[text]

Don't show...

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА УЧАСТИЕ В CLUBSMART

(последни изменения от м. септември 2018 г., в сила от 17.09.2018 г.)

 

I. (загл. изм., в сила от 17.09.2018 г.) Общи положения. Условия за участие

1. Настоящият правилник съдържа правилата за участие в програмата за лоялни клиенти на Shell България ЕАД ClubSmart (наричана за краткост Програмата, Клуба или ClubSmart) и урежда взаимоотношенията между Shell България ЕАД и физическите лица – участници в Програмата. Организатор на Програмата е Shell България ЕАД (наричано за краткост Shell и Организатор), ЕИК 831915840, със седалище и адрес на управление гр. София 1505, район Оборище, бул. Ситняково № 48, Сердика офиси, ет. 8. Програмата се провежда на територията на Р България.

2. (изм., в сила от 17.09.2018 г.) Програмата дава възможност на участниците в Клуба да събират ClubSmart точки при покупки на стоки и при ползване на услуги в търговските комплекси Shell и в обектите на партньорите на Програмата. Натрупаните точки могат да се обменят срещу продукти и услуги съгласно Раздел III, Част 2 от Правилника. Продуктите и услугите се обновяват периодично.

3. (изм., в сила от 17.09.2018 г.) Участник в ClubSmart (наричан за краткост Участник) може да бъде всяко физическо лице с постоянен адрес в България, което е навършило 18-годишна възраст към датата на присъединяването си към ClubSmart. Начинът за присъединяване към Програмата е описан в Раздел II, Част 1 от Правилника

 

II. ClubSmart карта

Част 1 Получаване и персонализиране на картата.

4. (изм., в сила от 17.09.2018 г.) Всяко физическо лице, което отговаря на изискванията по т.3 от настоящия Правилник може да се присъдини към Програмата напълно безплатно, като получи ClubSmart карта от търговски комплекс Shell или от обект на партньор на Програмата по т. 39.1. От момента на получаване на ClubSmart картата лицето придобива качеството на Участник в Програмата и може да събира ClubSmart точки. За да може да прехвърля  ClubSmart точки и да ги обменя за продукти и услуги, участникът в Програмата трябва да персонализира своята карта по един от начините, посочени в т.5 от този правилник. Прехвърляне и обмяна на ClubSmart точки е възможно не по-рано от 72 часа след извършване на персонализацията на ClubSmart картата.

5. (изм., в сила от 17.09.2018 г.) Участникът в Програмата може да персонализира своята ClubSmart карта по един от следните два начина: като създаде свой онлайн профил на уебсайта на Програмата www.shellsmart.com или с обаждане по телефона на номер 0800 11515 на Център за клиенти ClubSmart. Онлайн профилът дава възможност на Участника да проверява наличните ClubSmart точки по картата си; да проследява историята на трансакциите (начислени, прехвърлени и обменени ClubSmart точки); да обменя и прехвърля точки; да се включи в ClubSmart Заедно по раздел IV от Правилника; да провери за колко ClubSmart точки изтича тригодишната валидност по т.44 от Правилника и др.

6. (изм., в сила от 17.09.2018 г.) Предоставените данни от лицето, което желае да се включи в Програмата, трябва да са верни и пълни. Shell не носи отговорност, ако дадено лице не може да бъде включено в програмата и/или не може да се възползва от една или повече предлагани от програмата възможности в резултат на предоставени непълни и/или неверни данни от това лице при персонализацията на ClubSmart картата или при ползването й.

7. (нова, в сила от 17.09.2018 г.) Личните данни на участниците в ClubSmart се обработват в съответствие с Политиката за защита на личната информация, публикувана на уебсайта на Програмата www.shellsmart.com.

