[text]

Don't show...
Регистрирайте се


ПРАВИЛНИК ЗА УЧАСТИЕ В CLUBSMART


 


I. Общи положения


1. Настоящият правилник съдържа правилата за участие в програмата за лоялни клиенти на Shell България ЕАД ClubSmart (наричана за краткост Програмата, Клуба или ClubSmart) и урежда взаимоотношенията между Shell България ЕАД и физическите лица – участници в Програмата. Организатор на Програмата е Shell България ЕАД (наричано за краткост Shell и Организатор), ЕИК 831915840, със седалище и адрес на управление гр. София 1505, район Оборище, бул. Ситняково № 48, Сердика офиси, ет. 8. Програмата се провежда на територията на Р България.


2. Програмата дава възможност на участниците в Клуба да събират ClubSmart точки при покупки на стоки и при ползване на услуги в търговските комплекси Shell и в обектите на партньорите на Програмата. Натрупаните точки могат да се обменят срещу продукти и услуги, които са обявени в каталога ClubSmart, в търговските комплекси Shell и/или в обектите на партньорите на Програмата, както и на уеб страницата www.shellsmart.com. Продуктите и услугите се обновяват периодично.


3. Участник в ClubSmart (наричан за краткост Участник) може да бъде всяко физическо лице с постоянен адрес в България, което е заявило желанието си да участва в Програмата чрез попълване на формуляр за участие, навършило е 18-годишна възраст към датата на попълване на формуляра и отговаря на условията за включване и участие в ClubSmart, изброени по-долу в Правилника.


II. Условия за участие. Формуляр


4. Всяко физическо лице с постоянен адрес в България, което е навършило 18-годишна възраст, може да се включи в Програмата като попълни формуляр по един от следните начини:


- във всеки търговски комплекс Shell и в обектите на партньорите в ClubSmart; Попълненият и подписан формуляр се предава на служител в търговски комплекс Shell, в обектите на партньор в Програмата или се изпраща по пощата до Shell България ЕАД, на адрес София 1510, п.к. 44


- в Интернет на адреса на Програмата www.shellsmart.com;


-  чрез обаждане по телефона на номер 0800 11515 на Център за клиенти ClubSmart.


С попълване на Формуляра лицето се съгласява да спазва настоящия Правилник и всички условия за участие в Клуба и дава съгласието си негови лични данни да бъдат обработвани от Shell, включително да се предоставят и на трети лица – подизпълнители и партньори в ClubSmart, доколкото това е необходимо за целите на Програмата.


5. Формулярът се попълва еднократно, когато лицето заявява желанието си да участва в Програмата. Във всички останали случаи, напр. при промяна на данните на Участник, при загубена, открадната или повредена карта и др. под. Участниците трябва да се обърнат към Център за клиенти ClubSmart, както е посочено в раздел VI на настоящия Правилник.


6. Предоставените данни от лицето, което желае да се включи в програмата, трябва да са верни и пълни; хартиеният формуляр трябва да е четливо попълнен и подписан. Непълни и неверни данни, (написани нечетливо) се считат за невалидни и неподадени..  


III. ClubSmart карта


Издаване на картата. Обща информация за картата 


7. След попълване на Формуляра лицето придобива качеството на Участник в Програмата и получава своята ClubSmart карта, с която може да събира, прехвърля и заменя ClubSmart точки. Участникът може да започне да събира ClubSmart точки веднага след получаване на ClubSmart картата. Прехвърляне и обмяна на ClubSmart точки за продукти и услуги е възможно след регистрация на картата в базата данни на Програмата, която се извършва в двуседмичен срок, който тече от датата на попълване на формуляра; до 48 часа след регистрация в сайта на програмата (www.shellsmart.com) или чрез Центъра за клиенти ClubSmart  


8. След като получи картата си Участникът може, ако желае, да създаде свой онлайн профил в Интернет на адреса на Програмата www.shellsmart.com. Онлайн профилът дава възможност на Участника да проверява наличните ClubSmart точки по картата си; да проследява историята на трансакциите (начислени, прехвърлени и обменени ClubSmart точки); да обменя и прехвърля точки; да се включи в ClubSmart Заедно по раздел V от Правилника; да провери за колко ClubSmart точки изтича тригодишната валидност по т.43 от Правилника и др.


