[text]

Don't show...
 
  1. Настоящите правила съдържат условията, при които участниците в Програмата ClubSmart могат да събират ClubSmart точки при резервация и наемане на автомобил онлайн на уебсайта Rentalcars.com.
  2. Участниците в Програмата ClubSmart могат да събират ClubSmart точки съгласно настоящите Правила само ако ползват линка на Rentalcars.com, наличен на уебсайта на ClubSmart на www.shellsmart.com, в мобилните приложения на Shell и в електронните съобщения от Shell. При резервация директно от www.rentalcars.com не могат да се начисляват ClubSmart точки. По време на извършване на резервацията участникът трябва да въведе коректно в предвиденото за това поле номера на своята ClubSmart карта. Не се начисляват ClubSmart точки при въвеждане на непълен или некоректен номер на ClubSmart карта.
  3. ClubSmart точки се начисляват само за наемната цена за автомобила. Не се начисляват ClubSmart точки в следните случаи:

- за платените допълнителни такси и разходи, свързани с наетия автомобил (като напр. такси за паркинг, такса при кражба и щета, разходи за гориво, пътни такси, такси за допълнителен или за млад шофьор и др. под.);

- ако резервацията е отменена и автомобилът не е ползван;

- ако срокът на наема на автомобила е удължен, но удължаването не е извършено по начина, посочен в изречение първо на т.2 по-горе.

  1. Участниците в Програмата ClubSmart получават по 5 (пет) ClubSmart точки за всяко 1 (едно) евро платена наемна цена на автомобила, при съответно закръгляване на сумата, напр. при платена наемна цена от 32.25 евро се начисляват 160 ClubSmart точки (32х5=160), при платена наемна цена от 32.59 евро се начисляват 165 ClubSmart точки (33х5=165). Ако плащането е извършено в друга валута, сумата се преизчислява в евро по курса на съответната валута към еврото за деня на потвърждаване на резервацията, обявен на https://www.bloomberg.com/markets/currencies. При разлика между цената, посочена в Rentalcars.com и цената, платена при връщане на  автомобила след ползването му, ClubSmart точки се начисляват за цената, посочена в Rentalcars.com.
  2. ClubSmart точките се начисляват по баланса на съответния участник в Програмата ClubSmart в срок до 60 (шестдесет) работни дни, считано от датата на връщане на автомобила на съответната компания за отдаване на автомобили под наем. Не се начисляват ClubSmart точки, ако автомобилът не бъде върнат в уговорения срок и/или не бъде заплатен дължимият наем за него.
  3. Участниците в Програмата ClubSmart не могат да заплащат услугите, свързани с наемането на автомобила, с ClubSmart точки.
  4. Shell предоставя възможност за ползване на т. нар. външен линк към уебсайта Rentalcars.com от своя уебсайт без да може да оказва въздействие върху съдържанието на Rentalcars.com, поради което Shell не носи отговорност за (i). предоставената на сайта информация, нейната коректност или цялостност (ii) качеството на услугите, свързани с предоставяне на автомобили под наем, както и (iii) за вреди, причинени на участник в Програмата ClubSmart от нает автомобил или от лицето, което е предоставило автомобила. По всички въпроси, свързани с резервирането и ползването на автомобили под наем, участниците в ClubSmart следва да се обръщат към съответния доставчик на услугата.
  5. По неуредените в настоящите Правила въпроси, свързани с начисляването на ClubSmart точки, се прилагат Правиликът за участие в ClubSmart и разпоредбите на приложимото законодателство.
  6. Допълнителна информация относно събирането на ClubSmart точки участниците в Програмата ClubSmart могат да получат на уебсайта на Програмата на www.shellsmart.com, по имейл на адрес smartbul@shell.com, както и на телефон 0800 11515 всеки работен ден от понеделник до петък между 9:00 и 18:00 ч.
Preload Image 01 Preload Image 02 Preload Image 03 Preload Image 04 Preload Image 05 Preload Image 06 Preload Image 07 Preload Image 08