Част 2 Обща информация за картата 

8. ClubSmart картата се издава на конкретно физическо лице – Участник в Програмата и може да се ползва само от титуляря. Начисляване, обмяна и прехвърляне на ClubSmart точки може да се извърши само при представяне на ClubSmart картата от физическото лице, на което е издадена. Не е разрешено ClubSmart картата да се предоставя за ползване на трети лица, да бъде оставяна в търговски комплекс Shell или в обект на партньор на Програмата с цел събиране на ClubSmart точки или да се ползва за начисляване на точки за покупки, извършени от трети лица, различни от Участника, на когото е издадена картата.

9. (изм., в сила от 17.09.2018 г.) ClubSmart картата е собственост на Shell и може да се използва единствено и само в ClubSmart. Всеки Участник има право само на една ClubSmart карта. При издаване на нова карта предходната става невалидна и не може да се ползва. Дигиталната ClubSmart карта, създадена съгласно т. 10 от този правилник, не се счита за нова карта и може да се ползва заедно с ClubSmart картата на материален носител.

Част 3 Дигитална ClubSmart карта

10. (нова, в сила от 17.09.2018 г.) Участниците в ClubSmart, ползващи смартфон, могат да създадат своя ClubSmart дигитална карта от приложението на Shell, което трябва да изтеглят и инсталират на телефона си. Дигиталната карта има същите функционалности като ClubSmart картата на материален носител, получена и персонализирана от Участника съгласно Раздел II, Част 1 от този правилник и може да се ползва самостоятелно, без ClubSmart картата на материален носител. Участниците, които са създали ClubSmart дигитална карта, трябва да продължат да съхраняват и своята ClubSmart карта на материален носител.

11. (нова, в сила от 17.09.2018 г.) Ползването на дигиталната карта в търговските комплекси Shell и в обектите на партньорите на Програмата става като се сканира дисплеят на смартфона. Shell не носи отговорност и не дължи обезщетение на участник в Програмата в случай, че по технически причини дигиталната карта не може да ползва за начисляване, прехвърляне или обмяна на ClubSmart точки.

Част 4 Изгубена, открадната или повредена карта. Преиздаване на ClubSmart карти

12. (изм., в сила от 17.09.2018 г.) В случай, че ClubSmart карта бъде изгубена или открадната, титулярят на картата трябва незабавно да уведоми Център за клиенти ClubSmart, като предостави свои лични данни за идентификация, както и информация за последно ползване на картата и други обстоятелства, имащи отношение към случая. Център ClubSmart блокира картата, обявена на загубена или открадната и ползването на блокираната карта не е възможно. Shell не носи отговорност и не дължи каквото и да било обезщетение на Участника за неправомерно ползване на изгубената или открадната карта, извършено преди уведомяването на Център за клиенти ClubSmart. След като уведоми Център ClubSmart за изгубената или открадната ClubSmart карта, Участникът може да преиздаде картата – да получи нова карта вместо изгубената или откраднатата - съгласно т.14 от този Правилник. Shell не носи отговорност и не дължи каквото и да било обезщетение на Участника за невъзможността да начислява, прехвърля и/или заменя ClubSmart точки за периода от блокиране на изгубената или открадната карта до преиздаването й.

13. (изм., в сила от 17.09.2018 г.) В случай, че ClubSmart карта бъде повредена и не може да се ползва за целите на Програмата, титулярят на картата трябва незабавно да уведоми Център ClubSmart, като предостави свои лични данни за идентификация, информация за последно ползване на картата, както и други обстоятелства, имащи отношение към случая. Център ClubSmart блокира повредената карта, която Участникът се задължава да върне повредената карта в едномесечен срок в избран от него търговски комплекс Shell. След като уведоми Център ClubSmart за повредената карта, Участникът може да преиздаде картата – да получи нова карта вместо повредената – съгласно т.14 от този Правилник. Shell не носи отговорност и не дължи каквото и да било обезщетение на Участника за невъзможността да начислява, прехвърля и/или заменя ClubSmart точки за периода от повреждане на картата до преиздаването й.