9. ClubSmart картата се издава на конкретно физическо лице – Участник в Програмата и може да се ползва само от титуляря. Начисляване, обмяна и прехвърляне на ClubSmart точки може да се извърши само при представяне на ClubSmart картата от физическото лице, на което е издадена. Не е разрешено ClubSmart картата да се предоставя за ползване на трети лица, да бъде оставяна в търговски комплекс Shell или в обект на партньор на Програмата с цел събиране на ClubSmart точки или да се ползва за начисляване на точки за покупки, извършени от трети лица, различни от Участника, на когото е издадена картата.


10. ClubSmart картата е собственост на Shell, тя не е платежно средство и може да се използва единствено и само в ClubSmart. Всеки Участник има право само на една ClubSmart карта. При издаване на нова карта предходната става невалидна и не може да се ползва.


Начисляване на ClubSmart точки


11. При покупки на стоки и при ползване на услуги в търговските комплекси Shell и в обектите на партньорите на Програмата и ако са налице останалите условия, посочени в Правилника, Участникът получава определен брой ClubSmart точки. Продуктите и услугите, за които се начисляват точки, както и броят на точките, които се начисляват за тях, се обновяват периодично и се обявяват в търговските комплекси Shell, в обектите на партньорите на Програмата, в каталога ClubSmart, както и в Интернет, на адреса на Програмата www.shellsmart.com.


12. ClubSmart точките се начисляват при получаване на стоката или услугата, срещу представяне на ClubSmart карта. Ако точките не могат да бъдат начислени по технически причини (напр. повреда в четящото устройство), в съответния търговски комплекс Shell, се съставя протокол по образец; в този случай точките се начисляват от Център ClubSmart в срок до една седмица от датата на съставяне на протокола.


13. Начислените ClubSmart точки се регистрират в базата данни на Програмата в срок до 48 (четиридесет и осем) часа от извършване на покупката в търговски комплекс Shell или в обект на партньор на Програмата, с изключение на специални кампании, валидни за определени обекти и/или за определен период от време, при които ClubSmart точките се регистрират  в базата данни на Програмата  в срок от 10 работни дни след изпълнение на условието по офертата. Участникът може да провери общия брой на натрупаните ClubSmart точки по един от следните три начина: (i) чрез онлайн профила си, както е посочено в т.8 от Правилника, (ii) чрез Център ClubSmart или (iii) в търговските комлекси Shell и в обектите на партньорите на Програмата, като поиска да му бъде издадена отделна касова бележка за текущото състояние на ClubSmart точките. В този случай служителят на обекта има право да поиска Участникът да удостовери самоличността си.


14. Не се начисляват ClubSmart точки за горива и други стоки, закупени от търговските комплекси Shell с карти euroShell Card, които не са издадени от Shell България ЕАД, а от други компании от Групата Royal Dutch Shell. Не се начисляват ClubSmart точки за горива и други стоки, закупени от търговските комплекси Shell с карти, които се приемат в търговските комплекси Shell, но не са издадени от компании от Групата Royal Dutch Shell (например, но не само карти на DKV, ESSO и др.). При еднократна покупка на гориво, чието количество надвишава 80 (осемдесет) литра, ClubSmart точки се начисляват само за първите 80 литра; за количеството  над 80 литра не се начисляват ClubSmart точки, независимо от начина на плащане.


15. Не се начисляват ClubSmart точки за горива и други стоки, закупени от търговските комплекси Shell, извън територията на Р България.


16. Shell си запазва правото да въвежда ограничения при начисляване на точки – за определени категории клиенти (напр. за горива и стоки закупени от клиенти на системата euroShell Card с карти euroShell Card, издадени от Shell), за количества над определен размер (напр. при покупка на горива над определено количество). Ограниченията влизат в сила по реда на т.44 и т.46 от този правилник. 


