[text]

Don't show...
 
 

 

Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Assistance w Podróży (OWU) zgodnie z art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

 

Rodzaj informacji

Numer zapisu OWU

 

1. Przesłanki wypłaty

odszkodowania i innych

świadczeń lub wartość

wykupu ubezpieczenia

 

Punkt II, IV

 

2. Ograniczenia oraz wyłączenia

odpowiedzialności zakładu

ubezpieczeń uprawniające

do odmowy wypłaty

odszkodowania i innych

świadczeń lub ich obniżenia

 

 

 

Punkt III

 

 

 

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Assistance w Podróży

 

Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance w Podróży (dalej: OWU) mają zastosowanie do umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (dalej: Ubezpieczyciel) a Shell Polska Sp. z o.o. (dalej: Ubezpieczający), w zakresie wskazanym w OWU.

 

 

PODSTAWOWE DEFINICJE
Pojęcia w OWU pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w niniejszym punkcie.
1)     AKT WANDALIZMU – celowe zniszczenie lub uszkodzenie POJAZDU przez osoby trzecie;
2)     DZIEŃ ROBOCZY – dowolny dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
3)     HOLOWANIE – transport UNIERUCHOMIONEGO POJAZDU z miejsca ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO do najbliższego WARSZTATU;
4)     KRADZIEŻ – zabranie mienia w celu jego przywłaszczenia lub krótkotrwałego użycia, przez osobę niebędącą osobą uprawnioną do korzystania z tego mienia;
5)     OKRES UBEZPIECZENIA – 1 miesiąc, w którym UBEZPIECZYCIEL zapewnia ochronę ubezpieczeniową UBEZPIECZONEMU, który rozpoczyna się piątego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym miała miejsce transakcja o wartości powyżej 1 punktu Shell ClubSmart za pomocą karty Shell ClubSmart i kończy się czwartego dnia następnego miesiąca kalendarzowego. W okresie od dnia 5 lutego 2019 r. do dnia 4 stycznia 2020 r. uczestnik programu Shell ClubSmart może być UBEZPIECZONYM maksymalnie  przez 11 (jedenaście) OKRESÓW UBEZPIECZENIA;
6)     POJAZD – samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób (łącznie z kierowcą) oraz ich bagażu, z ważnymi badaniami technicznymi, dopuszczony do użytku na drogach publicznych, z wyłączeniem przyczep kempingowych, pojazdów kempingowych i przyczep mieszkalnych;
7)     UBEZPIECZAJĄCY – organizator programu lojalnościowego Shell ClubSmart; Shell Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r., nr 7 A, 02-366 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000005239;
8)     UBEZPIECZONY – uczestnik programu Shell ClubSmart, który zrealizował co najmniej jedną transakcję o wartości minimum 1 punktu Shell ClubSmart za pomocą karty Shell ClubSmart na dowolnej stacji paliw pod marką Shell w danym w miesiącu kalendarzowym, za którą otrzymał co najmniej 1 punkt Shell ClubSmart, posiadający konto internetowe Shell ClubSmart, zgłoszony do ubezpieczenia przez UBEZPIECZAJĄCEGO;
9)     UBEZPIECZYCIEL – AWP P&C S.A. Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 50b, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000189340, działająca na podstawie zezwolenia udzielonego przez francuski organ nadzoru L’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), Banque de France;
10)  UNIERUCHOMIENIE – stan POJAZDU uniemożliwiający jego dalsze bezpieczne użytkowanie na drogach publicznych, zgodnie z art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym (wymagania dotyczące dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego);
11)  USZKODZENIE OPONY – uszkodzenie zamontowanej w POJEŹDZIE opony, uniemożliwiające jej dalszą prawidłową i bezpieczną eksploatację.
12)  WARSZTAT – wskazany przez UBEZPIECZYCIELA najbliższy miejsca ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO warsztat. W przypadku POJAZDU w okresie gwarancji producenta – wskazana przez UBEZPIECZYCIELA najbliższa miejsca ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) danej marki POJAZDU;
13)  ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE – zdarzenie, które wystąpiło w OKRESIE UBEZPIECZENIA, w zakresie świadczenia:
a.     NIEWŁAŚCIWE PALIWO: UNIERUCHOMIENIE POJAZDU w wyniku zatankowania niewłaściwego paliwa;
b.     BRAK PALIWA: UNIERUCHOMIENIE POJAZDU w wyniku braku paliwa;
c.      ROZŁADOWANIE AKUMULATORA: rozładowanie akumulatora POJAZDU;
d.     USZKODZENIE OPONY – uszkodzenie opony POJAZDU;
 