14. (изм., в сила от 17.09.2018 г.) Преиздаването на открадната, изгубена или повредена ClubSmart може да се извърши по един от следните начини:

- Участникът получава нова ClubSmart карта от търговски комплекс Shell или от обект на партньор на Програмата по т. 39.1. и я персонализира по един от начините, описани в т.5 от Правилника. В срок до 72 часа след персонализирането ClubSmart точките, които са били налични в откраднатата, изгубена или повредена ClubSmart карта се прехвърлят по баланса на новата карта. Преиздадената ClubSmart карта може да се ползва за начисляване на ClubSmart точки от момента на получаването й. Прехвърляне и обмяна на ClubSmart точки с преиздадената карта е възможно не по-рано от  72 часа след персонализацията й.

или

-  Участникът се обажда на Център ClubSmart, който преиздава картата в срок до 15 (петнадесет) работни дни от датата на уведомяване и я изпраща на посочен от Участника адрес. В преиздадената карта  са прехвърлени ClubSmart точките, които са били налични в откраднатата, изгубена или повредена ClubSmart карта. Персонализация на картата, преиздадена от Център ClubSmart, не е необходима. До получаване на преиздадената карта не е възможно начисляване, прехвърляне и/или обмяна на ClubSmart точки.

След като преиздаде картата си участникът в  ClubSmart може да преиздаде и дигиталната си карта, ако има такава, по начина, описан в т. 10 от този правилник. 

15. Ако ClubSmart карта бъде намерена, тя трябва незабавно да бъде предадена в търговски комплекс Shell или изпратена на адреса на Център за клиенти ClubSmart.

III. ClubSmart точки

Част 1 Начисляване на ClubSmart точки

16. (изм., в сила от 17.09.2018 г.) При покупки на стоки и при ползване на услуги в търговските комплекси Shell и в обектите и/или в уебсайт на партньор на Програмата (през линка на партньора на Програмата на уебсайта на Програмата www.shellsmart.com) и ако са налице останалите условия, посочени в Правилника, Участникът получава определен брой ClubSmart точки. Продуктите и услугите, за които се начисляват точки, както и броят на точките, които се начисляват за тях, се обновяват периодично и се обявяват в търговските комплекси Shell, в обектите на партньорите на Програмата, както и на уебсайта на Програмата www.shellsmart.com.

17. (изм., в сила от 17.09.2018 г.) ClubSmart точките се начисляват при получаване на стоката или услугата, срещу представяне на ClubSmart карта (при покупки на стоки и при ползване на услуги в търговските комплекси Shell и в обектите на партньорите на Програмата) или с въвеждане на номера на ClubSmart картата (при покупки на стоки и при ползване на услуги от уебсайт на партньор на Програмата, през линка на партньора на Програмата на уебсайта на Програмата www.shellsmart.com). Ако точките не могат да бъдат начислени по технически причини (напр. повреда в четящото устройство), в съответния търговски комплекс Shell се съставя протокол по образец; в този случай точките се начисляват от Център ClubSmart в срок до една седмица от датата на съставяне на протокола. Shell не носи отговорност, ако ClubSmart точки не са начислени поради въвеждане на некоректен номер на ClubSmart картата на Участник, заявяващ продукти или услуги от уебсайт на партньор на Програмата. Shell не носи отговорност, ако по технически причини не могат да бъдат начислени ClubSmart точки при покупки на стоки и при ползване на услуги от уебсайт на партньор на Програмата.

18. (изм., в сила от 17.09.2018 г.) Начислените ClubSmart точки се регистрират в базата данни на Програмата в срок до 72 (седемдесет и два) часа от извършване на покупката в търговски комплекс Shell или в обект на партньор на Програмата, освен в случаите на специални кампании и/или оферти, валидни за определени обекти и/или за определен период от време, при които ClubSmart точките се регистрират в базата данни на Програмата  в срок от 10 работни дни след изпълнение на условието по офертата или приключване на кампанията. Участникът може да провери общия брой на натрупаните ClubSmart точки по един от следните три начина: (i) чрез онлайн профила си, както е посочено в т.5 от Правилника, (ii) чрез Център ClubSmart или (iii) в търговските комлекси Shell и в обектите на партньорите на Програмата по т.39.1. от Правилника, като поиска да му бъде издадена отделна касова бележка за текущото състояние на ClubSmart точките. В този случай служителят на обекта има право да поиска Участникът да удостовери самоличността си.