17. Оспорване на коректността на начислените ClubSmart точки може да се извърши само при представяне на касова бележка, доказваща покупката от страна на Участника. Участникът следва да се обърне към Център ClubSmart, както е посочено в раздел VI на настоящия Правилник.


Замяна/обмяна на ClubSmart точки


18. Участниците в Програмата могат да ползват събраните ClubSmart точки като ги заменят за продукти или услуги от каталога ClubSmart, както и за допълнителни ClubSmart оферти в търговските комплекси Shell, в обектите на партньорите в Клуба и представени в интернет на уеб страницата на Програмата www.shellsmart.com. Получените точки не могат да се обменят за пари или за други материални ценности, извън продуктите и услугите включени в Програмата. Замяна може да се извършва само след регистрация на картата, както е посочено в т.7 от настоящия Правилник. Замяната на ClubSmart точки срещу продукти се извършва само в рамките на наличните продукти. Shell не носи отговорност при изчерпване на наличностите или при временна липса на даден продукт, освен ако тази отговорност не може да бъде ограничена или изключена от действащото законодателство.


19. Стойността в ClubSmart точки на продуктите е посочена в каталога, в обектите на партньорите в Клуба и в ClubSmart Online на адрес www.shellsmart.com. Shell си запазва правото да променя стойността в ClubSmart точки на продуктите, да въвежда нови продукти или да изключва продукти. Shell има право, за определен период от време, да предлага срещу ClubSmart точки определени продукти, които не фигурират в каталога, като информира Участниците за това по реда на т.44 и т.46 от този правилник.


20. Част от продуктите, които се получават срещу ClubSmart точки, са налични в търговските комплекси Shell и в обектите на партньорите в Програмата, а друга част се получават само по заявка. Някои от продуктите по заявка се получават срещу определен брой ClubSmart точки и допълнително заплащане на определена парична сума. За да получи избрания продукт, Участникът трябва да има необходимия брой точки, а в случаите, когато се изисква и допълнително заплащане - да заплати съответната сума. При обмяна на ClubSmart точки за продукти точките се изтеглят незабавно от картата на участника, независимо дали продуктът се получава веднага или по заявка. Обмяна на продукти срещу ClubSmart точки може да се извърши:


 - в търговските комплекси Shell (за продуктите, които са налични в обектите и за тези, които се получават по заявка);


- на адреса на Програмата в Интернет www.shellsmart.com и по телефона, с обаждане до Център за клиенти ClubSmart (само за продуктите, които се получават по заявка);


- в обектите на партньорите в Програмата (за продуктите, които са налични в тези обекти).


21. Shell запазва правото си да откаже да изпълни заявки за продукти от каталога и да не извърши прехвърляне на ClubSmart точки в случай на технически проблем, свързан с актуалността на бланса от ClubSmart точки на даден клиент, въпреки автоматично изпратеното потвърждение.


22. В случай, че Участникът избере продукт, който е наличен в търговките комплекси Shell или обектите на Партньорите в Програмата, той получава съответния продукт на място в замяна на съответния брой ClubSmart точки. Същото правило се прилага и при получаване на талони, валидни в обектите на партньорите на Shell. При предаване на продукта касиерът е длъжен да изиска легитимиране на титуляря на ClubSmart картата. Продукт, който е наличен в търговски комплекс Shell, не може да бъде заявен на адреса на Програмата в Интернет www.shellsmart.com, както и по телефона, с обаждане до Център за клиенти ClubSmart. 