OCHRONA UBEZPIECZENIOWA I ZAKRES
1)     Ubezpieczenie obejmuje koszt świadczeń assistance, wymienionych w ust. 2, w razie wystąpienia  ZDARZENIA UBEZPIECZONEGO;
2)     Zakres ubezpieczenia obejmuje zapewnienie i pokrycie kosztów:

 

ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE

OCHRONA UBEZPIECZENIOWA I ZAKRES

NIEWŁAŚCIWE PALIWO

1)   Ubezpieczenie obejmuje koszt jednego z niżej wymienionych świadczeń assistance w przypadku UNIERUCHOMIENIA POJAZDU na skutek zatankowania niewłaściwego paliwa:

a. dojazd i robocizna technika do miejsca, w którym wystąpiło UNIERUCHOMIENIE POJAZDU w celu wymiany paliwa (wypompowanie niewłaściwego paliwa i ponowne zatankowanie właściwego paliwa), pod warunkiem, że wymiana paliwa jest technicznie możliwa w miejscu UNIERUCHOMIENIA POJAZDU, do równowartości kwoty 600 PLN na jedno ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE,

lub

b. w przypadku braku możliwości wymiany paliwa w miejscu, w którym wystąpiło UNIERUCHOMIENIE POJAZDU, zgodnie z pkt 1) a. – HOLOWANIE POJAZDU z miejsca UNIERUCHOMIENIA POJAZDU do najbliższego czynnego WARSZTATU celem wymiany paliwa, do równowartości kwoty 600 PLN  na jedno  ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE;

2)   UBEZPIECZYCIEL nie pokrywa kosztu paliwa ani robocizny w WARSZTACIE ani też innych kosztów, których tu nie wymieniono.

BRAK PALIWA

1)   Ubezpieczenie obejmuje koszt jednego z niżej wymienionych świadczeń assistance w przypadku UNIERUCHOMIENIA POJAZDU w wyniku wyczerpania się paliwa w trakcie jazdy, co uniemożliwia dalszą podróż:

a. dowiezienie paliwa do miejsca UNIERUCHOMIENIA POJAZDU, w ilości pozwalającej na dojazd POJAZDU do najbliższej czynnej stacji paliw, do równowartości 600 PLN na jedno ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE,

lub

b. HOLOWANIE POJAZDU z miejsca UNIERUCHOMIENIA POJAZDU do najbliższej czynnej stacji paliw, do równowartości kwoty 600 PLN na jedno ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE;

2)    UBEZPIECZYCIEL nie pokrywa kosztów paliwa w ilości  większej niż umożliwiająca dojazd POJAZDU do najbliższej czynnej stacji paliw, oraz innych kosztów, których tu nie wymieniono.

ROZŁADOWANIE AKUMULATORA

1)    Ubezpieczenie obejmuje koszt jednego z niżej wymienionych świadczeń assistance w przypadku rozładowania akumulatora w POJEŹDZIE, powodującego brak możności uruchomienia silnika:

a.      dojazd i robocizna technika w celu naładowania akumulatora i uruchomienia silnika na miejscu ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO, do równowartości kwoty 800 PLN na jedno ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE,

  lub

b.      w przypadku braku możliwości naładowania akumulatora i uruchomienia silnika w miejscu, w którym wystąpiło ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE, zgodnie z pkt 1) a. – HOLOWANIE POJAZDU z miejsca ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO do najbliższego czynnego WARSZTATU w celu naładowania lub wymiany akumulatora, do równowartości kwoty 800 PLN na jedno  ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWEE;

2)   UBEZPIECZYCIEL nie pokrywa kosztów zakupu ani dostarczenia nowego akumulatora, kosztów robocizny w WARSZTACIE, ani też innych kosztów, których tu nie wymieniono;

3)   UBEZPIECZYCIEL świadczy UBEZPIECZONEMU usługi wymienione w ust. 1 i pokrywa ich koszt dla maksymalnie jednego (1) ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO zgłoszonego przez UBEZPIECZNEGO w OKRESIE UBEZPIECZENIA.