19. (изм., в сила от 17.09.2018 г.) Не се начисляват ClubSmart точки за горива и други стоки, закупени от търговските комплекси Shell с карти euroShell Card, които не са издадени от Shell България ЕАД, а от други компании от Групата Royal Dutch Shell. Не се начисляват ClubSmart точки за горива и други стоки, закупени от търговските комплекси Shell с карти, които се приемат в търговските комплекси Shell, но не са издадени от компании от Групата Royal Dutch Shell (например, но не само карти на DKV, ESSO и др.). При еднократна покупка на гориво, чието количество надвишава 80 (осемдесет) литра, ClubSmart точки се начисляват само за първите 80 литра; за количеството над 80 литра не се начисляват ClubSmart точки, независимо от начина на плащане.

20. Не се начисляват ClubSmart точки за горива и други стоки, закупени от търговските комплекси Shell, извън територията на Р България.

21. Shell си запазва правото да въвежда ограничения при начисляване на точки – за определени категории клиенти (напр. за горива и стоки закупени от клиенти на системата euroShell Card с карти euroShell Card, издадени от Shell), за количества над определен размер (напр. при покупка на горива над определено количество). Ограниченията се обявават по начините, посочени в т.45 и влизат в сила в срока по т.48 от Правилника.

22. Оспорване на коректността на начислените ClubSmart точки може да се извърши само при представяне на касова бележка, доказваща покупката от страна на Участника. Участникът следва да се обърне към Център ClubSmart, както е посочено в раздел V на настоящия Правилник.

Част 2 Замяна/обмяна на ClubSmart точки

23. (изм., в сила от 17.09.2018 г.) Участниците в Програмата могат да ползват събраните ClubSmart точки за: продукти или услуги, отстъпка от цената на горивата и/или други стоки в търговските комплекси Shell, пълно или частично плащане на цената на закупените стоки в търговските комплекси Shell (с изключение на винетни стикери и лотарийни билети). Замяна на ClubSmart точки може да се извършва само след персонализация на ClubSmart картата съгласно т.5 от Правилника.

24. (изм., в сила от 17.09.2018 г.) Стойността в ClubSmart точки на продуктите и услугите, които Участникът може да получи срещу ClubSmart точки, е посочена на адрес www.shellsmart.com, в търговските комплекси Shell и в обектите на партньорите в Клуба. Shell си запазва правото да променя стойността в ClubSmart точки на продуктите, да определя за определени продукти краен срок, до който се предлагат, както и да въвежда нови продукти или да изключва продукти. Замяната на ClubSmart точки срещу продукти се извършва само в рамките на наличните продукти. Shell не носи отговорност при изчерпване на наличностите или при временна липса на даден продукт, освен ако тази отговорност не може да бъде ограничена или изключена от действащото законодателство.

25. (изм., в сила от 17.09.2018 г.) Част от продуктите, които се получават срещу ClubSmart точки, са налични в търговските комплекси Shell и в обектите на партньорите в Програмата, а друга част се получават по заявка. Някои от продуктите по заявка се получават срещу определен брой ClubSmart точки и допълнително заплащане на определена парична сума. За да получи избрания продукт, Участникът трябва да има необходимия брой точки, а в случаите, когато се изисква и допълнително заплащане - да заплати съответната сума. При обмяна на ClubSmart точки за продукти точките се изтеглят незабавно от картата на участника, независимо дали продуктът се получава веднага или по заявка. Обмяна на продукти срещу ClubSmart точки може да се извърши:

 - в търговските комплекси Shell (за продуктите, които са налични в обектите и за тези, които се получават по заявка);

- на уебсайта на Програмата  www.shellsmart.com и по телефона, с обаждане до Център за клиенти ClubSmart (за продуктите, които се получават по заявка);

- в обектите на партньорите в Програмата (за продуктите, които са налични в тези обекти).
 
