[text]

Don't show...
Regisztrálja ClubSmart kártyáját! Kérdése merült fel? Tájékozódjon itt!
 
 
 

Shell Racing Club” elnevezésű játék

(továbbiakban Játék)

JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

(továbbiakban Játékszabályzat)

 

A jelen Játékszabályzatban használt nagybetűs kifejezések a jelen Játékszabályzatban meghatározott jelentéssel rendelkeznek.


1.
Általános szabályok

Szervező: Shell Hungary zRt. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. cégjegyzékszám: 01-10-042420; továbbiakban Szervező).

A Játék elnevezése: „Shell Racing Club” játék

Jelen Játékszabályzat hatálya kiterjed a Játékra, valamint azokra a Játékban résztvevő személyekre (továbbiakban Játékos), akik a Játékba a Shell Racing applikáció (továbbiakban Alkalmazás) külön felületén a Játék időtartama alatt bejelentkeznek, abban részt vesznek, valamint azokra is, akik a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépnek fel.


2. Játékban való részvétel

A Játékban az a legalább 16. életévét betöltött, érvényes ClubSmart kártyával rendelkező ClubSmart tag vehet részt, aki okos készülékkel (pl. okostelefon, vagy táblagép; továbbiakban együtt Készülék) rendelkezik, amelyre letöltötte az Alkalmazást, a Játék kezdő felületén ClubSmart kártyaszámát beírta, megadta felhasználó nevét, kiválasztotta a Játék nyelvét és elfogadta a jelen Játékszabályzatot és az Adatvédelmi Tájékoztatót. A Játék kizárólag folyamatos internet kapcsolat esetén működik.

Egy Játékos csak egyszer fogadhatja el a Játékszabályzatot és csak egy ClubSmart kártyaszámmal jogosult a Játékban részt venni. Abban az esetben, ha a Szervező tudomására jut, hogy egy Játékos több ClubSmart kártyaszámmal vesz részt a Játékban, jogosult őt a Játékból kizárni, vagy részére a Napi Nyeremény(ek) átadását megtagadni.

A Játékos elfogadja, hogy a jelen Játékszabályzat rendelkezéseiről köteles tájékozódni, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkezése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.  A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvételére a jelen Játékszabályzat rendelkezései vonatkoznak. A Játékos a kihívás és a Játékszabályzat elfogadásával a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Szervező a Játékból kizárhatja azt a Játékost, aki a jelen Játékszabályzat feltételeinek nem felel meg, annak követelményeit nem teljesíti, vagy azt megszegi. Amennyiben a Szervező a Játékost kizárja a Játékból, úgy a Játékos a Játékban a továbbiakban semmilyen formában nem vehet részt, és Napi Nyeremény(ek)ben sem részesülhet.

 

A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból kizárja azt a Játékost vagy megtagadja a 7. pont szerinti Napi Nyeremény(ek) átadását annak a Játékosnak, továbbá jogi felelősségrevonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki

 - a Játék menetének befolyásolásával, az Alkalmazás feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni;
 - más Játékos vagy természetes személy regisztrációs adataival (pl. ClubSmart kártyaszám) visszaél;
 - a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.


3. A Játék időtartama

A Játék kezdő időpontja: 2020. július 27. napján 12:00 óra

A Játék záró időpontja: 2020. október 04. napján 24.00 óra (továbbiakban Záró Időpont).


4. Alkalmazás

Az Alkalmazás letölthető akár Android, akár iOS operációs rendszerrel rendelkező Készülékre. Az Alkalmazás és letöltésének leírása az alábbi linken is elérhető:

 

 - Apple Store: https://apps.apple.com/us/app/shell-racing/id1458482004


5. A Játék teljesítése

A Játékban a Játékos abban az esetben tud játszani, amennyiben legalább egyszer a célig sikeresen versenyzett egy, az Alkalmazáson elérhető autóversenyben és egyébként a Játékban történő részvételhez szükséges feltételeknek megfelel, és a szükséges adatokat megadta (ld. 2. pont első bekezdés). Ebben az esetben a Játékos be tud lépni a jelen Játékszabályzat tárgyát képező játékfelületre. A Játék az Alkalmazásban Időről-időre megnyitott új versenypályák (továbbiakban Verseny) célig történő teljesítése. Az egyes Versenyek lezárására az Alkalmazásban meghatározottak szerint kerül sor.


6. A Játék Nyertesei (1-50. helyezett)

A Játékban nyertes lesz a Versenyt leggyorsabb időeredménnyel (perc/másodperc) teljesítő 1-50. helyezett Játékosok (továbbiakban Nyertes(ek)). Egy Játékos többször is lehet helyezett a játék időtartama alatt a Versenyen teljesített időeredménye alapján, de egy adott napon kizárólag egyszer nyerheti meg a napi nyereményt. Azonos időeredménnyel végzett Játékosok esetén az időben korábban a Játékot teljesítő Játékos éri el a jobb helyezést. A Nyertesek az egyes Versenyekben elért helyezéseiket a Játék ranglista felületén követhetik.

A Játékban nem lehet Nyertes, valamint a Szervező, illetve bármely magyarországi Shell Töltőállomás alkalmazottja és azoknak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti közeli hozzátartozói. A Szervező a fenti kizáró ok feltárásakor jogosult a Játékost kizárni a Játékból, illetve a nyereménytől megfosztani.


7. A Napi Nyeremény

a.)        A Nyertesek napi nyereményei

1. helyezett: 1000 ClubSmart pont

2.-10. helyezett: 200 Clubsmart pont

11-20. helyezett: 100 Clubsmart pont

21-50. helyezett: 50 Clubsmart pont

 (A Nyertesek napi nyereményei együtt a továbbiakban Napi Nyeremény.)

Kizárólag azon Nyertesek részére kerül átadásra a Napi Nyeremény, akinek ClubSmart kártyája a ClubSmart Programba regisztrálásra került. A Napi Nyeremény nem ruházható át. A Napi Nyeremény készpénzre át nem váltható.

d.)        A Napi Nyeremény átadása

A Napi Nyereményeket a Szervező a Nyertes által megadott ClubSmart kártyára írja jóvá a Verseny lezárását követő 7 naptári napon belül.


8. Adók és közterhek, szavatosság

A Napi Nyereményhez kapcsolódó esetleges adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja.


9. Információ a Játékról, adatvédelem

A Jelen Játékszabályzatot a Szervező az Alkalmazásban és a clubsmart.hu oldalon teszi közzé.

A személyes adatok kezelése a ClubSmart Programra vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató alapján történik.


10. Egyebek

A Játékos tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás teljesítménye, üzenet-, adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológiai függvényei, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn kívül álló tényezők, mint például az Alkalmazást és szervert ért bármilyen külső támadások, hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

A Játékszabály bárminemű megsértése a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonhatja maga után. A Játékszabályzat megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséggel tartozik.

Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségek, károk, veszteségek vonatkozásában.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot bármikor szüneteltesse vagy visszavonja, továbbá, hogy a Játék feltételeit bármikor megváltoztassa, vagy jelen Játékszabályzatot módosítsa. Ilyen esetben a Játékot érintő változást az Alkalmazásban közzéteszi.

©2013 Shell Hungary Zrt. Minden jog fenntartva.
Működési Szabályzat | Adatvédelmi Tájékoztató | Impresszum
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08