USZKODZENIE OPONY

1)   Ubezpieczenie obejmuje koszt jednego z niżej wymienionych świadczeń assistance w przypadku USZKODZENIA OPONY:

a.      dojazd i robocizna technika w celu wymiany koła lub kół, w których zostały uszkodzone opony lub dętki, na sprawne koło lub koła zapasowe będące na wyposażeniu POJAZDU w miejscu ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO, do równowartości kwoty 800 PLN na jedno ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE,

lub

b.      w przypadku braku możliwości wymiany koła lub kół na  miejscu ZDARZENIA UBEZPIECZNIOWEGO, zgodnie z pkt 1) a. – HOLOWANIE POJAZDU z miejsca ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO do najbliższego czynnego WARSZTATU lub zakładu wulkanizacyjnego w celu naprawy uszkodzonego ogumienia, do równowartości kwoty 800 PLN na jedno ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE;

2)   UBEZPIECZYCIEL nie pokrywa kosztu zakupu ani dostawy nowej opony lub dętki, kosztów robocizny w WARSZTACIE, ani też innych kosztów, których tu nie wymieniono.

 
3)     UBEZPIECZONY ma prawo skorzystać z usług wymienionych w ust. 2 w związku z nieograniczoną liczbą ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w OKRESIE UBEZPIECZENIA, z wyłączeniem ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO – ROZŁADOWANIE AKUMULATORA, gdzie prawo do skorzystania z usługi ogranicza się do jednego przypadku w OKRESIE UBEZPIECZENIA.
4)     Świadczenia assistance są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczą ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH, które zaistniały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 
5)     Składkę za UBEZPIECZONYCH, których dane zostały przekazane UBEZPIECZYCIELOWI, uiszcza UBEZPIECZAJĄCY.
6)     UBEZPIECZONY ma prawo do rezygnacji z umowy ubezpieczenia w każdym czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczony może zrezygnować z ubezpieczenia korzystając ze stosownej opcji w systemie internetowym Shell ClubSmart.
 
 
 
WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI DLA WSZYSTKICH ŚWIADCZEŃ
7)     Ubezpieczenie nie obejmuje ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH wynikających z:
a.     umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa UBEZPIECZONEGO. UBEZPIECZYCIEL jest wolny od odpowiedzialności, jeśli UBEZPIECZONY spowoduje szkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że spełnienie świadczenia odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
b.     popełnienia umyślnego przestępstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez UBEZPIECZONEGO;
c.      kierowania POJAZDEM bez wymaganych prawem uprawnień lub w przypadku czasowego lub stałego zatrzymania dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania POJAZDEM;
d.     kierowania POJAZDEM nieposiadającym w chwili ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do tego POJAZDU obowiązuje wymóg dokonania okresowych badań technicznych, a stan techniczny POJAZDU miał wpływ na wystąpienie ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO;
e.     spożycia przez UBEZPIECZONEGO alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, leków niezaordynowanych przez lekarza, przyjmowanych niezgodnie z zaleceniami lekarza lub wskazaniem ich użycia, o ile zachowanie powodujące szkodę pozostało w bezpośrednim związku przyczynowo - skutkowym ze spożyciem tych substancji.
 
8)     UBEZPIECZYCIEL nie pokrywa żadnych kosztów wynikających z utrzymania POJAZDU w stanie niezdatnym do jazdy lub eksploatacji POJAZDU w sposób niezgodny z zaleceniami producenta.
9)     Wykonanie świadczeń assistance może być opóźnione na skutek strajków, zamieszek, niepokojów społecznych, zamachów terrorystycznych, wojny domowej czy o zasięgu międzynarodowym, promieniowania radioaktywnego lub jonizującego, lub działania siły wyższej.
 
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAZIE KONIECZNOŚCI SKORZYSTANIA Z POMOCY
10)  Zgłoszenie żądania świadczeń assistance
W razie wystąpienia ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO, takiego jak: NIEWŁAŚCIWE PALIWO, BRAK PALIWA, ROZŁADOWANIE AKUMULATORA lub USZKODZENIE OPONY, UBEZPIECZONY, przed podjęciem jakiegokolwiek samodzielnego działania, jest zobowiązany skontaktować się z UBEZPIECZYCIELEM telefonicznie pod czynnym całą dobę nr tel. +48 22 522 77 79 i podać:
f.       imię i nazwisko UBEZPIECZONEGO,
g.     numer karty SHELL ClubSmart,
h.     miejsce ZDARZENIA UBEZPIECZNIOWEGO,
i.       numer telefonu, pod którym można skontaktować się z UBEZPIECZONYM,
j.       opis ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO i rodzaj wymaganej pomocy.
 