26. (изм., в сила от 17.09.2018 г.) Shell си запазва правото да откаже да изпълни заявка за продукт и след потвърждаване на заявката в случай, че поради технически проблем балансът от ClubSmart точки на Участника, заявил продукта, не е бил актуален и към момента на потвърждаване на заявката Участникът не е имал достатъчен брой ClubSmart точки за съответния продукт. В този случай Shell уведомява Участника и възстановява отнетите ClubSmart точки по баланса на Участника в срок до 72 часа от уведомлението.
 
27. (изм., в сила от 17.09.2018 г.) В случай, че Участникът избере продукт, който е наличен в търговските комплекси Shell или обектите на Партньорите в Програмата, той получава съответния продукт на място в замяна на съответния брой ClubSmart точки. Същото правило се прилага и при получаване на талони, валидни в обектите на партньорите на Shell. При предаване на продукта касиерът в обекта е длъжен да изиска легитимиране на титуляря на ClubSmart картата. Продукт, който е наличен в търговски комплекс Shell, не може да бъде заявен на уебсайта на Програмата www.shellsmart.com, както и по телефона, с обаждане до Център за клиенти ClubSmart.
 
28. (изм., в сила от 17.09.2018 г.) При избор на продукт, който се получава по поръчка само срещу ClubSmart точки, в момента на поръчката от ClubSmart картата на титуляря се изтегля съответният брой точки. Когато поръчката е направена от търговски комплекс Shell, касиерът в обекта на Shell е длъжен да се увери, че приносителят на ClubSmart картата е неин титуляр, след което да отнеме съответния брой ClubSmart точки и да издаде на Участника касова бележка за отнетите точки. Ако поръчката е направена на уебсайта на Програмата www.shellsmart.com или по телефона, с обаждане до Център за клиенти ClubSmart, след като удостовери самоличността си, Участникът следва да посочи търговски комплекс Shell, от който желае да получи заявения продукт. Продуктът се доставя в срок до 30 (тридесет) дни от изтегляне на точките, в търговския комплекс Shell, където е направена поръчката (за поръчки, направени в търговски комплекс Shell) или до посочен от Участника търговски комплекс Shell (за поръчки по телефона или по Интернет). При извършване на заявката Участникът посочва електронен адрес и/или мобилен телефон, ако същите не са били посочени при персонализиране на ClubSmart картата, за да бъде уведомяван за статуса на поръчката. За да получи заявения продукт, Участникът трябва да удостовери самоличността си и да представи екземпляр от касовата бележка, доказваща отнемането на ClubSmart точки за заявения продукт (когато заявката е извършена в търговски комплекс Shell), както и своята ClubSmart карта и документ за самоличност. Предаването на продукта става лично на Участника, който е поръчал продукта, с подписване на протокол в два екземпляра, единият от които се предава на Участника, а другият остава в търговския комплекс Shell. Продукти се получават всеки ден от 8.00 до 19.00 ч. В случай, че в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след извършване на заявката Участникът не се яви да получи заявения продукт, последният се връща обратно на доставчика. Участникът може да поиска възстановяване на отнетите ClubSmart точки за върнат на доставчика продукт от Център ClubSmart в двумесечен срок от извършване на поръчката. Центърът за клиенти ClubSmart преценява, в зависимост от конкретния случай, дали да възстанови отнетите точки или не и уведомява Участника за решението си, което е окончателно и задължително за Участника.
 
