen , popř. příjemce Odměny.

Odměny jsou k dispozici po předem vymezenou dobu. Společnost Shell si vyhrazuje právo náhrady Odměn, které nejsou k dispozici v daném období (z důvodu vyčerpání skladových zásob, technického zdokonalení, změně vývoje na trhu nebo zásahem vyšší moci). V takových případech Společnost Shell dodá Členovi Odměnu srovnatelné kvality a druhu. Společnost Shell si vyhrazuje právo některý typ Odměny stáhnout trvale nebo dočasně z Nabídky. Informace o tomto kroku budou podávány na čerpacích stanicích nebo na internetových stránkách Programu –www.shellsmart.com. Odměna ve formě poukázky na odběr zboží a služeb je platná a použitelná do data, které je na poukázce vyznačeno. Parametry a zobrazení uvedené v Nabídce mají jen informativní charakter. K jednotlivým Odměnám patří pouze příslušenství uvedené v Nabídce.

Odměny s peněžitým doplatkem Společnost Shell může nabízet Členům i Odměny s peněžitým doplatkem. Výše peněžitého doplatku je uvedená v Nabídce. Odměny s doplatkem si lze objednat pouze v režimu tzv. zásilkové Odměny (viz. výše). Peněžitý doplatek bude uhrazen Členem, resp. příjemcem Odměny při převzetí Odměny jejímu doručovateli.

Kromě Odměn s peněžitým doplatkem uvedených v Katalogu jsou takovými Odměnami s peněžitým doplatkem i pohonné hmoty prodávané na čerpacích stanicích Shell v ČR (dále jen „Pohonné hmoty se slevou“). V případě Pohonných hmot se slevou je jejich cena při použití Bodů stanovena tak, že od ceny jednoho litru jednotlivého typu pohonných hmot uvedeného na konkrétní čerpací stanici bude při použití 15 Bodů odečtena 1,-- Kč, resp. 2,-- Kč. Sleva 2,-- Kč na jeden litr Pohonných hmot se slevou je stanovena u následujícího typu pohonných hmot: Shell V-Power Nitro+, Shell V-Power Nitro+ Diesel, Shell V-Power Nitro+ Racing. Sleva 1,-- Kč na jeden litr Pohonných hmot se slevou je stanovena u následujícího typu pohonných hmot: Shell FuelSave Natural 95, Shell FuelSave Diesel, LPG, CNG a AdBlue. Pohonné hmoty se slevou může zakoupit každý Člen pouze však na celý objem natakovaných pohonných hmot při jednom nákupu, nikoli na jeho část. Člen tedy může uplatnit slevu ve formě Bodů pouze na každý litr pohonných hmot konkrétního nákupu. Člen nemůže zakoupit Pohonné hmoty se slevou dle těchto podmínek při platbě kartami euroShell Card, Shell Card, DKV, OMV, CCS, Eurooil a Benzina.Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že v rámci Rodinného programu je Pohonné hmoty se slevou oprávněn nakupovat pouze Držitel hlavní karty, nikoliv Držitelé členských karet. Člen nákupem Pohonných hmot se slevou (za použití Bodů) bere na vědomí, že při takovémto nákupu nezíská Body za jejich nákup. Při uplatnění Bodů za nákup Pohonných hmot se slevou natankuje Člen libovolné množství pohonných hmot na čerpací stanici, před jejich zaplacením nahlásí obsluze čerpací stanice, že uplatňuje slevu prostřednictvím Bodů. Poté obsluha čerpací stanice odečte z účtu Člena 15 Bodů za každý natankovaný litr pohonných hmot. Člen poté uhradí kupní cenu Pohonných hmot se slevou v hotovosti nebo kartou s výjimkou těch karet, které jsou uvedeny výše. Vzhledem k tomu, že Člen nemá dle těchto Podmínek nárok na Body, obsluha čerpací stanice nepřipíše Členovi za tento nákup Body na jeho účet. Společnost Shell je oprávněna čas od času vyhlásit i speciální akce zahrnující poskytnutí jiných slev na pohonné hmoty za Body. O takových akcích budou Členové vhodným způsobem informováni.

Reklamace a vrácení Odměn Vyřizování reklamací se řídí Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění, a platným reklamačním řádem, který je Členům k dispozici na čerpacích stanicích Shell a rovněž na www.shellsmart.com.

 1. Služby zákaznického centra Programu

Posláním zákaznického centra Programu je poskytovat formou telefonického, písemného, resp. e-mailového kontaktu se Členy následující služby: poskytování informací o Programu a ostatních službách sítě čerpacích stanic Shell, řešení provozních problémů Členů (ztráta nebo odcizení Karty, poškození Karty, reklamace Odměn atd.), přijímání stížností, podnětů a připomínek Členů. Adresa Zákaznického centra Programu je uvedena v Katalogu nebo na internetových stránkách Programu. Zákaznické centrum Programu může být provozováno prostřednictvím třetí osoby.