23. При избор на продукт, който се получава по поръчка само срещу ClubSmart точки, в момента на поръчката от ClubSmart картата на титуляря се изтегля съответният брой точки. Когато поръчката е направена от търговски комплекс Shell, касиерът на Shell е длъжен да се увери, че приносителят на ClubSmart картата е неин титуляр, след което да отнеме съответния брой ClubSmart точки и да издаде на Участника касова бележка за отнетите точки. Ако поръчката е направена на адреса на Програмата в Интернет www.shellsmart.com или по телефона, с обаждане до Център за клиенти ClubSmart, след като удостовери самоличността си, Участникът следва да посочи търговски комплекс Shell, от който желае да получи заявения продукт. Продуктът се доставя в срок до 30 (тридесет) дни от изтегляне на точките, в търговския комплекс Shell, където е направена поръчката (за поръчки, направени в търговски комплекс Shell) или до посочен от Участника търговски комплекс Shell (за поръчки по телефона или по Интернет). При извършване на заявката Участникът посочва електронен адрес и/или мобилен телефон, ако същите не са били посочени във Формуляра, за да бъде уведомяван за статуса на поръчката. За да получи заявения продукт, Участникът трябва да удостовери самоличността си и да представи екземпляр от касовата бележка, доказваща отнемането на ClubSmart точки за заявения продукт (когато заявката е извършена в търговски комплекс Shell), както и своята ClubSmart карта и документ за самоличност. Предаването на продукта става лично на Участника, който е поръчал продукта, с подписване на протокол в два екземпляра, единият от които се предава на Участника, а другият остава в търговския комплекс Shell. Продукти се получават всеки ден от 8.00 до 19.00 ч. В случай, че в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след извършване на заявката Участникът не се яви да получи заявения продукт, последният се връща обратно на доставчика. Участникът може да поиска възстановяване на отнетите ClubSmart точки за върнат на доставчика продукт от Център ClubSmart в двумесечен срок от извършване на поръчката. Центърът за клиенти ClubSmart преценява, в зависимост от конкретния случай, дали да възстанови отнетите точки или не и уведомява Участника за решението си, което е окончателно и задължително за Участника.


24. При избор на продукт от каталога, който се получава по поръчка срещу ClubSmart точки и допълнително заплащане на определена парична сума, в момента на поръчката от ClubSmart картата на титуляря се изтегля съответният брой точки. Когато поръчката е направена от търговски комплекс Shell, касиерът на Shell е длъжен да се увери, че приносителят на ClubSmart картата е неин титуляр, след което да отнеме съответния брой ClubSmart точки и да издаде на Участника касова бележка за отнетите точки. Ако поръчката е направена на адреса на Програмата в Интернет www.shellsmart.com или по телефона, с обаждане до Център ClubSmart, след като удостовери самоличността си, Участникът следва да посочи адрес, на който желае да получи продукта, както и електронен адреси и/или мобилен телефон, ако същите не са били посочени във Формуляра, за да бъде уведомяван за статуса на поръчката. Продуктът се доставя в срок до 30 дни от изтегляне на точките до посочения от Участника адрес. За да получи продукта, Участникът следва да удостовери самоличността си и да заплати в брой на доставчика съответната сума. Предаването на продукта става лично на Участника, който е поръчал продукта, с подписване на протокол по образец  в два екземпляра, единият от които се предава на Участника, а другият остава за доставчика.  В случай, че Участникът не може да бъде намерен на посочения от него адрес за доставка, на адреса се оставя съобщение и заявеният продукт остава на адреса на доставчика на пратката; В случай, че в двуседмичен срок Участникът не се яви да получи продукта, последният се връща обратно на Shell. Участникът може да поиска възстановяване на отнетите ClubSmart точки за върнатия продукт от Център ClubSmart в двумесечен срок от извършване на поръчката. Центърът за клиенти ClubSmart преценява, в зависимост от конкретния случай, дали да възстанови отнетите точки или не и уведомява Участника за решението си, което е окончателно и задължително за Участника.


25. Участникът има право да върне продукт, получен в качеството му на Участник в Програмата,  в 14-дневен срок от получаването на продукта, като поиска замяната му с друг продукт от същия вид или възстановяване на ClubSmart точките. Рекламации на продуктите се извършват чрез обаждане по телефона до  Център ClubSmart всеки работен ден от 9.00  до 18.00 ч.


Прехвърляне на ClubSmart точки


26. Всеки Участник има право да прехвърля получените съгласно този Правилник ClubSmart точки на ClubSmart картата на друг Участник. За целта е необходимо титулярят на картата да се свърже с Център ClubSmart и да предостави необходимите данни, изискани от оператора. Прехвърляне на ClubSmart точки от/ на блокирана карта не е възможно.