29. (изм., в сила от 17.09.2018 г.) При избор на продукт, който се получава по поръчка срещу ClubSmart точки и допълнително заплащане на определена парична сума, в момента на поръчката от ClubSmart картата на титуляря се изтегля съответният брой точки. Когато поръчката е направена от търговски комплекс Shell, касиерът в обекта на Shell е длъжен да се увери, че приносителят на ClubSmart картата е неин титуляр, след което да отнеме съответния брой ClubSmart точки и да издаде на Участника касова бележка за отнетите точки. Ако поръчката е направена на уебсайта на Програмата www.shellsmart.com или по телефона, с обаждане до Център ClubSmart, след като удостовери самоличността си, Участникът следва да посочи адрес, на който желае да получи продукта, както и електронен адреси и/или мобилен телефон, ако същите не са били посочени при персонализиране на ClubSmart картата, за да бъде уведомяван за статуса на поръчката. Продуктът се доставя в срок до 30 дни от изтегляне на точките до посочения от Участника адрес. За да получи продукта, Участникът следва да удостовери самоличността си и да заплати в брой на доставчика съответната сума. Предаването на продукта става лично на Участника, който е поръчал продукта, с подписване на протокол по образец в два екземпляра, единият от които се предава на Участника, а другият остава за доставчика. В случай, че Участникът не може да бъде намерен на посочения от него адрес за доставка, на адреса се оставя съобщение и заявеният продукт остава на адреса на доставчика на пратката; В случай, че в двуседмичен срок Участникът не се яви да получи продукта, последният се връща обратно на Shell. Участникът може да поиска възстановяване на отнетите ClubSmart точки за върнатия продукт от Център ClubSmart в двумесечен срок от извършване на поръчката. Центърът за клиенти ClubSmart преценява, в зависимост от конкретния случай, дали да възстанови отнетите точки или не и уведомява Участника за решението си, което е окончателно и задължително за Участника.
 
30. (изм., в сила от 17.09.2018 г.) Участникът има право да върне продукт, получен в качеството му на Участник в Програмата, в 14-дневен срок от получаването на продукта, като поиска замяната му с друг продукт от същия вид или възстановяване на ClubSmart точките. Рекламации на продуктите се извършват чрез обаждане по телефона до Център ClubSmart всеки работен ден от 9.00  до 18.00 ч. „Работен ден“ е всеки ден от понеделник до петък включително, с изключение на официалните празници.
 
31. (нова, в сила от 17.09.2018 г.) Участниците могат да обменят ClubSmart точки, за да ползват отстъпка от цената на стоки и/или услуги, които се предлагат в търговските комплекси Shell („отстъпка срещу точки“). За да получи отстъпка, Участникът трябва да има необходимия брой ClubSmart точки, да заяви, че желае да ползва отстъпка преди да извърши плащане на стоката или услугата и да представи своята ClubSmart карта. Касиерът в обекта на Shell отнема съответния брой Shell точки от баланса на Участника, след което потребителят заплаща цената на стоката или услугата с включена отстъпка. Стоките и услугите, за които Участниците могат да ползват отстъпка срещу точки, се обявяват и се обновяват периодично на уебсайта на Програмата www.shellsmart.com, в търговските комплекси на Shell, както и по друг подходящ начин, определен от Shell.
 
32. (нова, в сила от 17.09.2018 г.) Участниците могат да обменят ClubSmart точките си и за частично или пълно заплащане на цената на всички стоки и услуги, получени в търговските комплекси Shell, с изключение на винетни стикери и лотарийни билети. За да заплати изцяло или част от цената на стоките и услугите, получени в търговските комплекси Shell, Участникът трябва да има необходимия брой ClubSmart точки, да заяви, че желае да плати част от цената с ClubSmart точки и да представи своята ClubSmart карта. За да плати един лев от цената на стоките и услугите, получени в търговските комплекси Shell, Участникът трябва да обмени 100 (сто) ClubSmart точки. Не е възможно заплащане с ClubSmart точки на цялата стойност или на част от цената на винетните стикери и лотарийните билети, закупени в търговските комплекси Shell.

Част 3 Прехвърляне на ClubSmart точки

33. Всеки Участник има право да прехвърля получените съгласно този Правилник ClubSmart точки на ClubSmart картата на друг Участник. За целта е необходимо титулярят на картата да се свърже с Център ClubSmart и да предостави необходимите данни, изискани от оператора. Прехвърляне на ClubSmart точки от/ на блокирана карта не е възможно.

