[text]

Don't show...
Załóż konto 

Pobierz aplikację Shell, zarejestruj się i… ruszaj w trasę, by uzyskać jak najlepsze wyniki w wyzwaniu Shell Drive. Twój wynik zależeć będzie od czasu, jaki spędzisz na drodze oraz Twoich umiejętności prowadzenia auta w najbardziej wydajny sposób. Na uzyskanie jak największej liczby punktów masz czas od 12 marca do 8 kwietnia.

Jak dołączyć do Wiosennego Wyzwania Shell Drive: 

 1. Pobierz aplikację Shell na swój smartfon.
 2. Zaloguj się do funkcji Shell Drive. Możesz to zrobić używając swojego konta na portalu Facebook. Możesz też stworzyć swoje shellid. 
 3. W funkcji Shell Drive przejdź do opcji Ranking i wybierz zakładkę Wyzwania. 
 4. Następnie naciśnij "Dołącz teraz" i dołącz do wyzwania. 
 5. Rejestruj swoje podróże na Shell Drive i spełnij warunki minimalne. 
 6. Nie zapomnij, że w trakcie trwania Wyzwania musisz zatankować na stacji Shell i zarejestrować transakcję na swojej karcie Shell ClubSmart.

 

Jest o co walczyć! Nagrodą za pierwsze, drugie i trzecie miejsce jest iPhoneX.

Ale to nie wszystko! Dla tych, którzy znajdą się na kolejnych 7 miejscach (od 4 do 10) na Liście Liderów mamy po 10 000 punktów Shell ClubSmart.

 

Regulamin konkursu “Wiosenne Wyzwanie Shell Drive”