Преиздаване на ClubSmart карти. Изгубена, открадната или повредена карта.


27. В случай, че ClubSmart карта бъде изгубена или открадната, титулярът на картата трябва незабавно да уведоми Център за клиенти ClubSmart, като предостави свои лични данни за идентификация, както и информация за последно ползване на картата и други обстоятелства, имащи отношение към случая. Формуляр за участие не се попълва. Център ClubSmart блокира картата, обявена за загубена  или открадната, и ползването на блокираната карта не е възможно. Нова карта може да се получи по следните начини:


- с достави до адреса на Участника в срок до 15 (петнадесет) работни дни от датата на уведомяване на Център ClubSmart, като в нея са прехвърлени всички ClubSmart точки от загубената или открадната карта, налични към момента на блокирането. В периода от блокиране на изгубената или открадната карта до получаването на нова карта не е възможно начисляване, прехвърляне и/или обмяна на ClubSmart точки.


- от най-близкия търговски комплекс Shell веднага след установяване на загуба/ повреда, като събирането на точки по новата карта може да започне веднага. След получаването ѝ е задължително клиента да се свърже с Център ClubSmart, за да може да се регистрира новата карта, да се блокира старата и да се прехвърлят вече натрупаните точки от старата към новата ClubSmart Карта.


При липса на своевременно информиране на Център ClubSmart за изгубена/ повредена карта, Шел България не носи отговорност в случай на изразходване на натрупани точки от трети лица.


28. В случай на повреда на ClubSmart карта, при която картата не може да се ползва за целите на Програмата, титулярят на картата трябва незабавно да уведоми Център ClubSmart, като предостави свои лични данни за идентификация, информация за последно ползване на картата, както и други обстоятелства, имащи отношение към случая. Формуляр за участие не се попълва. Център ClubSmart блокира повредената карта, която Участникът се задължава да върне в едномесечен срок в избран от него търговски комплекс Shell. Новата карта се доставя на адреса на Участника в срок до 15 (петнадесет) работни дни от датата на уведомяване на Център ClubSmart, като в нея са прехвърлени всички натрупани ClubSmart точки от повредената карта. В периода от блокиране на повредената карта до получаването на нова карта не е възможно начисляване, прехвърляне и/или обмяна на ClubSmart точки.


29. Shell не носи отговорност за вреди, претърпени от Участника или от трети лица в резултат на загуба, повреда или кражба на ClubSmart картата.


30. Ако ClubSmart карта бъде намерена, тя трябва незабавно да бъде предадена в търговски комплекс Shell или изпратена на адреса на Център за клиенти ClubSmart.


 IV. ClubSmart Премиум


31. ClubSmart Premium е част от Прорамата ClubSmart, като в ClubSmart Premium членуват Участници, получили лична покана за членство от Shell на база брой събрани ClubSmart точки за определен период. Всички правила, валидни за участниците в ClubSmart, са валидни и за ClubSmart Premium членовете. Подробности за членството в ClubSmart Premium и за допълнителни придобивки на членовете се обявяват от Shell по реда на т.44 и т.46 от този правилник.


32. Shell си запазва правото да променя условията за участие в ClubSmart Premium, допълнителните предимства за членовете, както и да прекрати ClubSmart Premium като обяви предварително това в подходящ срок и по  реда на т.44 и т.46 от този правилник.


V. ClubSmart Заедно


33. ClubSmart Заедно дава възможност на Участници в Програмата да се свържат в група и да събират заедно ClubSmart точки. В групата могат да участват минимум двама и максимум петима Участници в Програмата, като Участниците определят една от картите за главна, а останалата/ите – за допълнителни. По баланса на главната карта се прехвърлят всички ClubSmart точки, начислени от титулярите на главната и на допълнителните карти. Единствено титулярът на главната карта има право да обменя и да прехвърля ClubSmart точки. Титулярите на допълнителните карти не могат да обменят ClubSmart точки, а всички събрани от тях точки преди и след създаването на групата автоматично се прехвърят на титуляря на главната карта. Групата се създава в Интернет на www.shellsmart.com или чрезтелефонно обаждане до Център за клиенти ClubSmart от желаещите да участват в групата. В срок до 48 (четиридесет и осем) часа от заявяването в Интернет или от  обаждането всички ClubSmart точки, натрупани в допълнителните карти, се прехвърлят в главната карта.