IV. ClubSmart Заедно

34. (изм., в сила от 17.09.2018 г.) ClubSmart Заедно дава възможност на Участници в Програмата да се свържат в група и да събират заедно ClubSmart точки. В групата могат да участват минимум двама и максимум петима Участници в Програмата, като Участниците определят една от картите за главна, а останалата/ите – за допълнителни. По баланса на главната карта се прехвърлят всички ClubSmart точки, начислени от титулярите на главната и на допълнителните карти. Единствено титулярът на главната карта има право да обменя и да прехвърля ClubSmart точки. Титулярите на допълнителните карти не могат да обменят ClubSmart точки, а всички събрани от тях точки преди и след създаването на групата автоматично се прехвърят на титуляря на главната карта. Групата се създава на уебсайта на програмата www.shellsmart.com или чрез телефонно обаждане до Център за клиенти ClubSmart от желаещите да участват в групата. В срок до 72 (седемдесет и два) часа от заявяването в Интернет или от обаждането всички ClubSmart точки, натрупани в допълнителните карти, се прехвърлят в главната карта.

 

35. Всеки участник в групата може да я напусне, като се обади на Център ClubSmart. В срок до една седмица след обаждането Участникът започва самостоятелно да събира, обменя и прехвърля ClubSmart точки. ClubSmart точките, прехвърлени на титуляра на главната карта по време на членството в групата, остават при титуляря на главната карта и не се възстановяват на титулярите на допълнителните карти, независимо дали напуска Участник с главна и/или допълнителна карта. При напускане на Участник с главна карта групата се прекратява, освен ако останалите членове са повече от един и се уговорят един от тях да придобие качеството титуляр на главна карта. Във всички случаи на напускане на Участник с главна карта, натрупаните до напускането ClubSmart точки не се възстановяват и остават по картата на Участника, чиято карта е била главна.

36. Подробна информация за членството и допълнителните условия на ClubSmart се обявяват от Shell по реда на т.45 и в сроковете по т.48 от този правилник.

V. Център за клиенти ClubSmart

37. (изм., в сила от 17.09.2018 г.) Център за клиенти ClubSmart е създаден специално, за да обслужва Участниците в Програмата, със следните основни функции: да предоставя информация за условията за участие в Програмата; да съдейства при персонализация на картите ClubSmart , да блокира загубени, откраднати или повредени карти; да информира Участниците за техния баланс от ClubSmart точки, както и за текущи промоции и рекламни кампании в Програмата; да отговаря на въпроси, рекламации и оплаквания от страна на Участниците; да информира Участниците за статута на поръчаните от тях продукти. Работното време на Център за клиенти ClubSmart е от 9:00 до 18:00 ч. всеки работен ден. „Работен ден“ е всеки ден от понеделник до петък включително, с изключение на официалните празници. Връзка с Център за клиенти ClubSmart може да бъде установена на телефон 0800 11515 или по електронна поща на електронен адрес smartbul@shell.com.

38. С цел защита на личните данни на участниците в ClubSmart и минимизиране на риска от злоупотреби с ClubSmart картите, Център за клиенти ClubSmart си запазва правото да задава въпроси с цел установяване самоличността на Участниците, както и да изисква писмени документи при необходимост. В случай, че служителят от Център за клиенти ClubSmart не е установил по безспорен начин самоличността на лицето, той има право да откаже да предостави исканата информация. С цел да подобри качеството на обслужване Shell има право да записва и прослушва телефонните разговори, проведени с Център за клиенти ClubSmart.

VI. Партньори на Програмата

39. (изм., в сила от 17.09.2018 г.) Shell има право да привлича други компании като партньори в Програмата, които да предоставят на Участниците в Програмата различни предимства:

1. да предоставят ClubSmart карти, да начисляват ClubSmart точки за предлаганите от тях продукти и услуги и да заменят точки срещу предлаганите от тях продукти и услуги;

2. да начисляват ClubSmart точки за предоставените от тях продукти и услуги;

3. да обменят ClubSmart точки срещу предоставяните от тях продукти и услуги.