UBEZPIECZYCIEL bezpośrednio przejmuje koszty, w granicach określonych w niniejszych OWU, dotyczące świadczenia usług assistance organizowanych przez UBEZPIECZYCIELA.
11)  Wniosek o zwrot kosztów dotyczących świadczeń assistance
W razie wystąpienia ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO, takiego jak: NIEWŁAŚCIWE PALIWO, BRAK PALIWA, ROZŁADOWANIE AKUMULATORA lub USZKODZENIE OPONY:
k.      Na żądanie UBEZPIECZYCIELA UBEZPIECZONY powinien okazać swoje prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny POJAZDU.
l.       Jeśli UBEZPIECZONY nie mógł, wskutek działania siły wyższej (rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i zapobiegnięcia przy dołożeniu należytej staranności), skontaktować się telefonicznie z UBEZPIECZYCIELEM w kwestii zgłoszenia żądania świadczeń assistance lub w razie gdy ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE miało miejsce na autostradzie i UBEZPIECZONEMU pomocy udzieliły specjalne służby drogowe, UBEZPIECZONY otrzyma świadczenie stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez UBEZPIECZONEGO:
                                                    i.     Występując o zwrot kosztów świadczeń assistance, UBEZPIECZONY jest zobowiązany przedłożyć UBEZPIECZYCIELOWI dokumentację potwierdzającą zasadność oraz wysokość roszczenia.
                                                   ii.     Zwrot kosztów, o których mowa w lit. i., zostanie dokonany w ciągu 30 dni od otrzymania przez UBEZPIECZYCIELA zawiadomienia dotyczącego ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO.
                                                  iii.     Jeśli wyjaśnienie wszystkich okoliczności niezbędnych do ustalenia zasadności lub wysokości kosztów podlegających zwrotowi, okaże się niemożliwe w terminie podanym w lit.  ii., zwrot zostanie dokonany w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie okoliczności okaże się możliwe. Jednakże UBEZPIECZYCIEL zapłaci bezsporną część świadczenia w okresie podanym w lit. ii.
                                                 iv.     Zwrot, o którym mowa w lit. i), odbywa się w polskich złotych.
 
 
Rozpatrywanie reklamacji i Postanowienia końcowe
12)  Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia UBEZPIECZYCIELA, UBEZPIECZAJĄCEGO, UBEZPIECZONEGO i uprawnionego z umowy ubezpieczenia, z wyjątkiem zgłoszenia zdarzenia, powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym.
13)  Reklamacje związane z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia, UBEZPIECZAJĄCY, UBEZPIECZONY, uprawniony z umowy ubezpieczenia bądź ich spadkobiercy mogą złożyć do UBEZPIECZYCIELA w formie:
a.   ustnej – telefonicznie pod numer: (+48 22) 522 26 40  (dostępny od poniedziałku do piątku w DNI ROBOCZE w godzinach 8.00-16.00) albo osobiście do protokołu w siedzibie UBEZPIECZYCIELA,
b.   pisemnej – przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa lub osobiście w siedzibie UBEZPIECZYCIELA,
c.   elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@mondial-assistance.pl
14)  UBEZPIECZYCIEL rozpatrzy reklamacje związane z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 60 dni. O wydłużonym terminie rozpatrywania reklamacji wraz z uzasadnieniem składający reklamację zostanie poinformowany w formie pisemnej.
15)  Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej pocztą. Na wniosek składającego reklamację odpowiedź może być wysłana pocztą elektroniczną.
16)  Składającemu reklamację przysługuje prawo do odwołania się od uzyskanej odpowiedzi na reklamację poprzez złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie 30 dni od jej otrzymania do Dyrektora Oddziału UBEZPIECZYCIELA. Odpowiedź na odwołanie udzielana jest w formie pisemnej niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania i przesyłana jest pocztą lub zgodnie z ust. 4.
17)  Zgłaszającej reklamację osobie fizycznej będącej UBEZPIECZONYM lub uprawnionym z umowy ubezpieczenia, w sytuacji nieuwzględnienia jej roszczeń w powyższym trybie rozpatrywania reklamacji, przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego.
18)  Zgłaszającej reklamację osobie fizycznej będącej UBEZPIECZONYM lub uprawnionym z umowy ubezpieczenia przysługuje, w sytuacji nieuwzględnienia jej roszczeń w powyższym trybie rozpatrywania reklamacji, prawo do wystąpienia do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy klientem a podmiotem rynku finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Rzecznik Finansowy jest uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.rf.gov.pl.
 
Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
tel. +48 22 333-73-26 – Recepcja
+48 22 333-73-27 – Recepcja
faks +48 22 333-73-29
www.rf.gov.pl
 
 
19)  W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz powszechnie obowiązujących aktów prawnych w zakresie umowy ubezpieczenia.
20)  Prawem właściwym dla OWU jest prawo polskie.
21)  Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy UBEZPIECZYCIELEM, UBEZPIECZAJĄCYM, UBEZPIECZONYM, uprawnionym z umowy ubezpieczenia bądź ich spadkobiercami jest język polski.
22)  Spory wynikające z umowy ubezpieczenia można rozwiązać w drodze postępowania sądowego poprzez wystąpienie z powództwem do sądu powszechnego. Pozwanym powinien być UBEZPIECZYCIEL.
23)  Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby UBEZPIECZAJĄCEGO, UBEZPIECZONEGO lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
24)  Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy UBEZPIECZONEGO lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
25)  Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Assistance w Podróży” przyjęte zostały Uchwałą Ubezpieczyciela nr U/001/2019 z dnia  23 stycznia 2019 r. i obowiązuje od dnia 5 lutego 2019r. do dnia 4 stycznia 2020r.
 

Zasady ochrony prywatności ubezpieczających i ubezpieczonych

 

AWP P&C S.A. Oddział w Polsce  („my", „nas", „nasze”), wchodzący w skład Allianz Worldwide Partners SAS, jest licencjonowanym ubezpieczycielem francuskim działającym w Polsce w formie oddziału. Niniejsze zasady ochrony prywatności wyjaśniają, w jaki sposób i jakiego rodzaju dane osobowe będą zbierane, w jakich celach będą one zbierane i komu będą udostępniane/ujawniane. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

 1. Kim jest administrator danych?

Administrator danych to podmiot, który decyduje o przetwarzaniu danych osobowych, który odpowiada za ich przechowywanie i wykorzystanie. AWP P&C S.A. Oddział w Polsce  jest właśnie administratorem danych.

 

 1. Jakie dane osobowe będą zbierane?

Będziemy zbierać i przetwarzać różne rodzaje Państwa danych osobowych, zgodnie z poniższym wykazem:

 

Nazwisko, imię (imiona)
PESEL
Adres zameldowania i zamieszkania
Data urodzenia
Płeć
Nr dokumentu tożsamości
Numery telefonów
Adres e-mail
Informacje o karcie kredytowej/debetowej i rachunku bankowym
Numer rejestracyjny pojazdu
Numer VIN pojazdu

 

Będziemy również zbierać i przetwarzać Państwa „wrażliwe dane osobowe", takie jak dane z dokumentacji medycznej lub świadectw zgonu czy historii szkód.

 

 1. W jaki sposób będziemy uzyskiwać i wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Będziemy przetwarzać dane osobowe przekazane nam przez Państwa lub otrzymane przez nas bez Państwa udziału zgodnie z poniższym wyjaśnieniem i wykazem:

 

Cel

Czy wyrażają Państwo zgodę?

Zarządzanie umową ubezpieczenia (np. ustalenie wysokości składki, szacowanie ryzyka ubezpieczeniowego, likwidacja szkód)

 

Nie (z wyjątkiem sytuacji kiedy dane dotyczą stanu zdrowia oraz sytuacji kiedy nie są Państwo naszym klientem, a my nie mamy innej podstawy do przetwarzania Państwa danych, dlatego np. osoba zgłaszająca szkodę pytana jest o zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).

W celu informowania Państwa, lub umożliwienia spółkom z Grupy Allianz i wybranym osobom trzecim informowanie Państwa, o produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować, zgodnie z Państwa preferencjami dotyczącymi otrzymywania informacji marketingowych.  Preferencje te mogą Państwo zmienić w dowolnym czasie. W razie zmiany decyzji w zakresie preferencji wskazanych powyżej, w tym wycofania zgody na którąkolwiek z powyższych pozycji, należy powiadomić nas klikając na link „Zaprzestań subskrypcji” w każdej wiadomości e-mail z informacjami marketingowymi, lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, bądź w sposób opisany w pkt 9 poniżej.