34. Всеки участник в групата може да я напусне, като се обади на Център ClubSmart. В срок до една седмица след обаждането Участникът започва самостоятелно да събира, обменя и прехвърля ClubSmart точки. ClubSmart точките, прехвърлени на титуляра на главната карта по време на членството в групата, остават при титуляря на главната карта и не се възстановяват на титулярите на допълнителните карти, независимо дали напуска Участник с главна и/или допълнителна карта. При напускане на Участник с главна карта групата се прекратява, освен ако останалите членове са повече от един и се уговорят един от тях да придобие качеството титуляр на главна карта. Във всички случаи на напускане на Участник с главна карта, натрупаните до напускането ClubSmart точки не се възстановяват и остават по картата на Участника, чиято карта е била главна.      


35. Подробна информация за членството и допълнителните условия на ClubSmart се обявяват от Shell по реда на т.44 и т.46 от този правилник.


VI. Център за клиенти ClubSmart


36. Център за клиенти ClubSmart е създаден специално, за да обслужва Участниците в Програмата, със следните основни функции: да предоставя информация за условията за участие в Програмата; да съдейства при попълване на Формуляри за участие в Програмата и регистрация в Интернет на shellsmart,com, да блокира загубени, откраднати или повредени карти; да информира Участниците за техния баланс от ClubSmart точки, както и за текущи промоции и рекламни кампании в Програмата; да отговаря на въпроси, рекламации и оплаквания от страна на Участниците; да информира Участниците за статута на поръчаните от тях продукти. Работното време на Център за клиенти ClubSmart е от 9:00 до 18:00 ч. всеки работен ден. Връзка с Център за клиенти ClubSmart може да бъде установена на телефон 0800 11515 или по електронна поща на електронен адрес smartbul@shell.com.


37. С цел защита на личните данни на участниците в ClubSmart и минимизиране на риска от злоупотреби с ClubSmart картите, Център за клиенти ClubSmart си запазва правото да задава въпроси с цел установяване самоличността на Участниците, както и да изисква писмени документи при необходимост. В случай, че служителят от Център за клиенти ClubSmart не е установил по безспорен начин самоличността на лицето, той има право да откаже да предостави исканата информация. С цел да подобри качеството на обслужване Shell има право да записва и прослушва телефонните разговори, проведени с Център за клиенти ClubSmart.


VII. Каталог ClubSmart


38. Каталогът ClubSmart е периодично издание на Shell и включва асортимент от стоки и услуги, които Участниците в Програмата могат да получат срещу натрупаните ClubSmart точки както и за асортимент от стоки и услуги, които Участниците в Програмата могат да получат срещу натрупаните ClubSmart точки и доплащане в лева.. Всеки каталог има определен срок на валидност, който е отбелязан на самото издание.


39. Shell не отговаря за евентуални печатни грешки в каталога, нито за качеството на продуктите, освен ако тази отговорност не може да бъде изключена от действащото законодателство. Илюстрациите в каталога имат само информативен характер. Получените продукти могат да се различават значително от информацията за продуктите, съдържаща се в списанието, поради развитието на пазара, технологични подобрения и/или законодателни промени. В случай на изчерпване на наличностите на продукт, Shell си запазва правото да го замени с такъв с подобни характеристики или с по-високо качество.


40. Shell има право, за определени периоди от време да предлага срещу ClubSmart точки определени продукти, които не фигурират в каталога, като информира Участниците по реда на т.44 и т.46 от този правилник.


VIII. Партньори на Програмата  


41. Shell има право да привлича други компании като партньори в Програмата с правото да издават ClubSmart точки и/или да заменят точки срещу продукти. Shell предоставя на Партньорите лични данни на Участниците само доколкото това е необходимо във връзка с изпълнението на дейностите по Програмата, при спазване на съответните технически и организационни мерки за защита на личните данни. Партньорите са длъжни да спазват настоящия Правилник.