40. Партньорите са длъжни да спазват настоящия Правилник. Конкретните предимства, които Партньорите предоставят на Участниците в Програмата, както и условията за предоставянето им, се публикуват на уебсайта на Програмата на www.shellsmart.com

41. Shell уведомява Участниците за присъединяване и напускане на Партньори от Програмата по реда на т.45 и в сроковете по т.48 от този правилник.

VII. Прекратяване на участие в Програмата. Отнемане на точки

42. Участието в Програмата се прекратява в следните случаи:

  1. ако за период от 12 или повече месеца Участникът не е ползвал ClubSmart картата си и не е извършил нито една трансакция за начисляване, прехвърляне и/или обмяна на ClubSmart точки. В този случай ClubSmart картата се блокира, Участникът губи качеството си на Участник в Клуба заедно с всички начислени ClubSmart точки, както и правото си да начислява, да прехвърля и да обменя точки.
  2. в случай, че бъде установено неспазване на настоящия Правилник от страна на Участник. В този случай ClubSmart картата се блокира, Участникът губи качеството си на Участник в Клуба заедно с всички начислени ClubSmart точки, както и правото си да начислява, да прехвърля и да обменя точки.
  3. по искане на Участника, отправено до Център ClubSmart.В този случай Участникът има право, преди да бъде извършено блокиране на картата, да изпозва натрупаните ClubSmart точки или да ги прехвърли на друг Участник в Клуба. От момента на блокирането Участникът губи качеството си на Участник в Клуба заедно с всички начислени ClubSmart точки, както и правото си да начислява, да прехвърля и да обменя точки.
43. Shell има право да отнеме от Участник начислени ClubSmart точки, да блокира картата или да го изключи от Клуба, ако бъде установена злоупотреба и/или неспазване на настоящия Правилник.
 
44. Всички ClubSmart точки, начислени след 01.04.2005 г., имат срок на валидност три години, като тригодишният срок изтича на 31 декември на третата календарна година. Точките, които не са обменени в тригодишния срок по предходното изречение, се изтриват от баланса на Участника и не могат да се ползват за обмяна на продукти и услуги. Напр.: ClubSmart точки, начислени на 05.06.2014 г., ще бъдат заличени на 01.01.2018 г., ако не бъдат обменени за продукти и услуги.

VIII. Информация

45. Информация за всички условия, които не са уредени в настоящия Правилник, Участниците могат да получат в търговските комплекси Shell, в обектите на Партньорите на Програмата, на уебсайта на Програмата www.shellsmart.com, както и от Центъра ClubSmart.

IX. Други условия

46. Shell си запазва правото да изключи от участие в Програмата част от търговските комплекси Shell или да преустанови издаването на ClubSmart точки за определени продукти, за което участниците в Клуба се уведомяват в самите бензиностанции. Партньорите в ClubSmart също могат да спрат временно или постоянно участието си в ClubSmart на един или на няколко от своите обекти и/ или да спрат частично издаването на ClubSmart точки за определени продукти, като информира Участниците по реда на т.45 и в сроковете по т.48 от този правилник.

47. Shell си запазва правото да променя настоящия Правилник за участие, като уведомява Участниците по реда на т.45 от този правилник. Промените влизат в сила от деня на публикуването им на адреса на Програмата в Интернет www.shellsmart.com, освен ако изрично е предвиден по-дълъг срок за влизане в сила.

48. Shell си запазва правото да прекрати Програмата, като уведоми Участниците по начините, посочени в т.45 от този правилник най-малко 60 (шестдесет) календарни дни преди прекратяването. От датата на прекратяване начисляването, прехвърлянето и обмяната на ClubSmart точки се прекратява.

Настоящият Правилник е актуален към 17 септември 2018 г. и изцяло отменя и заменя всички предходни редакции на документа. Правилникът е публикуван на адреса на Програмата в Интернет www.shellsmart.com и е наличен на хартиен носител в търговските комплекси Shell и в обектите на Партньорите на Програмата. При евентуални противоречия между текста на Правилника, публикуван в Интернет и текста на хартиен носител, ще се прилага текстът, публикуван в Интернет.


 

 

Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08