Tak

Wypełnienie obowiązków (np. podatkowych, rachunkowych, administracyjnych) wynikających z przepisów prawa

Nie

W celu rozłożenia ryzyka poprzez reasekurację lub koasekurację

Nie

 

Na cele określone powyżej, nie wymagamy Państwa wyraźnej zgody (z wyjątkiem sytuacji kiedy podają Państwo dane dotyczące stanu zdrowia), dane są bowiem przetwarzane w celu wykonania umowy ubezpieczenia lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Będziemy wymagać Państwa danych osobowych w wypadku zamiaru nabycia naszych produktów i usług.  Jeżeli nie  zechcą Państwo przekazać nam tych danych, możemy nie być w stanie udostępnić produktów i usług, o które się Państwo zwrócą lub które Państwa interesują, bądź dostosować naszej oferty do Państwa indywidualnych potrzeb.

 

W przypadku ofert ubezpieczenia, gdzie stosowany jest elektroniczny kalkulator wysokości składki (np. na dedykowanej do tego celu stronie www) będziemy podejmować w Państwa sprawie decyzje również w sposób zautomatyzowany, tzn. bez wpływu człowieka. Czynniki, jakie będziemy brać pod uwagę to stan zdrowia oraz docelowy kraj podróży.

 

Podczas podejmowania tej decyzji będziemy wykorzystywać tzw. profilowanie. Oznacza to, że będziemy oceniać podane przez Państwa informacje (np. dotyczące stanu zdrowia, daty urodzenia, długości i celu pobytu) i przyporządkowywać je do odpowiednich profili tworzonych na podstawie posiadanych przez nas danych statystycznych . Przykładowo, im więcej dużych szkód miało miejsce w danym miejscu, które zamierzają Państwo odwiedzić, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa.

 

W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji mają Państwo prawo do zakwestionowania tej decyzji, do przedstawienia nam własnego stanowiska lub przeanalizowania Państwa sytuacji i podjęcia decyzji przez naszego pracownika.

 

 

 1. Kto będzie mieć dostęp do danych osobowych?

Zapewnimy, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób zgodny z celami wskazanymi powyżej.

 

We wskazanych powyżej celach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane następującym osobom trzecim będącym administratorami danych: organom publicznym, innym spółkom z Grupy Allianz, innym ubezpieczycielom, koasekuratorom, reasekuratorom, pośrednikom i agentom ubezpieczeniowym oraz bankom.

 

We wskazanych powyżej celach możemy również udostępniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie: innym spółkom z Grupy Allianz, konsultantom technicznym, specjalistom, prawnikom, likwidatorom szkód, serwisantom, lekarzom i spółkom usługowym w celu realizacji działań (zgłoszenia szkód, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, zarządzanie dokumentami) oraz podmiotom i sieciom świadczącym usługi reklamowe w celu przesyłania Państwu informacji marketingowych, na jakie zezwalają przepisy krajowego prawa, zgodnie z Państwa preferencjami dotyczącymi komunikacji. Bez Państwa zgody nie udostępnimy Państwa danych osobowych niepowiązanym osobom trzecim na ich własne cele marketingowe.

 

Ponadto możemy udostępniać Państwa dane osobowe w następujących przypadkach:

 

 • w razie planowanej lub faktycznej reorganizacji, połączenia, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, zbycia lub innego rozporządzenia całością lub częścią naszego przedsiębiorstwa, majątku lub zapasów (w tym w ramach postępowania upadłościowego lub podobnego postępowania) lub
 • w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w tym odpowiedniemu rzecznikowi praw, w razie złożenia przez Państwa skargi dotyczącej produktu lub usługi, którą Państwu sprzedaliśmy.

 

 1. Gdzie będą przetwarzane dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub poza nim przez podmioty wskazane w pkt 4, z zastrzeżeniem ograniczeń umownych dotyczących poufności i bezpieczeństwa informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych.  Nie ujawnimy Państwa danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania.