42. Shell уведомява Участниците за присъединяване и напускане на Партньори от Програмата по реда на т.44 и т.46 от този правилник.


IХ. Прекратяване на участие в Програмата. Отнемане на точки


43. Участието в Програмата се прекратява в следните случаи:


            1. ако за период от 12 или повече месеца Участникът не е ползвал ClubSmart картата си и не е извършил нито една трансакция за начисляване, прехвърляне и/или обмяна на ClubSmart точки.    В този случай ClubSmart картата се блокира, Участникът губи качеството си на Участник в Клуба заедно с всички начислени ClubSmart точки, както и правото си да начислява, да прехвърля и да обменя точки.


2. в случай, че бъде установено неспазване на настоящия Правилник от страна на Участник. В този случай ClubSmart картата се блокира, Участникът губи качеството си на Участник в Клуба заедно с всички начислени ClubSmart точки, както и правото си да начислява, да прехвърля и да обменя точки.


            3. по искане на Участника, отправено до Център ClubSmart.В този случай Участникът има право, преди да бъде извършено блокиране на картата, да изпозва натрупаните ClubSmart точки или да ги прехвърли на друг Участник в Клуба. От момента на блокирането Участникът губи качеството си на Участник в Клуба заедно с всички начислени ClubSmart точки, както и правото си да начислява, да прехвърля и да обменя точки.


44. Shell има право да отнеме от Участник начислени ClubSmart точки, да блокира картата или да го изключи от Клуба, ако бъде установена злоупотреба и/или неспазване на настоящия Правилник. 


45. Всички ClubSmart точки, начислени след 01.04.2005 г., имат срок на валидност три години, като тригодишният срок изтича на 31 декември на третата календарна година. Точките, които не са обменени в тригодишния срок по предходното изречение, се изтриват от баланса на Участника и не могат да се ползват за обмяна на продукти и услуги. Напр.: ClubSmart точки, начислени на 05.06.2014 г., ще бъдат заличени на 01.01.2018 г., ако не бъдат обменени за продукти и услуги.


X. Информация


46. Информация за всички условия, които не са уредени в настоящия Правилник, Участниците могат да получат в търговските комплекси Shell, в обектите на Партньорите на Програмата, на адреса на Програмата в Интернет www.shellsmart.com, както и от Центъра ClubSmart.


ХI. Други условия


47. Shell си запазва правото да изключи от участие в Програмата част от търговските комплекси Shell или да преустанови издаването на ClubSmart точки за определени продукти, за което участниците в Клуба се уведомяват в самите бензиностанции. Партньорите в ClubSmart също могат да спрат временно или постоянно участието си в ClubSmart на един или на няколко от своите обекти и/ или да спрат частично издаването на ClubSmart точки за определени продукти, като информира Участниците по реда на т.46 от този правилник.


48. Shell си запазва правото да променя настоящия Правилник за участие, като уведомява Участниците по реда на т.44 от този правилник. Промените влизат в сила от деня на публикуването им на адреса на Програмата в Интернет www.shellsmart.com, освен ако изрично е предвиден по-дълъг срок за влизане в сила.


49. Shell си запазва правото да прекрати Програмата, като уведоми Участниците по реда на т.44 и т.46 от този правилник най-малко 60 (шестдесет) календарни дни преди прекратяването. От датата на прекратяване начисляването, прехвърлянето и обмяната на ClubSmart точки се прекратява.


Настоящият Правилник е актуален към 10 март 2016 г. и изцяло отменя и заменя всички предходни редакции на документа. Правилникът е публикуван на адреса на Програмата в Интернет www.shellsmart.com и е наличен на хартиен носител в търговските комплекси Shell и в обектите на Партньорите на Програмата. При евентуални противоречия между текста на Правилника, публикуван в Интернет и текста на хартиен носител, ще се прилага текстът, публикуван в Интернет.
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08