Ztráta a odcizení Karty Ztrátu nebo odcizení Karty je Člen povinen bezodkladně nahlásit na Zákaznickém centru Programu - telefonicky, zasláním e-mailové zprávy nebo zanecháním srozumitelného vzkazu na tel. záznamníku (je nutné uvést celé jméno a příjmení Člena datum narození, adresu, případně číslo Karty). Zákaznické centrum Programu v případě poskytnutí všech nutných informací telefonické a e-mailové vzkazy zpět nepotvrzuje. Na základě nahlášení ztracené nebo odcizené Karty Zákaznickému centru Programu je Karta bez zbytečného odkladu po nahlášení zablokována. Člen obdrží novou Kartu v průběhu 1 měsíce od nahlášení ztráty nebo nahlášení odcizení Karty (při vystavení náhradní Karty není nutné vyplnit, resp. učinit novou přihlášku). K Bodům na účtu Člena bude připsáno jisté množství náhradních Bodů za období od oznámení ztráty nebo odcizení do dne vydání náhradní Karty tak, jak je popsáno níže. Množství náhradních Bodů bude odpovídat průměrným nákupním zvyklostem Člena za období posledních 45 dnů, maximálně však bude takto připsáno 1.500 Bodů. Člen nemá nárok na dodatečné připsání Bodů na základě předložených pokladních účtů. Společnost Shell neodpovídá za neautorizované použití Karty v důsledku opožděného nahlášení ztráty nebo odcizení Karty.

Poškození Karty V případě poškození Karty Člen zašle tuto Kartu v obálce označené „Poškozená karta“ s jasně uvedeným jménem a příjmením a adresou Člena na Zákaznické centrum Programu. Při jednodušších poruchách Karty (datová porucha apod.) Člen obdrží Kartu zpět do 7 dnů ode dne jejího doručení Společnosti Shell. V tomto případě nemá Člen nárok na náhradu Bodů za období bez Karty. Pokud Kartu není možné opravit, případně pokud Karta jeví značné známky opotřebovanosti (nečitelné jméno a číslo Karty), je nutné vydat novou Kartu, o čemž bude Člen obratem informován písemně ze Zákaznického centra Programu. Novou Kartu obdrží Člen do 1 měsíce ode dne doručení poškozené Karty Společnosti Shell. Na účet Člena budou připsány náhradní Body, které odpovídají průměrným nákupním zvyklostem Člena za období posledních 45 dnů, maximálně však 1.500 Bodů. Člen nemá nárok na dodatečné připsání Bodů na základě předložených pokladních účtů.  

 1. Případy neuznání Bodů

Body nebudou Členovi uznány v následujících případech: a) Body byly získány v rozporu s dobrými mravy nebo v důsledku porušení platných právních předpisů; b) Body byly získány z důvodu omylu nebo technické chyby systému; c) Body se vážou na transakci, která byla z jakéhokoli důvodu zrušena, nebo byla poskytnuta náhrada jiným způsobem.  

 1. Ochrana osobních údajů

Zákazník svým podpisem na přihlášce, zakliknutním příslušného políčka v případě on-line registrace na www.shellsmart.com nebo udělením souhlasu v ústní formě při telefonické registraci prostřednictvím zákaznické linky Programu (+ 420 244 025 444) vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby Společnost Shell (nebo její zahraniční partneři) zpracovávala jeho osobní údaje tak, jak je uvedeno v Zásadách ochrany soukromí, které jsou k dispozici na čerpacích stanicích Shell a na webových stránkách www.shellsmart.com.

 

 1. Všeobecná ustanovení

Členství v Programu a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná a zanikají smrtí Člena , a proto nemohou být předmětem dědického práva, nebo zanikají z důvodů uvedených v článku 2 těchto Podmínek. Body nepředstavují platební prostředek a slouží jen pro evidenci obratu dosaženého Členem , proto jsou také nepřevoditelné a nejsou předmětem dědického práva. Společnost Shell si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat Podmínky a obsah Nabídky. Společnost Shell si vyhrazuje právo změny zejména obratového koeficientu, jakož i bodového hodnocení Odměn v Katalogu (např. v případě devalvace měny, zavedení dovozních bariér a jiných zásahů vyšší moci). Společnost Shell bude při těchto změnách zohledňovat zájem Členů v maximální možné míře. Členové budou o těchto změnách informováni. Aktuální seznam čerpacích stanic provozovaných pod značkou Shell v ČR, které se účastní Programu, je uveden na www.shellsmart.com.

Program připravila Společnost Shell s dlouhodobým záměrem. Společnost Shell si však vyhrazuje právo Program ukončit. Datum ukončení činnosti Programu se vyhlásí vývěskou na všech čerpacích stanicích Shell v ČR a na internetových stránkách Programu – www.shellsmart.com minimálně jeden kalendářní měsíc předem. Po ukončení Programu nebudou dále přidělovány Body. Za Body nasbírané do data ukončení Programu bude možné získat Odměny v průběhu 60 dnů po tomto datu. Jakékoli prezentace a prohlášení ohledně Programu je oprávněna poskytovat výlučně Společnost Shell. Tyto Podmínky vydala Společnost Shell jako závazný předpis pro provozování Programu výlučně v ČR a pro Členy, jejichž Karty jsou registrovány a vydány v ČR. Podmínky provozování programu Shell ClubSmart v zahraničí se řídí ustanoveními a předpisy místních společností Skupiny Shell, případně jejich smluvních partnerů. Všechny Karty vydané přede dnem účinnosti těchto Podmínek  jsou platné.

 

 1. Informace o věcně příslušném subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

Společnost Shell informuje Členy, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících s Programem je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.

Tyto Všeobecné podmínky a pravidla Shell ClubSmart vstupují v platnost dne 24.5.2018 a v celém rozsahu nahrazují Všeobecné podmínky a pravidla Shell ClubSmart platné od 27.10.2016. 

©2013 Shell Czech Republic a.s. Všechna práva vyhrazena.
Všeobecné podmínky a pravidla | Zásady ochrany osobních údajů | Podmínky a pravidla
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08