 

Przekazanie Państwa danych osobowych w celu ich przetwarzania przez inną spółkę z Grupy Allianz poza EOG będzie się każdorazowo odbywać zgodnie z zatwierdzonymi wiążącymi regułami korporacyjnymi w postaci dokumentu pod tytułem Standard Ochrony Prywatności Allianz (BCR Grupy Allianz), które zapewniają odpowiednią ochronę danych osobowych i są prawnie wiążące dla wszystkich spółek z Grupy Allianz.  BCR Grupy Allianz oraz wykaz spółek z Grupy Allianz, które są zobowiązane do ich stosowania, można znaleźć tu https://www.allianz.com/en/. W wypadku gdy nie będą miały zastosowania BCR Grupy Allianz, podejmiemy odpowiednie kroki, aby zapewnić należytą ochronę Państwa danych osobowych przekazywanych poza EOG, na takim samym poziomie jaki jest zapewniany w EOG.  Jeżeli są Państwo zainteresowani zabezpieczeniami stosowanymi przez nas w wypadku przekazywania danych poza EOG (np. standardowe klauzule umowne), prosimy o kontakt z nami w sposób opisany w pkt 9.

 

 1. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do danych osobowych?

 

O ile dopuszczają to obowiązujące przepisy, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu, i poznania pochodzenia tych danych, celów ich przetwarzania, a także informacji o administratorze (administratorach) danych, podmiocie (podmiotach) przetwarzającym (przetwarzających) oraz podmiotach, którym mogą one być ujawnione;
 • wycofania swojej zgody w dowolnym czasie, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody;
 • aktualizacji lub poprawiania swoich danych osobowych tak, aby były one zawsze prawidłowe;
 • usunięcia swoich danych osobowych z naszej ewidencji, jeżeli nie są już potrzebne w celach wskazanych powyżej;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w pewnych okolicznościach, np. kiedy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość;
 • uzyskania swoich danych osobowych w formacie elektronicznym na potrzeby własne lub nowego ubezpieczyciela; oraz
 • złożenia u nas reklamacji lub skargi w odpowiednim organie ochrony danych.

 

Mogą Państwo korzystać z tych praw kontaktując się z nami w sposób opisany w pkt 9 z podaniem imienia i nazwiska, adresu e-mail i przedmiotu żądania.  Mogą Państwo również złożyć wniosek o dostęp do danych wypełniając Formularz Wniosku o Dostęp do Danych dostępny na dane http://www.mondial-assistance.pl/biznes/dane.aspx.

 

 1. Jak można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?

 

Jeżeli dopuszczają to obowiązujące przepisy, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych lub żądania, abyśmy zaprzestali ich przetwarzania (w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego). Po otrzymaniu takiego żądania zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że dopuszczają to obowiązujące przepisy.

                                            

W ten sam sposób mogą Państwo korzystać z innych praw wskazanych w pkt 6.

 

 

 1. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe 10 lat od daty ustania stosunku ubezpieczenia lub daty zakończenia postępowania w sprawie likwidacji szkody lub rozpatrzenia Państwa reklamacji. 10 letni okres wynika z ustalonego w Polsce okresu przedawnienia roszczeń.

 

W przypadku danych naszych kontrahentów (dane podwykonawców i reprezentantów podwykonawców) będziemy je przetrzymywać co najmniej przez 5 lat od końca roku, w którym zakończy się nasza współpraca. Okres ten wynika z przepisów prawa m.in. ustawy o rachunkowości.

 

W przypadku danych pracowniczych obowiązkowy okres przechowywania danych wynosi 50 lat i wynika on z Kodeksu pracy.

 

Nie będziemy przechowywać Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne, i będziemy je przechowywać jedynie w celach, w których je uzyskaliśmy.

 

 1. Jak można się z nami skontaktować?

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu  wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, można się z nami skontaktować pocztą elektroniczną lub listownie pod następującymi adresami:

 

AWP P&C S.A. Oddział w Polsce

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 1. Domaniewska 50B

02-672 Warszawa

E-mail: iodopl@mondial-assistance.pl

 

Można również skontaktować się z nami za pomocą Formularza Wniosku o Dostęp do Danych dostępnego na http://www.mondial-assistance.pl/biznes/dane.aspx.

 

 1. Jak często aktualizujemy zasady ochrony prywatności?

 

Niniejsze zasady ochrony prywatności są regularnie przeglądane i aktualizowane.  Zapewnimy, aby na naszej stronie internetowej dostępna była zawsze ich aktualna wersja  www.mondial-assistance.pl/biznes/Dane.aspx, a ponadto o każdej ważnej zmianie, która może Państwa dotyczyć, poinformujemy Państwa osobiście.  Ostatnia aktualizacja niniejszej informacji na temat zasad ochrony prywatności miała miejsce 01.05.2018.

© Shell Polska Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenia prawne | Polityka Prywatności | Regulamin
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08