 1. Postanowienia ogólne 
  1. Konkurs „WiosenneWyzwanie Shell Drive” (zwany dalej ”Konkursem”) jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Shell Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000005239 przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 870.687.000 zł, NIP 526-10-09-190 (zwaną dalej „Shell”). 
  2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które pobrały na swój smartfon aplikację Shell, zrejestrowały się w funkcji Shell Drive dostępnej w aplikacji Shell, dołączyły do Konkursu Shell oraz spełniły warunki minimalne opisane w niniejszym regulaminie (dalej zwani łącznie „Uczestnikami” oraz osobno „Uczestnikiem”).
  3. Konkurs jest dostępny w aplikacji Shell.
 2. Czas trwania Konkursu
  1. Konkurs trwa od dnia 12.03.2018 roku od godziny 15:00 do dnia 08.04.2018 roku do godziny 15:00.
 3. Przebieg Konkursu
  1. Aby wziąć udział w Konkursie należy zainstalować na swoim smartfonie aplikację Shell, następnie zarejestrować się do funkcji Shell Drive dostępnej w aplikacji Shell oraz dołączyć do Konkursu, a następnie rejestrować w trybie on line (tj. przy dostępie do Internetu) swoje podróże w funkcji Shell Drive i uzyskać następujące minimalne rezultaty w funkcji Shell Drive:
   1. Efektywność podróży zarejestrowanych w funkcji Shell Drive (wskaźnik oznaczony w funkcji Shell Drive, badający płynność jazdy Uczestnika): 50% (pięćdziesiąt procent);
   2. Suma zarejestrowanych w funkcji Shell Drive kilometrów: 100 km (sto kilometrów);
   3. Ilość zarejestrowanych w funkcji Shell Drive podróży: 10 (dziesięć).
  2. Po spełnieniu warunków wymienionych w punkcie 3 lit. a. powyżej Uczestnik Konkursu zostaje wpisany na listę uczestników Konkursu (zwaną danej: „Listą Liderów Konkursu”) i rywalizuje z innymi Uczestnikami Konkursu wpisanymi na Listę Liderów Konkursu o wygranie nagród, szczegółowo opisanych w punkcie 4 niniejszego regulaminu.
 4. Zwycięzcy i Nagroda
  1. Zwycięzcą Konkursu będzie Uczestnik, który: (i) spełni warunki opisane w punkcie 3 niniejszego regulaminu, (ii) zdobędzie największą liczbę punktów XP za podróże zarejestrowane w funkcji Shell Drive (obliczaną w sposób opisany w lit. c. poniżej), tj. Uczestnik, który znajdzie się na 1 (pierwszym) miejscu Listy Liderów Konkursu - w dniu 8.04.2018 r. o godzinie 15:00 oraz (iii) zatankuje na stacji Shell minimum 25 litrów paliwa i zarejestruje transakcję zakupu w/w paliwa na swojej karcie Shell ClubSmart.
  2. Jeśli okaże się, że w dniu 8.04.2018 roku o godzinie 15:00 na 1 (pierwszym) miejscu Listy Liderów Konkursu znajdzie się więcej niż jeden Uczestnik z taką samą liczbą punktów XP, spełniający warunek, o którym mowa w lit. a) ppkt (iii) powyżej - zwycięzcą Konkursu zostanie ten Uczestnik z pierwszego miejsca Listy Liderów Konkursu, który uzyskał w funkcji Shell Drive wyższą procentowo efektywność podróży zarejestrowanych w funkcji Shell Drive. Zasady opisane w zdaniu poprzednim będą miały odpowiednie zastosowanie również przy ustalaniu listy Uczestników, którzy zdobyli w Konkursie miejsca od 2 (drugiego) do 10 (dziesiątego).
  3. Punkty XP przyznawane są Uczestnikom wyłącznie za podróże zarejestrowane w funkcji Shell Drive w okresie obowiązywania Konkursu. Liczba punktów XP obliczana jest w następujący sposób: XP = √ (suma zarejestrowanych w funkcji Shell Drive kilometrów) x (efektywność podróży zarejestrowanych w funkcji Shell Drive w %) x 10 (tj. pierwiastek z sumy zarejestrowanych w funkcji Shell Drive kilometrów mnożonych  przez efektywność podróży zarejestrowanych w funkcji Shell Drive w % i wynik pierwiastkowania mnożony razy 10)
  4. Nagrody dla zwycięzców Konkursu:
   1. Miejsce 1 na Liście Liderów– iPhone X
   2. Miejsce 2 na Liście Liderów – iPhone X
   3. Miejsce 3 na Liście Liderów – iPhone X
   4. Miejsce 4 na Liście Liderów – 10 000 punktów Shell ClubSmart
   5. Miejsce 5 na Liście Liderów – 10 000 punktów Shell ClubSmart
   6. Miejsce 6 na Liście Liderów – 10 000 punktów Shell ClubSmart
   7. Miejsce 7 na Liście Liderów – 10 000 punktów Shell ClubSmart
   8. Miejsce 8 na Liście Liderów – 10 000 punktów Shell ClubSmart
   9. Miejsce 9 na Liście Liderów – 10 000 punktów Shell ClubSmart
   10. Miejsce 10 na Liście Liderów – 10 000 punktów Shell ClubSmart
  5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną, na adres e-mail podany przy rejestracji w funkcji Shell Drive, po zakończeniu Konkursu.
  6. Jeśli zwycięzca Konkursu nie potwierdzi otrzymania wiadomości elektronicznej w ciągu 7 dni od dnia jej wysłania przez Shell lub nie może zostać powiadomiony pocztą elektroniczną nagroda w Konkursie zostanie przyznana następnemu z kolei Uczestnikowi znajdującemu się na Liście Liderów Konkursu.
  7. Jeśli Zwycięzca nie prześle swojego numeru karty Shell ClubSmart w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wiadomości elektronicznej Shell informującej o wygranej w Konkursie oraz zawierającej prośbę o przesłanie w/w numeru lub nie zarejestrował transakcji tankowania 25 litrów paliwa na stacji Shell w trakcie trwania Konkursu, nagroda w Konkursie zostanie przyznana następnemu z kolei Uczestnikowi znajdującemu się na Liście Liderów Konkursu.
  8. Shell zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie osób, w przypadku których istnieje podejrzenie, że korzystają z nielegalnych narzędzi lub w inny sposób próbują zmienić wyniki Konkursu poprzez manipulowanie aplikacją Shell lub poprzez inne działania niezgodne z niniejszym regulaminem.
  9. Shell zastrzega sobie również prawo wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które nie spełniają przewidzianych w niniejszym regulaminie warunków udziału w Konkursie.
  10. Zwycięzcy Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości nagrody w pieniądzu, jak również roszczenia o zamianę nagrody na jakiekolwiek inne towary lub usługi.
  11. W przypadku, gdy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z otrzymaniem nagrody przez Uczestnika będzie wiązał się obowiązek zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych związanego z wartością nagrody, Uczestnik Konkursu otrzymuje dodatkową nagrodę w kwocie odpowiadającej wartości należnego podatku. Kwota ta zostanie automatycznie pobrana przez Shell na poczet należnego podatku i następnie zostanie odprowadzona do stosownego Urzędu Skarbowego. Zwycięzca Konkursu otrzymuje nagrodę wolną od dodatkowych obciążeń.
  12. Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie.
 5. Polityka Prywatności
  1. Shell będzie korzystał do celów związanych z przebiegiem Konkursu z informacji wymaganych do udziału w Konkursie (w szczególności imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, oraz ilość i odległość podróży zarejestrowanych w funkcji Shell Drive w okresie obowiązywania Konkursu, jak również efektywność oraz liczba punktów XP).
  2. Dane zwycięzcy Konkursu zostaną przekazane podmiotowi realizującemu odbiór nagrody.
  3. W przypadkach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu obowiązuje Polityka Prywatności aplikacji Shell, która jest dostępna w aplikacji Shell, w menu w sekcji Ustawienia.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Shell nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia przebiegu Konkursu wynikające z przyczyn technicznych, jak awaria serwera, zakłócenia w dostawach prądu, brak dostępu do internetu itp.
  2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać Shell (na adres mailowy Biura Obsługi Klienta programu Shell ClubSmart smart.pl@shell.com) wraz z  dokładnym opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem lub na piśmie. Organizator ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Uczestnika nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia organizatorowi, zgodnie ze zdaniem poprzednim.
  3. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
  4. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Konkursu z ważnych powodów w każdej chwili bez uprzedzenia.
  5. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Shell oraz na stronie internetowej Shell http://www.shellsmart.com/.
  6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez rzeczowo właściwy sąd w Warszawie.
  7. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
© Shell Polska Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenia prawne | Polityka Prywatności | Regulamin
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08